งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 1 TIS Consultants Co., Ltd. การฝึกอบรม การใช้งานระบบคลังข้อมูลและ BI สาธารณภัย (สำหรับผู้ใช้งานระบบ) โครงการจัดทำระบบคลังข้อมูลสาธารณภัย โดย บริษัท ที

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 1 TIS Consultants Co., Ltd. การฝึกอบรม การใช้งานระบบคลังข้อมูลและ BI สาธารณภัย (สำหรับผู้ใช้งานระบบ) โครงการจัดทำระบบคลังข้อมูลสาธารณภัย โดย บริษัท ที"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 1 TIS Consultants Co., Ltd. การฝึกอบรม การใช้งานระบบคลังข้อมูลและ BI สาธารณภัย (สำหรับผู้ใช้งานระบบ) โครงการจัดทำระบบคลังข้อมูลสาธารณภัย โดย บริษัท ที ไอ เอส คอนซัลแตนส์ จำกัด วันอังคารที่ 29 มกราคม 2551 ณ ห้องประชุม 141 อาคาร 1 ชั้น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2 2 วิทยากร •นาย มหรรณพ เอี่ยมคงเอก •บริษัท ที ไอ เอส คอนซัลแตนส์ •Email : mahannop_i@tisconsult.com

3 3 คลังข้อมูล (Data Warehouse)

4 4 Business Intelligence (BI)

5 5 55 ระบบคลังข้อมูลสาธารณภัย & BI 1.อุบัติภัย ทางถนน 2.อุทกภัย 3.ภัยแล้ง TIS Consultants Co., Ltd.

6 6 การเข้าสู่ระบบ BI (Business Intelligent) 6 TIS Consultants Co., Ltd. เข้าใช้งานระบบได้ที่ URLhttp://61.19.100.90:19000/workspace/

7 7 ตัวอย่างหน้าจอ Log in เพื่อเข้าสู่ระบบ BI TIS Consultants Co., Ltd.

8 8 ตัวอย่างหน้าจอแสดงรายชื่อรายงาน TIS Consultants Co., Ltd.

9 9 9 ตัวอย่างหน้าจอแสดงรายงานด้านอุบัติภัยทางถนน ผ่านระบบ BI (Business Intelligent)

10 10 ตัวอย่างรายงานสรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน TIS Consultants Co., Ltd.

11 11 ตัวอย่างรายงานอุบัติภัยทางถนน จำแนกตามจำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ

12 12 ตัวอย่างรายงาน ข้อมูลอุบัติภัยทางถนนจำแนกตามจำนวนผู้บาดเจ็บ

13 13 ตัวอย่างรายงานอุบัติภัยทางถนน จำแนกตามจำนวนผู้เสียชีวิต

14 14 ตัวอย่างรายงาน สรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน TIS Consultants Co., Ltd.

15 15 ตัวอย่างรายงานภาพรวมอุบัติภัยทางถนน

16 16 ตัวอย่างรายงานสรุปผล การปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

17 17 ตัวอย่างรายงานสรุปผล การปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

18 18 ตัวอย่างรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

19 19 TIS Consultants Co., Ltd. ตัวอย่างหน้าจอแสดงรายงานด้านอุทกภัย ผ่านระบบ BI (Business Intelligent )

20 20 ตัวอย่างรายงานสาธารณภัยด้านอุทกภัย

21 21 TIS Consultants Co., Ltd. ตัวอย่างหน้าจอแสดงรายงานด้านภัยแล้ง ผ่านระบบ BI (Business Intelligent )

22 22 ตัวอย่างรายงานสาธารณภัยด้านอุทกภัย TIS Consultants Co., Ltd.

23 23 TIS Consultants Co., Ltd. ตัวอย่างหน้าจอใช้งานรายงานเชิงวิเคราะห์ ในรูปแบบของ Pivot Table

24 24 การ Drill Down

25 25 การ Drill Up

26 26 การปรับเปลี่ยนและแก้ไขมุมมอง

27 27 การปรับเปลี่ยนและแก้ไขมุมมอง

28 28 การเรียงลำดับข้อมูล

29 29 TIS Consultants Co., Ltd. ตัวอย่างหน้าจอการแสดงรายงาน ในรูปแบบของ Chart

30 30 ตัวอย่างรายงานมูลค่าความเสียหายด้านอุทกภัย

31 31 การ Drill Down

32 32 การ Drill Up

33 33 TIS Consultants Co., Ltd. ตัวอย่างหน้าจอ แสดงการเปลี่ยนรูปแบบของกราฟ

34 34 ตัวอย่างแสดงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ Graph

35 35 ตัวอย่างแสดงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ Graph

36 36 TIS Consultants Co., Ltd. การ Export ข้อมูล 1 การ Export ข้อมูลในรูปแบบของ PDF 2 การ Export ข้อมูลในรูปแบบของ Excel

37 37 ตัวอย่าง แสดงขั้นตอนการส่งออกข้อมูลในรูปแบบของ EXCEL ไฟล์

38 38 ตัวอย่างรายงานหลังจาก Export เป็น Excel

39 39 TIS Consultants Co., Ltd. คำถาม - คำตอบ


ดาวน์โหลด ppt 1 1 TIS Consultants Co., Ltd. การฝึกอบรม การใช้งานระบบคลังข้อมูลและ BI สาธารณภัย (สำหรับผู้ใช้งานระบบ) โครงการจัดทำระบบคลังข้อมูลสาธารณภัย โดย บริษัท ที

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google