งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CMS กับการบริหารจัดการเว็บไซต์ห้องสมุด นำเสนอในการสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 2 “ห้องสมุดกับสังคมแห่งการเรียนรู้” ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CMS กับการบริหารจัดการเว็บไซต์ห้องสมุด นำเสนอในการสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 2 “ห้องสมุดกับสังคมแห่งการเรียนรู้” ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CMS กับการบริหารจัดการเว็บไซต์ห้องสมุด นำเสนอในการสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 2 “ห้องสมุดกับสังคมแห่งการเรียนรู้” ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 27 มกราคม 2555 ชัยวัฒน์ น่าชม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2 เว็บไซต์ห้องสมุด ก่อนการปรับปรุง

3 ปัญหาจากการให้บริการสารสนเทศบนเว็บไซต์ห้องสมุด
ปัญหาด้านการจัดการเนื้อหา การพัฒนาเนื้อหามีความซ้ำซ้อน ไม่ทันการณ์ ขาดผู้รับผิดชอบจัดทำเนื้อหา ปัญหาด้านเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่ใช้ไม่เหมาะสม เทคโนโลยีไม่เอื้อต่อการแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเนื้อหา ปัญหาด้านการออกแบบ การออกแบบไม่น่าสนใจและไม่ชวนให้เข้ามาใช้ ป้ายชื่อและระบบนำทางไม่ชัดเจน ซับซ้อน เข้าถึงได้ยาก

4 ปัญหาสำคัญที่สุด ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการระบบ e-Library
ไม่ได้ตามเป้าหมายที่คาดหวัง

5 การดำเนินงาน คณะทำงาน 1 คณะทำงาน 2 คณะทำงาน 3
คณะทำงานจัดการความรู้ด้านสถาปัตยกรรมสารสนนเทศบนเว็บไซต์ห้องสมุด มีหน้าที่สำรวจ รวบรวม จัดหมวดหมู่เนื้อหาและบริการสารสนเทสที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด คณะทำงาน 2 คณะทำงานจัดการความรู้ด้านแนวคิดการประยุกต์ Library 2.0 มีหน้าที่รวบรวม ศึกษา ประมวลแนวคิดเกี่ยวกับ Web 2.0 และ Library 2.0 รวมถึงการนำเสนอเว็บไซต์สถาบัน องค์การต่างๆ คณะทำงาน 3 คณะทำงานพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด มีหน้าที่ออกแบบและพัฒนาเว็บ พัฒนาเนื้อหาและสารสนเทศที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุดผ่านเว็บ

6 ระบบจัดการเนื้อหา (Content Management System: CMS)
การนำเนื้อหาเข้าระบบ (Creation) การตรวจสอบเนื้อหา (Approval) การเผยแพร่เนื้อหา (Publishing)

7 วงจรของการจัดการเนื้อหา
การจัดหมวดหมู่ ลำดับขั้นดำเนินงาน การสร้างสรรค์ การจัดเก็บ การกำหนดเวอร์ชั่น การเผยแพร่ การเก็บเอกสาร

8 คุณสมบัติสำคัญของ CMS
Open-source, free software CMS คืออะไร ในโลกของซอฟต์แวร์ จัดการเนื้อหาบนหน้าเว็บ ไม่ใช่จัดการภาพเพียงอย่างเดียว เอื้อให้หลายคนจัดการ “เฉพาะส่วน” ในแต่ละหน้า มี template ไว้เอื้อในการออกแบบ มีฐานข้อมูลบันทึกเนื้อหาที่ปรับปรุง

9 CMS แก้ปัญหาการจัดการเว็บด้านไหน
ข้อมูลเก่า ไม่ทันสมัย ระบบนำทางแย่ เนื้อหาบางหน้าแน่น อึดอัด เนื้อหามีผู้รับผิดชอบเพียงคนเดียวหรือไม่กี่คน ไม่สนองรับองค์การ หน่วยงาน

10

11

12 เครือข่ายสังคม (Social Network)

13 เว็บไซต์ห้องสมุด หลังการปรับปรุง

14 สรุปและอภิปรายผล กระบวนงานการพัฒนาเนื้อหา การบริหารจัดการเว็บห้องสมุด
กระบวนงานด้านการสื่อสาร

15 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt CMS กับการบริหารจัดการเว็บไซต์ห้องสมุด นำเสนอในการสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 2 “ห้องสมุดกับสังคมแห่งการเรียนรู้” ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google