งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CMS กับการบริหารจัดการ เว็บไซต์ห้องสมุด นำเสนอในการสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 2 “ ห้องสมุดกับสังคมแห่งการเรียนรู้ ” ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CMS กับการบริหารจัดการ เว็บไซต์ห้องสมุด นำเสนอในการสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 2 “ ห้องสมุดกับสังคมแห่งการเรียนรู้ ” ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CMS กับการบริหารจัดการ เว็บไซต์ห้องสมุด นำเสนอในการสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 2 “ ห้องสมุดกับสังคมแห่งการเรียนรู้ ” ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 27 มกราคม 2555 ชัยวัฒน์ น่าชม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช

2 เว็บไซต์ห้องสมุด ก่อน การปรับปรุง

3 ปัญหาจากการให้บริการ สารสนเทศบนเว็บไซต์ห้องสมุด

4 ปัญหาสำคัญที่สุด ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการระบบ e-Library ไม่ได้ตามเป้าหมายที่คาดหวัง ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการระบบ e-Library ไม่ได้ตามเป้าหมายที่คาดหวัง

5 การดำเนินงาน

6 ระบบจัดการเนื้อหา (Content Management System: CMS) 1. การนำเนื้อหาเข้าระบบ (Creation) 2. การตรวจสอบเนื้อหา (Approval) 3. การเผยแพร่เนื้อหา (Publishing)

7 วงจรของการจัดการ เนื้อหา

8 คุณสมบัติ สำคัญของ CMS Open-source, free software CMS คืออะไร ในโลกของซอฟต์แวร์ – จัดการเนื้อหาบนหน้าเว็บ – ไม่ใช่จัดการภาพเพียงอย่างเดียว – เอื้อให้หลายคนจัดการ “ เฉพาะส่วน ” ในแต่ละหน้า – มี template ไว้เอื้อในการออกแบบ – มีฐานข้อมูลบันทึกเนื้อหาที่ปรับปรุง

9 CMS แก้ปัญหาการจัดการเว็บด้านไหน ข้อมูลเก่า ไม่ทันสมัย ระบบนำทางแย่ เนื้อหาบาง หน้าแน่น อึดอัด เนื้อหามีผู้รับผิดชอบเพียงคน เดียวหรือไม่กี่คน ไม่สนองรับองค์การ หน่วยงาน

10

11

12 เครือข่ายสังคม (Social Network)

13 เว็บไซต์ห้องสมุด หลังการ ปรับปรุง

14 สรุปและอภิปราย ผล

15


ดาวน์โหลด ppt CMS กับการบริหารจัดการ เว็บไซต์ห้องสมุด นำเสนอในการสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 2 “ ห้องสมุดกับสังคมแห่งการเรียนรู้ ” ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google