งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Microsoft Office PowerPoint 2003. 2 หลักการทำงานของ Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการ สร้างสรรค์งานที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Microsoft Office PowerPoint 2003. 2 หลักการทำงานของ Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการ สร้างสรรค์งานที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Microsoft Office PowerPoint 2003

2 2 หลักการทำงานของ Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการ สร้างสรรค์งานที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน (Presentation) เช่น การทำภาพนิ่ง, การจัดทำแผ่นใส, การจัดพิมพ์ เอกสารประกอบการบรรยาย โดยมีรูปแบบสำเร็จให้เรา เลือกใช้ได้มากมายตามลักษณะงานที่จะนำเสนอ รวมถึง การปรับแต่งก็กระทำได้โดยง่าย และยังสามารถสร้างงาน นำเสนอเพื่อนำไปแสดงในอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย

3 3 การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ Plan (วางแผน) Plan (วางแผน) บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ฟังและ กำหนดจุดประสงค์ในการพูดของคุณ Prepare (เตรียมการ)Prepare (เตรียมการ) สร้างแนวคิดทางบวกและ เตรียมโครงสร้างและเวลาในการนำเสนอของคุณ Practice (ฝึกฝน)Practice (ฝึกฝน) ทบทวนเนื้อหาของคุณ ทดสอบ และขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเสนอของคุณ และ สร้างความกระตือรือร้นและความมั่นใจในการนำเสนอ Present (นำเสนอ)Present (นำเสนอ) มุ่งมั่นกับหัวข้อของคุณและสร้าง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับผู้ฟังเพื่อดึงความสนใจ ของผู้ฟังและชี้ให้เห็นคุณค่าข้อความของคุณ

4 4 การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2003 การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2003 1. คลิกปุ่ม 2. ไปที่ All Programs  Microsoft Office  Microsoft Office PowerPoint 2003 3. เมื่อคลิกที่เมนูแล้วก็จะเข้าสู่โปรแกรม ดังรูป

5 1 2

6 ส่วนประกอบของโปรแกรมส่วนประกอบของโปรแกรม Buttons View Status Bar Toolbar Menu Bar Title Bar Task Pane Minimize Restore down Close Scroll Bar Slide Area Slide Tab Outline Tab Note Pane

7 7 มุมมองการทำงาน (View) Normal View (มุมมองปกติ) Slide Sorter View(มุมมองสไลด์รวมทั้งหมด) Slide Show (แสดงสไลด์โชว์ในแผ่นปัจจุบัน) Normal Slide Sorter Slide Show from current slide

8 ตัวอย่างมุมมองต่าง ๆ Normal ViewSlide Sorter View Slide Show from current slide

9 9 การสร้างงานนำเสนอการสร้างงานนำเสนอ AutoContent Wizard (ตัวช่วยสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ) Template(จากแม่แบบออกแบบ) Blank(งานนำเสนอเปล่า)

10 10 การสร้างงานนำเสนอด้วย AutoContent Wizard 1. ในหน้าต่าง Task Pane คลิกที่ Create a new presentation 2. ในหัวข้อ New ให้ คลิกที่ From AutoContent wizard 1 2

11 11 การสร้างงานนำเสนอด้วย AutoContent Wizard (ต่อ) 3. คลิกปุ่ม เพื่อทำขั้นตอนต่อไป 3

12 12 การสร้างงานนำเสนอด้วย AutoContent Wizard (ต่อ) 4 5 6 4. คลิกปุ่ม เพื่อสามารถดูหัวข้อได้ทั้งหมด 5. เลือกชนิดงานนำเสนอที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด 6. คลิกปุ่ม เพื่อทำขั้นตอนต่อไป

13 13 การสร้างงานนำเสนอด้วย AutoContent Wizard (ต่อ) 7. เลือกชนิดอุปกรณ์ที่ใช้นำเสนอ 8. คลิกปุ่ม เพื่อทำขั้นตอนต่อไป 7 8

14 14 การสร้างงานนำเสนอด้วย AutoContent Wizard (ต่อ) ชนิดของอุปกรณ์ที่ใช้ นำเสนอ On-screen presentation (งานนำเสนอบนหน้าจอ) Web presentation (งานนำเสนอบนเว็บ) Black and White overheads (เครื่องฉายข้าม ศรีษะแบบขาวดำ) Color overheads เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะแบบสี 35 mm slides เครื่องฉายภาพนิ่ง 35 มม.

15 15 การสร้างงานนำเสนอด้วย AutoContent Wizard (ต่อ) 9. ชื่อเรื่องงานนำเสนอ 10. ใส่ข้อความที่ต้องการไว้ที่ท้ายกระดาษ 11. คลิกปุ่ม เพื่อสิ้นสุดการทำงาน 9 10 11

16 16 การสร้างงานนำเสนอด้วย Template 1. คลิกที่เมนู File ->New 2. ในหน้าต่าง Task Pane ส่วนหัวข้อ New ให้คลิกที่ From design template 3. ในส่วนของ Apply a design template เลือก รูปแบบ Templates ที่ต้องการ ดังรูป

17 17 2 3 การสร้างงานนำเสนอด้วย Template(ต่อ)

18 18 การสร้างงานนำเสนอด้วย Blank presentation 1. คลิกที่เมนู File ->New 2. ในหน้าต่าง Task Pane ส่วนหัวข้อ New ให้คลิก ที่ Blank presentation

19 19 การสร้างงานนำเสนอด้วย Blank presentation(ต่อ) 3. ในส่วนของ Apply slide layout เลือก รูปแบบ layout ที่ต้องการ

20 20 การสร้างกล่องข้อความ(text box) คลิกปุ่ม Text box ที่ทูลบาร์ ลากเมาส์เพื่อเลือกพื้นที่ ที่ต้องการวางข้อความ พิมพ์ข้อความลงไป

21 21 การจัดรูปแบบข้อความการจัดรูปแบบข้อความ เลือกข้อความ 1. ลากเมาส์คลุมข้อความเฉพาะที่ต้องการ 2. เลือกกรอบข้อความ เลือกการจัดรูปแบบ แบบตัวอักษร ขนาดตัวอักษร ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ เพิ่มเงา ชิดซ้าย จัดกึ่งกลาง ชิดขวา เพิ่มขนาด ลดขนาด

22 22 การใส่สัญลักษณ์และเลขลำดับการใส่สัญลักษณ์และเลขลำดับ Bullets and Numbering เลือกข้อความ คลิกปุ่ม Bullets เพื่อใส่ สัญลักษณ์หรือ คลิกปุ่ม Numbering เพื่อใส่เลข ลำดับ วิธีการยกเลิกให้คลิกที่ปุ่มเดิมซ้ำอีกครั้ง

23 23 การเปลี่ยนรูปแบบของสัญลักษณ์การเปลี่ยนรูปแบบของสัญลักษณ์ คลิกที่เมนู  Format เลือก Bullets and Numbering เลือกรูปแบบสัญลักษณ์ เลือกขนาด(ปกติจะเป็น 100%) เลือกสี

24 24 การเปลี่ยนรูปแบบของสัญลักษณ์(ต่อ)การเปลี่ยนรูปแบบของสัญลักษณ์(ต่อ) คลิกปุ่ม เพื่อเลือกรูปภาพ คลิกปุ่ม เพื่อเลือกสัญลักษณ์

25 25 จัดรูปแบบพื้นหลังสไลด์ (Background) 1. คลิกเมนู Format ->Background หรือคลิกเมาส์ขวา-ที่ว่างๆบนพื้นสไลด์ 2. เลือกสีที่ต้องการ หรือเลือกสีอื่นๆ More Colors และสีแบบพิเศษ Fill Effect

26 26 เปลี่ยนโครงร่างสีสไลด์เปลี่ยนโครงร่างสีสไลด์ 1. เลือกคำสั่ง Slide Design-Color Scheme จากหน้าต่าง Task Pane 2. คลิกเลือกโครงร่างสีที่ต้องการ(เปลี่ยนทุก Slides) 3. คลิกเมาส์ขวาที่สี Color Scheme เลือก Apply to All Slides ใช้กับ Slide ทุกแผ่น เลือก Apply to Selected Slides ใช้กับ Slide ที่เลือกไว้ 3

27 27 แก้ไขสี โครงร่างสีเอง 1. คลิก Edit Color Schemes 2. คลิกเลือกสี ที่ต้องการจะเปลี่ยน 3. คลิกที่ปุ่ม

28 28 แก้ไขสี โครงร่างสีเอง(ต่อ) 4. คลิกเลือกสี ที่ต้องการ 5. คลิก ปุ่ม OK 6. คลิกปุ่ม Apply(จะมีผล กับสีของสไลด์ ทุก แผ่น)

29 29 การวาดรูป (Drawing) คลิกที่เมนู View  Toolbars  Drawing การสร้างเส้น วาดลูกศร สร้างสี่เหลี่ยม วงกลม กล่องข้อความ อักษรศิลป์ ไดอะแกรม ภาพตัดปะ รูปภาพ เติมสีให้กับรูป สีเส้น สีตัวอักษร ลักษณะของเส้น ลักษณะของเส้นประ ลักษณะลูกศร กำหนดเงา รูป 3 มิติ สร้างรูปอัตโนมัติ เลือกวัตถุ แก้ไขและปรับแต่งรูป

30 30 การสร้างรูปร่างสำเร็จรูปการสร้างรูปร่างสำเร็จรูป รูปทรงมาตรฐาน แบบหัวลูกศร ดาว ประกาศ ผังลำดับ การทำงาน กล่องข้อความ ปุ่มคำสั่ง เส้น

31 31 การหมุนรูปทรงต่างๆ (Rotate) 1. คลิกที่ รูปทรง/รูปภาพ ที่จะหมุน 2. เลื่อนเมาส์ไปชี้ที่ จุดที่จะหมุน (สีเขียว) 3. กดเมาส์ค้างไว้ ลากหมุนตามทิศทาง ที่ต้องการ

32 32 การจัดลำดับวัตถุการจัดลำดับวัตถุ ในกรณีมีวัตถุซ้อนกัน หลายชั้นต้องจัดลำดับ ก่อน-หลัง คลิกเมาส์ขวาที่รูปภาพ/ข้อความ เลือกคำสั่ง Order ดึงมาออกมาหน้าสุด ส่งไปอยู่หลังสุด ดึงมาข้างหน้า 1 ระดับ ส่งไปข้างหลัง 1 ระดับ

33 33 การทำกลุ่มวัตถุ (Group) 1.เลือกวัตถุ ที่จะทำกรุ๊ป (กด Shift+Click เลือกมากกว่า 1 ชิ้น) 2.คลิกเมาส์ขวา เลือกคำสั่ง Grouping Before After

34 34 การยกเลิกการรวมกลุ่ม 1.คลิกเมาส์ขวา ที่รูปภาพ 2.เลือกคำสั่ง Grouping 3.เลือก การรวมกลุ่มใหม่ 1.คลิกเมาส์ขวา ที่รูปภาพ 2.เลือกคำสั่ง Grouping 3.เลือก การทำกลุ่มวัตถุ (Group)

35 35 การใส่รูปภาพ (Picture) คลิกที่เมนู Insert  Picture  From File เลือกรูปที่ต้องการ คลิกปุ่ม คลิกเลือกรูปที่ต้องการ

36 36 การใส่ภาพตัดปะ(Clip Art) 1. คลิกที่เมนู Insert  Picture  Clip Art 2. ในหน้าต่าง Task Pane ส่วนหัวข้อ Clip Art คลิก Organize clips…

37 37 การใส่ภาพตัดปะ(Clip Art) 3. คลิก Office Collection 4. เลือกประเภทที่ ต้องการ 5. เลือกรูปที่ต้องการ

38 38 การแทรกข้อความศิลป์ (WordArt) 1. คลิกที่เมนู Insert  Picture  WordArt 2. เลือกรูปแบบของข้อความ คลิกปุ่ม 3. พิมพ์ข้อความแล้วคลิกปุ่ม

39 39 การแทรกข้อความศิลป์ (WordArt) 2 3

40 40 การสร้างแผนภูมิองค์กรการสร้างแผนภูมิองค์กร คลิกที่เมนู Insert  Diagram เลือกรูปแบบแผนภูมิที่ ต้องการ คลิกปุ่ม แผนภูมิองค์กรที่ได้

41 41 การสร้างตาราง Table คลิกที่เมนู Insert  Table ใส่จำนวน columns และ จำนวน rows คลิกปุ่ม ตารางที่ได้

42 42 การสร้างตารางการสร้างตาราง วาดเส้นตาราง ลบเส้นตาราง ลักษณะเส้น ความหนาของเส้น สีเส้นขอบ กำหนดเส้นขอบตาราง สีพื้นตาราง เมนูคำสั่งใช้ปรับแต่งตาราง รวมช่องตาราง ใช้แบ่งช่องตาราง จัดตำแหน่งข้อความ

43 43 การสร้างกราฟ (Chart) จากเมนู Insert->Chart หรือคลิกไอคอน หรือ Insert-> New Slide แบบที่มี Chart  เลือกการสร้างกราฟ  พิมพ์ข้อมูล ลงไปในชีท Datasheet ( ลบข้อมูลตัวอย่างทิ้ง )  คลิกพื้นที่ของสไลด์เมื่อเสร็จสิ้นการแก้ไขแล้ว

44 44 การสร้างกราฟ (Chart) วิธีเปลี่ยนประเภทของกราฟ 1. ดับเบิลคลิกที่รูปกราฟ 2. คลิกที่เมนู Chart  Chart Type

45 45 การใส่ Effect การเปลี่ยนสไลด์ ใส่ลูกเล่นให้กับการเปลี่ยนสไลด์ในเวลาสั่งโชว์ 1. อยู่ที่สไลด์แผ่นที่ต้องการใส่ Effect 2. เลือกคำสั่ง Slide Transition จากเมนู Slide show หรือ คลิกเลือกจากหน้าต่าง Task Pane 3. คลิกเลือกชื่อ Effect 4. เลือกความเร็ว Speed และใส่เสียง Sound 5. คลิก Apply to All Slides 6. คลิก Play ขอดู Effect หรือคลิก Slide Show คลิกเลือกชื่อ 4

46 46 Slide Transition เลือกชื่อ Effect เลือกความเร็วของ Effect เลือกเสียงประกอบกับ Effect ให้แสดงวนรอบจนกว่าจะกด ESC เลือกการเปลี่ยนสไลด์โดย click mouse แสดงตัวอย่างอัตโนมัติ สั่งโชว์ Automatically after ตั้งเวลาให้ เปลี่ยนสไลด์แผ่นต่อไปอัตโนมัติ

47 47 การใส่ Effect การเคลื่อนไหวให้กับข้อความ จะมีผลกับข้อความไตเติ้ลและข้อความที่เป็น Bullets เท่านั้น อยู่ในสไลด์แผ่นที่จะใส่ Effect ในหน้าต่าง Task Pane คลิกเลือกคำสั่ง Slide Design  Animation Schemes คลิกเลือกชื่อของ Effect ที่ต้องการ ดูตัวอย่าง กำหนดให้กับ 1 แผ่น คลิก Apply to All Slide กำหนดให้สไลด์ ทุกแผ่น ใช้ Effect เดียวกัน

48 48 ประเภทของ Animation Schemes Subtleแบบเรียบๆไม่หวือหวามาก Moderateเอฟเฟ็กซ์แบบปานกลาง Excitingเอฟเฟ็กซ์แบบที่หวือหวามาก ทำให้ น่าสนใจ No Animation ยกเลิกไม่ใช้เอฟเฟ็กซ์

49 49 การกำหนด Effect ต่างๆเอง Custom Animation คือผู้ใช้สามารถกำหนด Effect ให้กับวัตถุในสไลด์เองได้ทั้ง ข้อความ - รูปภาพ และ สามารถจัดลำดับการแสดงได้ตามลำดับที่ต้องการ

50 50 ขั้นตอนการสร้าง Custom Animation 1. อยู่ในสไลด์แผ่นที่จะใส่ Effect 2. คลิกที่วัตถุที่จะใส่ Effect (กำหนดทีละวัตถุ) 3. เลือกคำสั่ง Custom Animation จากการคลิกเมาส์ ขวา หรือจากหน้าต่าง Task Pane 4. คลิกที่ปุ่ม Add Effect 5. เลือกประเภทของ Effect Entrance เข้ามาครั้งแรก Emphasis เน้นเมื่อมาถึง Exit เคลื่อนไหวออกไป Motion Path เคลื่อนไหวตามเส้นทางที่กำหนด

51 51 Add Effect Entrance Emphasis Motions Paths Exit

52 52 More Effect ของ Entrance Basic เอฟเฟ็กซ์ธรรมดา Subtle เอฟเฟ็กซ์เรียบๆ Moderate เอฟเฟ็กซ์ใน ระดับกลาง Exciting เอฟเฟ็กซ์ที่หวือ หวามาก

53 53 More Effect ของ Emphasis Basic เอฟเฟ็กซ์ธรรมดา Subtle เอฟเฟ็กซ์เรียบๆ Moderate เอฟเฟ็กซ์ใน ระดับกลาง Exciting เอฟเฟ็กซ์ที่หวือ หวามาก

54 54 More Effect ของ Exit Basicเอฟเฟ็กซ์ธรรมดา Subtleเอฟเฟ็กซ์เรียบๆ Moderate เอฟเฟ็กซ์ใน ระดับกลาง Exciting เอฟเฟ็กซ์ที่หวือ หวามาก

55 55 More Effect ของ Motion Paths Basic เคลื่อนไหวตามเส้นทาง ธรรมดา Line &Curves เคลื่อนไหวตาม ลักษณะเส้น Special เคลื่อนไหวตามเส้นทาง พิเศษ สิ้นสุด(แดง) เริ่มต้น(เขียว) เคลื่อนไหวเตามรูปทรง

56 56 กำหนดความเร็วและการแสดงของวัตถุกำหนดความเร็วและการแสดงของวัตถุ Start ให้เริ่มแสดงเมื่อ On Click เมื่อมีคลิกเมาส์ With Previous พร้อมวัตถุก่อน หน้า After Previous หลังวัตถุก่อนหน้า Speed ความเร็ว Slow ช้า Very slow ช้ามาก Fast เร็ว Very Fast เร็วมาก Medium ปานกลาง

57 57 การจัดลำดับการแสดง (Order) กรณีที่มีวัตถุในสไลด์หลายชิ้น และมีการใส่ Effect แล้วต้องการให้วัตถุชิ้นแสดงก่อนหรือหลัง สามารถจัดลำดับได้ 1. คลิกที่ชื่อวัตถุ 2. คลิกที่ลูกศร ขึ้น-ลง เพื่อจัดลำดับใหม่

58 58 การกำหนดตัวเลือกของ Effect การตั้งเวลา การแสดงของข้อความ Text Animation 1. คลิกที่ชื่อวัตถุ ที่ใส่ Effect แล้ว 2. คลิกเมาส์ขวาเลือกคำสั่ง Effect Options Timing เกี่ยวกับเวลาText Animation เกี่ยวกับข้อความ Animate Text

59 59 การแก้ไข และยกเลิก Effect ในหน้าต่าง Task pane คำสั่ง Custom Animation คลิกที่หมายเลขของ ลำดับวัตถุ (ที่มีการใส่เอฟเฟ็กซ์ไว้) คลิกที่ปุ่ม เปลี่ยนแบบ Effect คลิกที่ปุ่ม ยกเลิก Effect

60 60 การตั้งค่าการนำเสนอ(Setup Show) จากเมนู Slide Show->Setup show สีของปากกา ใช้ขณะที่โชว์ แสดงวนรอบจนกว่าจะกด ESC เลือกการแสดงในจอภาพ ไม่แสดง Effect แสดงโดยไม่มีการบรรยาย เลือกจำนวนสไลด์ที่จะแสดง แสดงตามเวลาที่ตั้ง ควบคุมการแสดงเอง

61 61 การแทรกข้อคิดเห็น comment 1. คลิก หน้า-หลัง ข้อความที่จะใส่ข้อคิดเห็น 2. เลือกเมนู Insert ->Comment 3. พิมพ์ข้อความข้อคิดเห็นลงไป ในกรอบ 4. คลิกนอกกรอบ Comment เพื่อออกจากการพิมพ์ จะปรากฎสัญลักษณ์ ขึ้นที่หลังข้อความ

62 62 การพิมพ์สไลด์ (Print) การขอดูก่อนพิมพ์ 1.เลือกเมนู File->Print Preview หรือคลิก 2. เลือกประเภทสไลด์ที่จะดู-พิมพ์ Print What Note Pages คู่มือพร้อมบันทึกย่อ Slide 1 สไลด์ต่อ 1 หน้า Handout คู่มือบรรยาย Outline พิมพ์เฉพาะข้อความ

63 63ตัวอย่างการพิมพ์แบบต่างๆตัวอย่างการพิมพ์แบบต่างๆ Handout 3 Handout 2 Handout 1 Slide

64 64 Handout 4Handout 6Outline ตัวอย่างการพิมพ์แบบต่างๆตัวอย่างการพิมพ์แบบต่างๆ

65 65 การสั่งพิมพ์จาก File->Print จากเมนู File->Print 1.เลือกสไลด์ที่จะพิมพ์  All ทั้งหมด  Current Slide เฉพาะแผ่นปัจจุบัน  Slide ระบุหมายเลขสไลด์ 2. เลือกประเภทสไลด์ที่จะพิมพ์ Print What Slide,Handout,note Pages,Outline

66 66 การสั่งพิมพ์จาก File->Print 3. เลือกสีการพิมพ์ Color/Grayscale 4. เลือกตัวเลือกการพิมพ์  Scale to fit paperจัดพอดีกระดาษ  Frame Slide พิมพ์ขอบสไลด์  Include comment พิมพ์ข้อคิดเห็น 5. เลือกจำนวนชุดที่จะพิมพ์ Copies

67 67 การสั่งพิมพ์จาก File->Print 1 3 2 5 4

68 68 การใส่ หัว/ท้ายสไลด์ แทรกวันที่ และหมายเลขสไลด์ และข้อความที่ปรากฏทุกหน้า เลือกเมนู View->Header and Footer ค่า Header/Footer ของสไลด์ค่า Header/Footer ของ Handout

69 69 รูปแบบการ บันทึก Save as type นำไปใช้งานรูปแบบต่างๆ ใช้นำเสนอปกติ เลือกช่อง save as type เป็น presentation นามสกุลไฟล์ (.ppt) นำไปใช้ในรูปแบบ web page นามสกุลไฟล์ (.htm หรือ.html)

70 70 การใส่รหัสผ่านให้กับไฟล์พรีเซนเทชั่นการใส่รหัสผ่านให้กับไฟล์พรีเซนเทชั่น คลิกที่แท็บ security ใส่รหัสผ่าน สำหรับเปิด Open ใส่รหัสผ่านสำหรับแก้ไข Modify คลิก OK ยืนยันรหัสผ่าน อีกครั้งหนึ่ง เลือกเมนู Tools-> Options

71 71 การยกเลิกรหัสผ่านการยกเลิกรหัสผ่าน 1. เลือกเมนู Tools-> Options 2. คลิกที่แท็บ security 3. ลบรหัสผ่าน ที่เป็น *** ออก 4. Ok ออกจาก Options 5. Save ไฟล์อีกครั้งหนึ่ง

72 อบรมการใช้งาน Microsoft PowerPoint

73 73 มารู้จัก menu ต่าง ๆ กัน File (แฟ้ม) เป็นเมนูที่รวมการทำงานต่าง ๆ เกี่ยวกับ ไฟล์ ตัวอย่างเช่น การเปิด การบันทึก การตั้งค่าหน้ากระดาษ เป็น ต้น

74 74 มารู้จัก menu กัน (ต่อ) Edit (แก้ไข) เป็นเมนู รวมการทำงานต่าง ๆ ที่ใช้ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง สิ่งต่าง ๆ ใน งานนำเสนอของ เรา เช่น การคัดลอก ยกเลิกการทำงานที่ ผ่านมา การเลือก ข้อความ เป็นต้น

75 75 มารู้จัก menu กัน (ต่อ) View (มุมมอง) เป็นเมนู ที่รวมอุปกรณ์การทำงาน ที่ผู้ใช้จะมองเห็นบน หน้าต่าง สามารถ แบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้ อุปกรณ์ช่วยในการ นำเสนอ การสร้างต้นแบบ แทรกสี เป็นต้น แสดงหรือไม่แสดง อุปกรณ์ช่วย หัวกระดาษท้ายกระดาษ

76 76 Insert(แทรก) เป็นเมนูที่ รวม การทำงานเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม การนำเสนอ ให้มีสีสัน ตามต้องการ ตัวอย่างเช่น การแทรกแผ่นนำเสนอ การแทรกรูปภาพ การ แทรกภาพเคลื่อนไหว การ แทรกเสียงเป็นต้น มารู้จัก menu กัน (ต่อ)

77 77 Format (รูปแบบ) เป็น เมนูที่รวมการทำงาน เกี่ยวกับการจัดการส่วน การนำเสนอ ตัวอย่างเช่น แบบ ตัวอักษร การจัดหน้า (ชิดซ้าย ชิดขวา) รวมถึงการตกแต่ง พื้น หลังของแผ่นนำเสนอ และการเรียกหน้าต่าง เค้าโครงภาพนิ่งขึ้นมา เพื่อใช้งาน เป็นต้น มารู้จัก menu กัน (ต่อ)

78 78 Tools (เครื่องมือ) เป็น เมนูที่รวมการทำงาน แบบพิเศษที่ทำให้การ ใช้งาน microsoft powerpoint ได้อย่าง มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การสะกดคำ การ เปลี่ยนภาษาที่จะใช้ใน การทำแผ่นนำเสนอ การใช้งาน แมโคร หรือเข้าสู่ เวป เพื่อรับ การแนะนำการใช้งาน เป็นต้น มารู้จัก menu กัน (ต่อ)

79 79 Slide Show (นำเสนอ ภาพนิ่ง) เป็นเมนูที่รวมการ ทำงานเกี่ยวกับการแสดงผล แผ่นการนำเสนอ เช่น การดู แผ่นนำเสนอภาพนิ่งที่ ออกแบบไว้ การกำหนด ขั้นตอนการนำเสนอ การตั้ง เวลาในการนำเสนอ กำหนด ภาพเคลื่อนไหว กำหนด ลักษณะการปรากฏของ ข้อความ เป็นต้น มารู้จัก menu กัน (ต่อ)

80 80 Windows (หน้าต่าง) เป็นเมนูที่รวมการทำงาน เกี่ยวกับการจัดหน้าต่าง ที่ปรากฏอยู่ภายใน โปรแกรม PowerPoint และ บอกถึงไฟล์การ นำเสนอที่กำลังทำงาน อยู่ในปัจจุบัน มารู้จัก menu กัน (ต่อ)

81 81 Help (วิธีใช้) เป็นเมนูที่ใช้ สำหรับช่วยในการใช้งาน microsoft PowerPoint มี ทั้งการเรียกขอความ ช่วยเหลือจาก web หรือ ขอความช่วยเหลือจาก show the office assistant (เหมือการ ขอให้มีพี่เลี้ยงให้คอย สอบถามการใช้งาน) เป็น ต้น มารู้จัก menu กัน (ต่อ)

82 82 อุปกรณ์เหล่านี้เรียกกันว่า ToolBar มีลักษณะเป็น icon ให้เลือกเพื่อเรียกคำสั่ง หรือการทำงานที่มีอยู่ ในแต่ละเมนูอยู่แล้ว ซึ่งแต่ละ ToolBar มีชื่อเรียก ต่าง ๆ กันดังข้อความที่แสดงอยู่กับภาพ โดยแต่ละ toolbar สามารถเพิ่มหรือลด icon ได้โดยการ เลื่อน mouse ไปยังที่ว่างใดของtoolbar แล้ว click ขวา แล้วเลือกช่องการทำงานที่ต้องการ มารู้จักเครื่องมือรอบ หน้าต่างกันนะครับ

83 83 มารู้จักเครื่องมือรอบหน้าต่างกัน นะครับ (ต่อ) Slid Design เป็นหน้าต่าง ที่ช่วยในการ ออกแบบ แนวทางของ แผ่นการ นำเสนอมี เครื่องมืออยู่ หลาย ประเภทซ่อน อยู่ แสดง ออกมาโดย click ที่ Drop list จะ ได้เมนูแสดง ออกมาดังรูป ด้านขวา

84 84 Toolbar ต่าง ๆ เรา สามารถเลือกให้มีอยู่ หรือหายไปได้โดยการ เลือกจาก เมนู view แล้วเลือก Toolbars แล้ว click ที่ชื่อต่าง ๆ ตามที่ต้องการ จากภาพ ชื่อใดมีเครื่องหมายอยู่ หมายถึง Toolbar นั้นๆ ได้ถูกเลือกและมีการ แสดงอยู่บนหน้าต่าง มารู้จักเครื่องมือรอบหน้าต่างกัน นะครับ (ต่อ) รวมไปถึง slide design ก็คือการ เลือกที่ task pane ที่มี เครื่องหมายอยู่ ดังรูป

85 85 มาเริ่มสร้างการนำเสนอกัน เถอะครับ เตรียมเนื้อเรื่องในการนำเสนอ วางลำดับขั้นการนำเสนอ เตรียมภาพ เสียง องค์ประกอบต่างๆ ในการนำ เสอน สามสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการสร้าง เอกสาร นำเสนอครับ แต่เราสามารถเพิ่มเติมได้ภายหลัง ตามสมควรครับ ไม่ต้องกังวลจนไม่ได้เริ่มทำนะ ครับ

86 86 เมื่อเตรียมสิ่งต่าง ๆ เรียบร้อยแล้วก็เข้าโปรแกรมจะได้หน้าตาดัง รูปซึ่งเป็นหน้าเอกสารเปล่า ผู้ใช้สามารถทำงานได้ทันที แต่ถ้า ต้องการใช้ภาพพื้นหลังที่โปรแกรมเตรียมมาให้ ที่หน้าต่าง New Presentation ให้เลือก From Design template มาเริ่มสร้างการนำเสนอกัน เถอะครับ (ต่อ)

87 87 เมื่อเลือก From Design template จะได้หน้าจอที่เปลี่ยนใน เฉพาะในส่วนหน้าต่างด้านขวามือจาก New presentation เป็น Slide Design แล้วตัวอักษร Design template เป็นสีดำ แสดงว่าตอนนี้เราอยู่ที่ส่วนนี้ แล้วดูใต้ข้อความ Apply a design template จะมีรูปให้เลือกอยู่หลายแบบ เราต้องการ แบบใดก็เลือกได้เลย มาเริ่มสร้างการนำเสนอกันเถอะ ครับ (ต่อ)

88 88 มาเริ่มสร้างการนำเสนอกัน เถอะครับ (ต่อ) เลือก template มาใช้งานหนึ่งแบบดังรูป

89 89 ในกรณีที่ต้องการแผ่นนำเสนอเพิ่มทำได้โดยการเลือก เมนู insert แล้วเลือก New Slide หรือ click ที่ Toolbar Formatting icon New Slide ก็จะได้แผ่น นำเสนออีกแผ่นขึ้นมา มาเริ่มสร้างการนำเสนอกันเถอะ ครับ (ต่อ)

90 90 ขั้นตอนที่ผ่านมาเป็น การเริ่มการเลือกแผ่น งานการนำเสนอว่าจะใช้ แผ่นเปล่า หรือ เอาที่มี แบบมาให้แล้ว ต่อไปก็ กำหนดแบบของการ นำเสนอว่าต้องการ ข้อความ ภาพประกอบ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ มีทั้งสอง โดยเลือก drop list ที่ slide design จะปรากฏว่ามี การเลือก design template ไว้อยู่เดิม ให้ ทำการเลือกส่วน slide มาเริ่มสร้างการนำเสนอกันเถอะ ครับ (ต่อ) Layout

91 91 เพื่อความไม่ให้ลายตา ผมขอใช้ตัวอย่างของเอกสาร เปล่าเป็นการแสดงการทำงาน มาเริ่มสร้างการนำเสนอกันเถอะ ครับ (ต่อ) แล้วกำหนด แบบการ นำเสนอเป็น แบบทั้งแสดง ภาพและ ตัวอักษร

92 92 มาเริ่มสร้างการนำเสนอกันเถอะ ครับ (ต่อ)

93 93 มาเริ่มสร้างการนำเสนอกันเถอะ ครับ (ต่อ)

94 94 มาเริ่มสร้างการนำเสนอกันเถอะ ครับ (ต่อ)

95 95 มาเริ่มสร้างการนำเสนอกันเถอะ ครับ (ต่อ)

96 96 มาเริ่มสร้างการนำเสนอกันเถอะ ครับ (ต่อ)

97 97 มาเริ่มสร้างการนำเสนอกันเถอะ ครับ (ต่อ)

98 98 ทำหน้าที่สองกัน โดยเพิ่มแผ่นการนำเสนอโดย click ที่ New slide จะได้ slide แผ่นใหม่มา มาเริ่มสร้างการนำเสนอกันเถอะ ครับ (ต่อ)

99 99 มาเริ่มสร้างการนำเสนอกันเถอะ ครับ (ต่อ) เลื่อน scroll ลงมาในส่วน Text and content layouts แล้วเลือกให้มีช่องข้อความ 1 ช่องกับภาพ 2 ภาพ title,text and 2 content

100 100 มาเริ่มสร้างการนำเสนอกันเถอะ ครับ (ต่อ)

101 101 Click ที่ toolbar ที่ icon bullets จะเป็นการใช้ สัญลักษณ์ การทำ bullets

102 102 ถ้า click ที่ numbering ก็จะได้เป็นหัวข้อที่เป็น ตัวเลข การทำ numbering

103 103 สามารถกำหนด รายละเอียดของ numbering และ bullets ได้โดยการ click ขวา ณ ตำแหน่งของ numbering หรือ bullets จะปรากฏ หน้าต่างขึ้นมา แล้ว เลือก bullets and Numbering ดังรูป กำหนดรายละเอียด bullets numbering

104 104 เมื่อเลือก bullets and numbering แล้วจะปรากฏ หน้าต่างขึ้นมาให้กำหนดค่า ดังรูป กำหนดรายละเอียด bullets numbering ( ต่อ )

105 105 ทำโดยการเลือกที่ เมนู Format แล้วเลือกที่ Font จะได้หน้าต่างดังรูปมาให้กำหนดค่า การจัดตัวอักษร

106 106 ถ้าต้องการจัด ตัวอักษรให้ เหมือนกันในทุก ๆ แผนการนำเสนอ หรือ เป็นสิ่งใด ๆที่ ต้องการกำหนดให้ แผนนำเสนอมีความ เหมือนกันตลอดทั้ง งานสามารถทำได้ โดยการเลือกเมนู View และเลือก Master แล้วเลือกสิ่ง ที่อยากกำหนด ดังรูป การจัดต้นแบบใช้เหมือนกันตลอด ทั้งการนำเสนอ Slide Master ต้นแบบแผ่นนำเสนอ Handout Master ต้นแบบเอกสาร ประกอบการบรรยาย และ Notes Master ต้นแบบบันทึกย่อ

107 107 ถ้าเลือก slide master จะเป็นการกำหนดต้นแบบ การนำเสนอ จะได้หน้าต่างขึ้นมาเพื่อกำหนดแบบ ซึ่งหน้าต่างจะมีหน้าตาเหมือนหน้าการนำเสนอ แต่ เมื่อมีการกำหนดสิ่งใดไปจะเป็นการกำหนดให้เกิด การใช้งานตลอดทั้งการนำเสนอในไฟล์เดียวกัน การจัดต้นแบบการนำเสนอ ( ต่อ )

108 108 หน้าต่าง Slide Master ถ้าใส่ข้อความก็จะทำให้ มีข้อความนั้นๆ ไปตลอดการนำเสนอ หรือ กำหนดการเป็นไปของ bullets และถ้ากำหนด font ก็จะเป็นการใช้ font นั้นไปตลอด เป็นต้น การจัดต้นแบบการนำเสนอ ( ต่อ )

109 109 สามารถแทรก เลขหน้าโดยใช้ เมนู view แล้ว เลือก header and Footer... การกำหนดเลขหน้า

110 110 เลือก header and Footer...จะได้หน้าต่างขึ้นมาเพื่อ กำหนดข้อความ ตัวเลข เป็นต้น การกำหนดเลขหน้า ( ต่อ )

111 111 ขั้นตอนนี้ห้ามลืมเด็จขาดครับ คือ เก็บไฟล์ที่ทำมา บันทึกให้เรียบร้อย (ควรทำขั้นตอนนี้บ่อย ๆ นะครับ) ทำ โดยการเลือกเมนู File แล้วเลือก Save มาเก็บไฟล์กันก่อนที่ไฟจะ ดับ (save) ถ้าเป็นการ save ครั้งแรก โปรแกรม จะถือว่าเป็นการ save as โดยจะมี การให้กำหนดชื่อ และ Folder ที่ ต้องการ ( มี หน้าต่าง save as ปรากฏ ) ถ้าเป็น การ save ครั้ง ต่อมาจะถือว่าเป็น การบันทึกทับไฟล์ เก่าไป

112 112 เมื่อทำการสร้างการ นำเสนอเสร็จสิ้นก็ถึง คราว นำงานไป ประกอบการบรรยาย โดยเลือกที่เมนู Slide show แล้วเลือก view show การนำเสนอภาพนิ่ง เมื่อเลือก view show ก็จะ เห็นงานที่สร้างเต็มหน้าจอ และสามารถเปลี่ยนหน้าได้ โดยการ click mouse หรือใช้ ปุ่มลูกศร หรือ space bar

113 113 สามารถเพิ่มความสามารถในการแสดงข้อความเป็น ลำดับ ๆ ได้โดยการ เพิ่มลูกเล่นในการนำเสนอ 1. เลือก ข้อความ click ขวา 2. เลือก custom animation 3.Slide design เปลี่ยนเป็น custom animation

114 114 เลือก Add Effect แล้วเลือกแบบที่อยากให้มี การเคลือนไหว หรือเลือก drop list เพื่อเลือก Animation Schemes เพิ่มลูกเล่นในการนำเสนอ ( ต่อ )

115 115 กรณีเลือก Add Effect มีลำดับการ นำเสนอหลายแบบ Entrance การปรากฏ ของหัวข้อ Emphasis การเน้นหัวข้อ (แสดง เป็นตัวเข้มขึ้น ๆ จน ชัด เป็นต้น) Exit จบ การทำงาน เป็นการ กำหนดแบบเพื่อให้ ตัวหนังสือเลือน หายไป Motion path ใช้กำหนดเน้นการ เคลื่อนที่ของ ตัวหนังสือ เพิ่มลูกเล่นในการนำเสนอ ( ต่อ ) ตัวอย่างที่เลือก มา คือ entrance checker board

116 116 Entrance checker board เป็นการบอก ให้ตัวหนังสือค่อย ๆ แสดงขึ้นมาแบบ ตารางหมากรุก เมื่อ เลือกเสร็จจะเห็นว่า หน้าต่าง custom animation มีเหมือน หัวข้อเพิ่มขึ้นมา 4 หัวข้อ เป็นการแสดง ลำดับในการนำเสนอ ข้อความ สามารถดู ตัวอย่างได้โดย click ที่ slide show เพิ่มลูกเล่นในการนำเสนอ ( ต่อ ) การมีสัญลักษณ์ mouse หมายถึง ข้อความจะแสดงหลังจากมีการ click mouse เราสามารถเปลี่ยน ได้โดยนำ mouse ไป click ที่ ช่องที่ต้องการ แล้วเลือกจาก drop list ( มีการกระทำอยู่ หลายๆ แบบให้เลือกครับ )

117 117 Start on click นำเสนอหลังจาก click mouse Start with previous แสดง พร้อมกับข้อความก่อนหน้า Start after previous แสดงต่อ จากข้อความก่อนหน้า(มีการ หน่วงเวลาเอาไว้ สามารถกำหนด ช้า เร็วได้) Effect option ถ้าเลือกจะมี หน้าต่างออกมาให้กำหนด เงื่อนไขในการนำเสนอหลาย อย่าง เพิ่มลูกเล่นในการนำเสนอ ( ต่อ ) Timing ใช้กำหนดเวลาได้ Show Adva.... แสดง ช่วงเวลาในการนำเสนอ romove ลบการ กำหนดการเคลื่อนไหว ข้อความ

118 118 จากรูปจะสังเกตเห็น ตัวเลขซึ่งเป็นลำดับใน การนำเสนอ ใน ตัวอย่างทั้ง 4 หัวข้อ เป็นเลข 1 ทั้งสิ้นมี ความหมายว่าเป็น ลำดับการนำเสนอ เดียวกัน จาก slide ทำให้รูปว่าหัวข้อแรก (click เพื่อเพิ่ม ข้อความ) จะแสดง เมื่อ click mouse แล้วอีกทั้งสามหัวข้อ จะแสดงออกมาพร้อม กัน เพราะถ้าเข้าไปดู จะ เพิ่มลูกเล่นในการนำเสนอ ( ต่อ ) เห็นว่าที่หัวข้ออื่นๆ เลือกอยู่ที่ Start with previous คือจะ แสดงพร้อมกับข้อความก่อน หน้า ทำให้ทั้ง 4 หัวข้อแสดง ออกมาพร้อมกัน ให้ลองทำ การเปลี่ยน หัวข้อที่ 2(click เพิ่มหัวข้อ ) ในหน้าต่าง custom animation เป็น Start after previous

119 119 จะเห็นว่าตัวเลขไม่มี การเปลี่ยนแปลงแต่ หน้าต่าง custom Animation มีการ เปลี่ยนแปลง รูปที่ นำมาแสดงเป็นขณะที่ มีการลอง paly จะ เห็นว่าหลังจาก click mouse หัวข้อแรกจะ แสดงออกมาก่อนแล้ว ที่เหลือทั้ง 3 หัวข้อจะ ค่อยๆ ตามออกมา โดยหน่วงเวลาเท่ากับ เพิ่มลูกเล่นในการนำเสนอ ( ต่อ ) แถบสีม่วง ที่เห็นอยู่ในหน้าต่าง custom Animation ซึ่งเวลาของทั้ง 3 หัวข้อใช้ เวลาเท่ากันถ้าเราแก้ ในหัวข้อ 3 อีกก็จะ ทำให้การแสดงข้อความเหลือมกันไป เรื่อยๆ

120 120 การใส่ลูกเล่นการ เคลื่อนไหวสามาร ทำได้ทั้งข้อความ และรูปภาพ ตาราง ภาพวีดีโอ กราฟ รวมไปถึง ภาพตัดปะด้วย ซึ่ง การทำงานก็แบบ เดียวกัน เพิ่มลูกเล่นในการนำเสนอ ( ต่อ ) 1. เลือกภาพ click ขวา 2. เลือก Add effect เลือก entrance เลือก Fly in การเลือก Fly in เป็นการทำให้ภาพ ปรากฏขึ้นมาโดยเลื่อนขึ้นมาจาก ด้านล่าง

121 121 เมื่อเลือกแบบ animation ของภาพ เสร็จแล้วจะเห็นการ เปลี่ยนแปลงที่ หน้าต่าง custom animation คือจะ ปรากฏเลข 2 ขึ้นซึ่ง เป็นการบอกลำดับที่ ของภาพที่จะแสดง เป็นอันดับ2 ต่อจาก ข้อความ และจะรอให้ มีการ click mouse ก่อนภาพ ถึงจะแสดง ขึ้นมาแบบ Fly in เพิ่มลูกเล่นในการนำเสนอ ( ต่อ )

122 122 นอกจากทำภาพ หรือ ข้อความให้เข้ามา หรือ ออกไปเหมือนการเคลื่อนไหว แล้วเรายังสามารถใส่เสียงลง ไปได้ด้วยขั้นตอนที่เหมือนกัน โดยเลือก Effect option ก็จะ มีให้เลือกเสียงประกอบครับ (ปรากฏหน้าต่างดังรูป ด้านล่าง) เพิ่มลูกเล่นในการนำเสนอ ( ต่อ )

123 123 เมือทำเอกสารนำเสนอ เรียบร้อยในการ นำเสนอจะมี การใช้เอกสารที่ตรงกับงาน นำเสนอที่ได้สร้างขึ้น เราจึง ต้องพิมพ์เอกสารที่สร้างนี้ ออกไป โดยเลือกที่เมนู File เลือก print จะได้หน้าต่าง print ปรากฏขึ้นมา การพิมพ์เอกสาร ประกอบการบรรยาย

124 124 เมือเลือก print จะได้ หน้าต่าง print ปรากฏขึ้นมา โดยมี ส่วนให้เลือกหลายจุด ที่จะต้องคำนึงถึง ตัวอย่างแรก ถ้า ต้องการพิมพ์ เฉพาะ เอกสารให้เหมือนกับ หน้าจอที่แสดงบน คอมพิวเตอร์เพื่อที่จะ ไปพิมพ์ ลงบน แผ่นใส ต้องเลือกใน ช่อง print what เป็น slides การพิมพ์เอกสาร ( ต่อ ) ส่วนความเข้มของการพิมพ์ อยู่ที่ช่อง Color/grayscale ถ้าต้องการพิมพ์สี ใช้ color ถ้าพิมพ์ขาวดำกรณีที่ไม่ใช่เครื่องพิมพ์ สีให้เลือก pure black and white

125 125 ตัวอย่างที่สอง เป็นความต้องการเอกสารพิมพ์เพื่อให้ผู้ เข้าฟังบรรยาย มีเอกสารไว้อ้างอิงหรือจดบันทึกตาม การบรรยาย ก็จะเลือกในช่อง Print what เป็น Handouts แล้วจะต้องเลือก slides per_page เพื่อ กำหนดจำนวนภาพนิ่งต่อกระดาษหนึ่งแผ่น และ กำหนดว่ากระดาษอยู่แนวนอน หรือ แนวตั้ง การพิมพ์เอกสาร ( ต่อ ) ความเข้มของการพิมพ์มีความสำคัญสำหรับ ภาพนิ่งสีที่สร้างขึ้น ถ้าเครื่องพิมพ์ที่เรามีอยู่เป็น เครื่องพิมพ์ขาวดำ การพิมพ์สีจะทำให้ไม่ สามารถอ่านตัวหนังสือได้ ฉะนั้นสำหรับ เครื่องพิมพ์ขาวดำควรเลือก pure black and white Note

126 126 ตัวอย่างที่สาม เป็นการพิมพ์เอกสารที่มีการทำการ บันทึกข้อความบางอย่างไว้เตือนความจำสำหรับ ผู้บรรยาย จะทำการเลือก Notes Page ในช่องของ Print what เอกสารที่ได้จะเป็นดังรูป การพิมพ์เอกสาร ( ต่อ ) ความเข้มของการ พิมพ์มีความสำคัญ สำหรับภาพนิ่งสีที่ สร้างขึ้น ถ้า เครื่องพิมพ์ที่เรามี อยู่เป็นเครื่องพิมพ์ ขาวดำ การพิมพ์สี จะทำให้ไม่ สามารถอ่าน ตัวหนังสือได้ ฉะนั้นสำหรับ เครื่องพิมพ์ขาวดำ ควรเลือก pure black and white

127 127 ตัวอย่างสุดท้าย เป็นการพิมพ์โดยเรียบเรียงเฉพาะ หัวข้อออกมา ซึ่งผมไม่ค่อยได้เห็นการพิมพ์แบบนี้ ออกมาสักเท่าไหร่ครับ โดยเลือก Outline view ที่ print what เอกสารที่ได้มีหน้าตาดังรูป การพิมพ์เอกสาร ( ต่อ ) note ความเข้มการพิมพ์ ถ้าเราต้องการพิมพ์ เพื่อตรวจสอบความ ถูกต้องมักจะพิมพ์ใน โหมด gray scale เพื่อเป็นการประหยัด หมึกในการพิมพ์

128 128 ส่วนองค์ประกอบอื่นๆ จะเหมือนกับการใช้งานใน microsoft word excel อย่างเช่น การเลือก เครื่องพิมพ์ การทำสำเนา การเลือกหน้าที่จะพิมพ์ ซึ่ง มีความเข้าใจได้ง่ายตามความหมายที่อ่านได้จาก ข้อความ การพิมพ์เอกสาร ( ต่อ ) Note Printer คือเลือก เครื่องพิมพ์ Print range คือการ เลือก ช่วงของหน้าที่ ต้องการจะพิมพ์ Copy จำนวนที่ต้องการ สำเนาการพิมพ์

129 129 เมื่อถึงหน้านี่ คุณๆทั้งหลายก็สามารถสร้าง แผ่นนำเสนอที่มีทั้งข้อความและภาพ รวมไป ถึงสามารถเพิ่มลูกเล่นในการจัดลำดับการ แสดงก่อนหลังของข้อความ หรือ รูปภาพได้ (อย่าลืม save นะครับ) ทั้งสามารถแสดงให้ ภาพ หรือ ข้อความเคลื่อนไหวได้ ยังขาดอีก สักหน่อยคือ เราสามารถซ้อมการนำเสนอ พร้อมกับการตั้งเวลา ในการนำเสนอ เพื่อที่จะ ได้ไม่ต้องมาค่อย click เพื่อเปลี่ยนแผ่น นำเสนอ และ การหาโปรแกรมมาใช้กับไฟล์ powerpoint ในกรณี่ที่เครื่อง computer ไม่มี โปรแกรม powerpint ส่งท้าย

130 130 เลือกเมนู slide show แล้วเลือก Rehearse Timings เพื่อทำการ จับเวลาการนำเสนอ จะปรากฏ แผ่นนำเสนอเต็มจอภาพ และมี นาฬิกาจับเวลาอยู่ด้วยดังรูป (เมื่อเริ่มจับเวลา ให้ลองบรรยาย จริง ตามไปด้วย มีการเปลี่ยน หน้า หยุดเวลาเมื่อบรรยายจบ) ซ้อมการจับเวลาการ นำเสนอ

131 131 เลือกเมนู File เลือก pack and go... เป็นการนำเอาไฟล์ powerpoint ไปเก็บไว้ใน drive ที่สามารถนำเอางานไปแสดง ที่อื่นได้ เราสามารถร่วมตัวแสดงลงไปได้ ซึ่งมีผลให้เรา สามารถเอางานไปแสดงบนเครื่องที่ไม่มีโปรแกรม PowerPoint ได้ด้วย การใช้งานก็ไม่ยากแต่จะต้อง load โปรแกรม ppviewer97.exe ในเครื่องเสียก่อนแล้วถึงจะ รวมตัวแสดงลงไปกับงานได้ (บอกตรงๆ ครับ ผมยังไม่เคย ลองจริงๆ สักที คงฝากให้คุณๆ ไปลองดูนะครับ แต่ผมมี โปรแกรม ppviewer97.exe มาให้ครับ) ทำการนำไฟล์ไปนำเสนอ ที่อื่น

132 132 PowerPoint เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการนำเสนอ ที่เป็นที่นิยม โปรแกรมหนึ่ง แล้วมีลูกเล่น มากมายครับ 6 ชั่วโมงนี้อาจจะ ทำให้เราได้รู้ การใช้งานได้ระดับหนึ่งครับ แต่คงยังไม่หมด หวังว่าผู้อบรมทุกคน จะไปฝึกฝีมือให้เก่งกล้า ขึ้นเรื่อยๆ นะครับ แล้วอย่างไรถ้ามีโอกาส นำเอางานมาให้ผมดูบ้างนะครับ สวัสดีครับ ส่งท้ายจริงๆ


ดาวน์โหลด ppt 1 Microsoft Office PowerPoint 2003. 2 หลักการทำงานของ Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการ สร้างสรรค์งานที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google