งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page  1 ฝ่ายบริการและ เผยแพร่วิชาการ. งาน ประชาสัมพัน ธ์ PRPR.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page  1 ฝ่ายบริการและ เผยแพร่วิชาการ. งาน ประชาสัมพัน ธ์ PRPR."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Page  1 ฝ่ายบริการและ เผยแพร่วิชาการ

2 งาน ประชาสัมพัน ธ์ PRPR

3 Page  3 ผลการปฏิบัติงาน มกราคม - มีนาคม 2557 โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน - จัดทำป้าย คัตเอาท์ 2 ป้าย

4 Page  4 - เว็บไซต์เทศบาล www.phsmun.go.th - Facebook งานประชาสัมพันธ์ และช่องทางอื่นๆ เช่น รายการวิทยุ ไลน์ นสพ. ท้องถิ่น นสพ. ส่วนกลาง ฯลฯ

5 Page  5 รายการเทศบาลเมืองน่า อยู่  หอสมุดเทศบาลนคร พิษณุโลก ออกอากาศทาง ทีทีเคเบิ้ล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557

6 Page  6 รายการเทศบาลเมืองน่า อยู่ ภารกิจของศูนย์ ICT เทศบาล นครพิษณุโลก ออกอากาศ ทางทีทีเคเบิ้ล เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557

7 Page  7 แผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2557 ลำดั บ กิจกรรม 25562557 ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ความถี่ 1 วารสารเทศบาล เดือนละ 1 ครั้ง 2 เทศบาลน่าเมือง น่าอยู่ TT เคเบิล เดือนละ 2 ครั้ง 3 เทศบาลพบ ประชาชน สวท. อาทิตย์ ละ 1 ครั้ง 4 รถประชาสัมพันธ์ ตามที่รับ มอบหมาย 5 รายงานประจำปี ปีละ 1 ครั้ง 6 ถ่ายภาพกิจกรรม ตลอดปี 7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ตลอดปี

8 Page  8 แผนปฏิบัติงาน กิจกรรมประจำ ปี 2557 ลำดั บ กิจกรรม 25562557 ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 สามเณรภาคฤดู ร้อน 2 งานประเพณี สงกรานต์ ฯ 3 วันเทศบาล 4 วันวิสาขบูชา 5 วันสิงแวดล้อมโลก 6 วันอาสาฬหบูชา / เข้าพรรษา 7 วันแม่แห่งชาติ 8 งานแข่งขันเรือ ยาวฯ

9 Page  9 เทศบาลนคร พิษณุโลก ได้รับรางวัล พระปกเกล้า ประจำปี 2556

10 Page  10

11 งานเทคโนโลยี สารสนเทศ ITIT

12 Page  12 พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ เทศบาลนครพิษณุโลก  ออกแบบหน้า Template หน้าเว็บเทศบาลฯ  จัดทำร่าง TOR เพื่อ กำหนดขอบเขตการจ้าง และระบบภายในที่จะ พัฒนา

13 Page  13 

14  คณะกรรมการจังหวัดเห็นชอบแล้ว เป็นเงิน 1,824,200 บาท และแจ้ง หน่วยงานต่าง ๆ ทราบแล้ว อยู่ ระหว่างดำเนินการกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะของ คณะกรรมการ ฯ การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2557

15  ขอความเห็นชอบคณะกรรมการ จังหวัด การพัฒนาซอฟแวร์ประเภท โปรแกรมประยุกต์ จำนวน 2 รายการ  พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ เทศบาล  พัฒนาโปรแกรม HRIS การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 ( เพิ่มเติม )

16 Page  16 ด้านอุปกรณ์และเครือข่าย คอมพิวเตอร์ (Hardware and Network) ระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน อินเตอร์เน็ต  เปิดทดลองใช้ วันที่ 3 มกราคม 2557  เปิดใช้งานจริง วันที่ 6 มกราคม 2557 จัดทำแบบประเมินผลการใช้งาน ระบบยืนยันตัวตน  แจกแบบสอบถาม เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2557  สรุปและเสนอแนะ เพื่อนำเสนอ ผู้บริหารทราบ

17 แผนปฏิบัติงานศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เดือน เมษายน ถึง กันยายน 2557

18

19

20 ปัญหา - อุปสรรค ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมจังหวัด โปรแกรม HRIS พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ ปัญหาที่พบ เนื่องจากจังหวัดไม่มีคณะกรรมการพิจารณาเรื่อง ซอฟแวร์และระบบ จึงทำให้ล่าช้าในการจัดหาโปรแกรมดังกล่าว

21 Page  21 ขอบคุ ณ


ดาวน์โหลด ppt Page  1 ฝ่ายบริการและ เผยแพร่วิชาการ. งาน ประชาสัมพัน ธ์ PRPR.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google