งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รหัสชื่อนามสกุลตำแหน่ง วันเริ่ม งาน 42123 001 พิษณุวิเศษ วาฑิต พนักงานขาย 2/8/2540 42123 002 จำนงทองงาม สรรพ ผู้จัดการ 10/5/253 5 42123 003 วิไล วรร ณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รหัสชื่อนามสกุลตำแหน่ง วันเริ่ม งาน 42123 001 พิษณุวิเศษ วาฑิต พนักงานขาย 2/8/2540 42123 002 จำนงทองงาม สรรพ ผู้จัดการ 10/5/253 5 42123 003 วิไล วรร ณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รหัสชื่อนามสกุลตำแหน่ง วันเริ่ม งาน พิษณุวิเศษ วาฑิต พนักงานขาย 2/8/ จำนงทองงาม สรรพ ผู้จัดการ 10/5/ วิไล วรร ณ ประเสริฐ สกุล พนักงานขาย 12/8/ นง ครา ญ หอมชวน ชื่น พนักงานบัญชี 10/6/ กฤษณ า ทองงาม สรรพ ผู้จัดการ 3/8/ สุชาติเชาว์วิไล กุล พนักงานส่ง เอกสาร 20/7/ ประนอ ม โคกสูง เนิน พนักงาน ธุรการ 25/4/ นภาพรทองแท้พนักงานบัญชี 21/4/ จุติสำเร็จกิจพนักงาน คอมพิวเตอร์ 26/5/ ไมตรีจิตสว่างพนักงาน คอมพิวเตอร์ 23/7/253 9

2 ใบเสร็จรับเงิน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ที่รายการจำนวนหน่ว ย ละ จำนวน เงิน ค่าวารสาร ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ค่าจัดซื้อจัดหา / บำรุง คอมพิวเตอร์ / อินเตอร์เน็ต ค่าปรับปรุงพัฒนา อาคารสถานที่ ค่าบำรุงกิจกรรม โรงเรียน ค่าพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี ค่าบำรุงสาธารณูปโภค 1. หน่วย 1.0 หน่วย รวมเงิน ( บาท ) 1,

3 ผังองค์กร ประธาน กรรมการ ผู้จัดการฝ่าย บริหาร พนักงาน ผู้จัดการฝ่าย การเงิน พนักงาน ผู้จัดการฝ่าย ประชาสัมพันธ์ พนักงาน ที่ปรึกษา อาวุโส ต้องหา พนักงานเพิ่ม แล้วล่ะ

4 ผังองค์กรโรงเรียน บันทึกไฟล์ชื่อ Present_003

5 ตารางแสดงยอดขาย หนังสือ หนังสือปี 2544 ปี 2545 ปี 2546 ปี 2547 สถิติ คณิตศ าสตร์ คอมพิว เตอร์ ภาษาอั งกฤษ

6 แผนภูมิคอลัมน์

7 แผนภูมิเส้น

8 แผนภูมิวงกลม

9 ไดอะแกรมแสดงความสัมพันธ์ของ องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ มนุษย์ / Peopleware ซอฟต์แวร์ / Software ฮาร์ดแวร์ / Hardware

10 ไดอะแกรมแสดงชื่อผลไม้สีเขียว ผลไม้ สีเขียว มะม่วงมะยมมะพร้าวส้มโอองุ่น

11 ตารางนัดหมาย ส่งรายชื่อสมาชิกในกลุ่มพร้อมชื่อเว็บไซต์ ภายในวันนี้ สอบกลางภาค 27 ธ. ค. 49 สอบปฏิบัติ 9 ม. ค. 49 ส่งโปรเจคกลุ่ม 12 ก. พ. 50 สอบปลายภาค 28 ก. พ. 50


ดาวน์โหลด ppt รหัสชื่อนามสกุลตำแหน่ง วันเริ่ม งาน 42123 001 พิษณุวิเศษ วาฑิต พนักงานขาย 2/8/2540 42123 002 จำนงทองงาม สรรพ ผู้จัดการ 10/5/253 5 42123 003 วิไล วรร ณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google