งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รหัส ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง วันเริ่มงาน พิษณุ วิเศษวาฑิต พนักงานขาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รหัส ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง วันเริ่มงาน พิษณุ วิเศษวาฑิต พนักงานขาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รหัส ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง วันเริ่มงาน พิษณุ วิเศษวาฑิต พนักงานขาย 2/8/2540 จำนง ทองงามสรรพ ผู้จัดการ 10/5/2535 วิไลวรรณ ประเสริฐสกุล 12/8/2541 นงคราญ หอมชวนชื่น พนักงานบัญชี 10/6/2542 กฤษณา 3/8/2539 สุชาติ เชาว์วิไลกุล พนักงานส่งเอกสาร 20/7/2543 ประนอม โคกสูงเนิน พนักงานธุรการ 25/4/2540 นภาพร ทองแท้ 21/4/2541 จุติ สำเร็จกิจ พนักงานคอมพิวเตอร์ 26/5/2542 ไมตรี จิตสว่าง 23/7/2539

2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
ใบเสร็จรับเงิน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ที่ รายการ จำนวน หน่วยละ จำนวนเงิน 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ค่าวารสาร ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ค่าจัดซื้อจัดหา/บำรุงคอมพิวเตอร์/ อินเตอร์เน็ต ค่าปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ ค่าบำรุงกิจกรรมโรงเรียน ค่าพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี ค่าบำรุงสาธารณูปโภค หน่วย 1.0 หน่วย 100.00 200.00 500.00 300.00 รวมเงิน (บาท) 1,500.00

3 ต้องหาพนักงานเพิ่มแล้วล่ะ
ผังองค์กร ต้องหาพนักงานเพิ่มแล้วล่ะ

4 ผังองค์กรโรงเรียน บันทึกไฟล์ชื่อ Present_003

5 ตารางแสดงยอดขายหนังสือ
ปี 2544 ปี 2545 ปี 2546 ปี 2547 สถิติ 50 60 70 80 คณิตศาสตร์ 85 45 คอมพิวเตอร์ 90 40 ภาษาอังกฤษ

6 แผนภูมิคอลัมน์

7 แผนภูมิเส้น

8 แผนภูมิวงกลม

9 ไดอะแกรมแสดงความสัมพันธ์ของ องค์ประกอบคอมพิวเตอร์

10 ไดอะแกรมแสดงชื่อผลไม้สีเขียว

11 ตารางนัดหมาย ส่งรายชื่อสมาชิกในกลุ่มพร้อมชื่อเว็บไซต์ภายในวันนี้
สอบกลางภาค ธ.ค. 49 สอบปฏิบัติ ม.ค. 49 ส่งโปรเจคกลุ่ม 12 ก.พ. 50 สอบปลายภาค ก.พ. 50


ดาวน์โหลด ppt รหัส ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง วันเริ่มงาน พิษณุ วิเศษวาฑิต พนักงานขาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google