งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

2 PR งานประชาสัมพันธ์ 2

3 ผลการปฏิบัติงาน มกราคม- มีนาคม 2557
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน - จัดทำป้าย คัตเอาท์ 2 ป้าย

4 - เว็บไซต์เทศบาล www. phsmun. go
- เว็บไซต์เทศบาล - Facebook งานประชาสัมพันธ์ และช่องทางอื่นๆ เช่น รายการวิทยุ ไลน์ นสพ.ท้องถิ่น นสพ.ส่วนกลาง ฯลฯ

5 รายการเทศบาลเมืองน่าอยู่
หอสมุดเทศบาลนครพิษณุโลก ออกอากาศทางทีทีเคเบิ้ล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557

6 รายการเทศบาลเมืองน่าอยู่
ภารกิจของศูนย์ ICT เทศบาลนครพิษณุโลก ออกอากาศทางทีทีเคเบิ้ล เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557

7 แผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2557
ลำดับ กิจกรรม 2556 2557 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ความถี่ 1 วารสารเทศบาล เดือนละ ครั้ง 2 เทศบาลน่าเมืองน่า อยู่ TT เคเบิล เดือนละ ครั้ง 3 เทศบาลพบ ประชาชน สวท. อาทิตย์ ละ 1 ครั้ง 4 รถประชาสัมพันธ์ ตามที่รับ มอบหมาย 5 รายงานประจำปี ปีละ 1 ครั้ง 6 ถ่ายภาพกิจกรรม ตลอดปี 7 ข่าวประชาสัมพันธ์

8 แผนปฏิบัติงาน กิจกรรมประจำ ปี 2557
ลำดับ กิจกรรม 2556 2557 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 สามเณรภาคฤดูร้อน 2 งานประเพณีสงกรานต์ ฯ 3 วันเทศบาล 4 วันวิสาขบูชา 5 วันสิงแวดล้อมโลก 6 วันอาสาฬหบูชา/เข้าพรรษา 7 วันแม่แห่งชาติ 8 งานแข่งขันเรือยาวฯ

9 เทศบาลนครพิษณุโลก ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2556

10

11 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
I T งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 11

12 พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลนครพิษณุโลก
 ออกแบบหน้า Template หน้าเว็บเทศบาลฯ  จัดทำร่าง TOR เพื่อกำหนดขอบเขตการจ้าง และระบบภายในที่จะพัฒนา

13

14 การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะกรรมการจังหวัดเห็นชอบแล้ว เป็นเงิน 1,824,200 บาท และแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ทราบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของคณะกรรมการ ฯ 1.สามารถเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างหน่วยงานภายนอก เช่นงานทะเบียน งานป้องกัน กองการประปา 2.มีระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่มีมาตรฐาน ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ 3.มีการควบคุมการใช้งานอินเตอร์เน็ต

15 การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เพิ่มเติม)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ (เพิ่มเติม) ขอความเห็นชอบคณะกรรมการจังหวัด การพัฒนาซอฟแวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ จำนวน 2 รายการ พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาล พัฒนาโปรแกรม HRIS 1.สามารถเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างหน่วยงานภายนอก เช่นงานทะเบียน งานป้องกัน กองการประปา 2.มีระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่มีมาตรฐาน ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ 3.มีการควบคุมการใช้งานอินเตอร์เน็ต

16 ด้านอุปกรณ์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Hardware and Network)
 ระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต  เปิดทดลองใช้ วันที่ มกราคม 2557  เปิดใช้งานจริง วันที่ มกราคม 2557  จัดทำแบบประเมินผลการใช้งานระบบยืนยันตัวตน  แจกแบบสอบถาม เมื่อวันที่ มกราคม 2557  สรุปและเสนอแนะ เพื่อนำเสนอผู้บริหารทราบ

17 แผนปฏิบัติงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เดือน เมษายน ถึง กันยายน 2557

18

19

20 ปัญหา-อุปสรรค ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมจังหวัด โปรแกรม HRIS
พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ ปัญหาที่พบ เนื่องจากจังหวัดไม่มีคณะกรรมการพิจารณาเรื่อง ซอฟแวร์และระบบ จึงทำให้ล่าช้าในการจัดหาโปรแกรมดังกล่าว

21 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google