งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รหัสชื่อนามสกุลตำแหน่ง วันเริ่ม งาน 42123 001 พิษณุวิเศษ วาฑิต พนักงานขาย 2/8/2540 42123 002 จำนงทองงาม สรรพ ผู้จัดการ 10/5/253 5 42123 003 วิไล วรร ณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รหัสชื่อนามสกุลตำแหน่ง วันเริ่ม งาน 42123 001 พิษณุวิเศษ วาฑิต พนักงานขาย 2/8/2540 42123 002 จำนงทองงาม สรรพ ผู้จัดการ 10/5/253 5 42123 003 วิไล วรร ณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รหัสชื่อนามสกุลตำแหน่ง วันเริ่ม งาน 42123 001 พิษณุวิเศษ วาฑิต พนักงานขาย 2/8/2540 42123 002 จำนงทองงาม สรรพ ผู้จัดการ 10/5/253 5 42123 003 วิไล วรร ณ ประเสริฐ สกุล พนักงานขาย 12/8/254 1 42123 004 นง ครา ญ หอมชวน ชื่น พนักงานบัญชี 10/6/254 2 42123 005 กฤษณ า ทองงาม สรรพ ผู้จัดการ 3/8/2539 42123 006 สุชาติเชาว์วิไล กุล พนักงานส่ง เอกสาร 20/7/254 3 42123 007 ประนอ ม โคกสูง เนิน พนักงาน ธุรการ 25/4/254 0 42123 008 นภาพรทองแท้พนักงานบัญชี 21/4/254 1 42123 009 จุติสำเร็จกิจพนักงาน คอมพิวเตอร์ 26/5/254 2 42123 010 ไมตรีจิตสว่างพนักงาน คอมพิวเตอร์ 23/7/253 9

2 ใบเสร็จรับเงิน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ที่รายการจำนวนหน่ว ย ละ จำนวน เงิน 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ค่าวารสาร ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ค่าจัดซื้อจัดหา / บำรุง คอมพิวเตอร์ / อินเตอร์เน็ต ค่าปรับปรุงพัฒนา อาคารสถานที่ ค่าบำรุงกิจกรรม โรงเรียน ค่าพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี ค่าบำรุงสาธารณูปโภค 1. หน่วย 1.0 หน่วย 100.0 0 200.0 0 500.0 0 100.0 0 300.0 0 200.0 0 100.00 200.00 500.00 100.00 300.00 200.00 รวมเงิน ( บาท ) 1,500. 00

3 ผังองค์กร ประธาน กรรมการ ผู้จัดการฝ่าย บริหาร พนักงาน ผู้จัดการฝ่าย การเงิน พนักงาน ผู้จัดการฝ่าย ประชาสัมพันธ์ พนักงาน ที่ปรึกษา อาวุโส ต้องหา พนักงานเพิ่ม แล้วล่ะ

4 ผังองค์กรโรงเรียน บันทึกไฟล์ชื่อ Present_003

5 ตารางแสดงยอดขาย หนังสือ หนังสือปี 2544 ปี 2545 ปี 2546 ปี 2547 สถิติ 50607080 คณิตศ าสตร์ 85456080 คอมพิว เตอร์ 80509040 ภาษาอั งกฤษ 80506070

6 แผนภูมิคอลัมน์

7 แผนภูมิเส้น

8 แผนภูมิวงกลม

9 ไดอะแกรมแสดงความสัมพันธ์ของ องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ มนุษย์ / Peopleware ซอฟต์แวร์ / Software ฮาร์ดแวร์ / Hardware

10 ไดอะแกรมแสดงชื่อผลไม้สีเขียว ผลไม้ สีเขียว มะม่วงมะยมมะพร้าวส้มโอองุ่น

11 ตารางนัดหมาย ส่งรายชื่อสมาชิกในกลุ่มพร้อมชื่อเว็บไซต์ ภายในวันนี้ สอบกลางภาค 27 ธ. ค. 49 สอบปฏิบัติ 9 ม. ค. 49 ส่งโปรเจคกลุ่ม 12 ก. พ. 50 สอบปลายภาค 28 ก. พ. 50


ดาวน์โหลด ppt รหัสชื่อนามสกุลตำแหน่ง วันเริ่ม งาน 42123 001 พิษณุวิเศษ วาฑิต พนักงานขาย 2/8/2540 42123 002 จำนงทองงาม สรรพ ผู้จัดการ 10/5/253 5 42123 003 วิไล วรร ณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google