งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8311412 เทคโนโลยีไร้สาย Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8311412 เทคโนโลยีไร้สาย Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8311412 เทคโนโลยีไร้สาย Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND

2 คำอธิบายรายวิชา  การสื่อสารไร้สาย ทั้งระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรังผึ้ง ระบบสื่อสารส่วนบุคคล และระบบเครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย ประกอบด้วยคุณลักษณะของช่องสัญญาณคลื่นวิทยุ เทคนิคการ เข้าถึงช่องสัญญาณในระบบไร้สาย และการเขียน โปรแกรมควบคุมข้อผิดพลาด การวิเคราะห์ปรากฎการณ์ การส่ง สัญญาณของคลื่นวิทยุ การส่งผ่านค่าพารามิเตอร์ และหลักการ ดำเนินงาน ทั้งของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่อง คอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้งานระบบการสื่อสารไร้สาย การ ออกแบบขั้นตอนวิธีในการควบคุมข้อผิดพลาดของการใช้งาน ระบบสื่อสารไร้สาย ฝึกฝนทักษะการปฏิบัติจริงและทักษะการ แก้ปัญหา ตลอดจนการเขียนโปรแกรมแบบไร้สายใน สภาพแวดล้อมต่าง ๆ

3 วัตถุประสงค์รายวิชา  น. ศ. สามารถอธิบายภาพรวมของเทคโนโลยีไร้สายในปัจจุบัน รวมถึงการรวมตัวกันของเทคโนโลยีสื่อสาร  น. ศ. สามารถเข้าใจทฤษฎีการสื่อสารต่าง ๆ ที่จำเป็นได้ เช่น Information Theory  น. ศ. สามารถเข้าใจเทคนิคการมอดูเลตสัญญาณ  น. ศ. สามารถเข้าใจเทคนิคในการเข้ารหัสและถอดรหัสสัญญาณ  น. ศ. สามารถเข้าใจเทคนิคในการแก้ข้อผิดผลาดของการรับส่ง ข้อมูล  น. ศ. สามารถวิเคราะห์ความแตกต่าง ข้อดีข้อเสีย ของ เทคโนโลยีต่างๆ ที่นำมาใช้ในระบบสื่อสารไร้สาย

4 การวัดผลและประเมินผล  การวัดผล :  งาน / การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 50%  สอบปลายภาค 25%  การประเมินผล :  ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ

5 การติดต่อผู้สอน  ผู้สอน :  อ. ชัยชนะ บัวทอง  Mobile. 087-888 5958 ( เฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้น )  E-mail. chaichana.buathong@hotmail.comchaichana.buathong@hotmail.com  Web blog. cblecturer.wordpress.com

6 Questions and Answers


ดาวน์โหลด ppt 8311412 เทคโนโลยีไร้สาย Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google