งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบอัตโนมัติและการพิมพ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบอัตโนมัติและการพิมพ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบอัตโนมัติและการพิมพ์
การตรวจและแก้ไขคำสะกด (Spelling Check) ในโปรแกรม Microsoft Word XP จะมีพจนานุกรมอยู่ในโปรแกรมด้วย ทำให้สามารถตรวจคำสะกดได้อย่างง่าย เมื่อพิมพ์ผิดหรือพิมพ์คำที่ไม่มีในพจนานุกรม จะ ปรากฏเส้นสีแดงขีดใต้คำนั้น ทำให้สามารถแก้ไขได้ทันที

2 การตรวจและแก้ไขคำสะกด
วิธีแก้ไขคำผิด Click mouse ปุ่มขวาที่คำมีเส้นใต้สีแดงขีดอยู่ Click mouse เลือกคำที่ต้องการ(ในบางครั้ง อาจไม่มีคำที่ต้องการ) คำใหม่จะแทนที่คำเดิม และเส้นสีแดงจะหายไป

3 การตรวจและแก้ไขคำสะกด
ในบางกรณี คำที่ใช้ในเอกสารเป็นคำเฉพาะ เช่น ชื่อบุคคล หรือ ชื่อสถานที่ ที่ไม่มีในพจนานุกรมของ Word เราสามารถไม่สนใจกับเส้นใต้สีแดงนี้ได้ ดังนี้ Click mouse ปุ่มขวาที่คำมีเส้นใต้สีแดงขีดอยู่ Click mouse เลือก Ignore All ไม่สนใจคำที่ปรากฏนี้ตลอดทั้งเอกสาร

4 การตรวจและแก้ไขคำสะกด
มีอีกวิธีในการตรวจสอบคำผิดคือ การตรวจสอบคำผิดตลอดทั้งเอกสารในขั้นตอนเดียว โดยจะปรากฏ คำผิดให้ แก้ไขทีลำคำ ดังนี้ Click mouse ที่ปุ่ม สังเกตคำที่ผิด (ตัวอักษรสีแดง) ถ้าไม่สนใจให้ Click ที่ปุ่ม Ignore หรือ Ignore All ถ้าต้องการแก้ไขเลือกคำที่ถูกต้อง Click mouse ปุ่ม Change เพื่อเปลี่ยนข้อความ

5 การตรวจและแก้ไขคำสะกด

6 การตรวจสอบไวยากรณ์ (Grammar)
การตรวจสอบไวยากรณ์ จะปรากฏเส้นใต้สีเขียวที่คำหรือข้อความที่ตรวจสอบว่าผิดไวยากรณ์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะของการใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น สามารถทำได้ดังนี้ Click mouse ปุ่มขวาที่คำมีเส้นใต้สีเขียวขีดอยู่ จะปรากฏคำที่ถูกไวยากรณ์ Click mouse เลือกคำที่ถูกไวยากรณ์นั้น คำใหม่จะแทนที่คำเดิม และเส้นใต้สีเขียวก็จะหายไป

7 การคนหาและแทนที่ขอความ
1. บนเมนู Edit ใหคลิก Find หรือ Replace 2. ในชอง Find What ใหปอนขอความที่ตองการคนหา 3. ถาตองการแทนที่ขอความ ใหปอนขอความแทนที่ลงในชอง Replace With 4. คลิก Find Next, Replace หรือ Replace All

8 ตัวเลขหน้าข้อความอัตโนมัติ
Drag mouse ทับข้อความทีจะใส่ตัวเลขอัตโนมัติ Click mouse ปุ่ม

9 การใส่เครื่องหมายหน้าข้อความอัตโนมัติ
Drag mouse ทับข้อความที่ต้องการจะใส่เครื่องหมายหน้าข้อความ Click mouse ปุ่ม จะปรากฏเครื่องหมายหน้าข้อความทันที

10 ใช้คำสั่ง Bullets And Numbering

11 การยกเลิกการใส่เครื่องหมายหน้าข้อความ
Click mouse ในบรรทัดที่ต้องการยกเลิกการแสดงลำดับตัวเลข Click mouse ที่ปุ่ม Bullets จะหายไป

12 การใส่สัญลักษณ์พิเศษอื่น ๆ
1. เลื่อน Cursor ไปยังตําแหน่งที่จะใสอักขระพิเศษ 2. จากเมนู Insert เลือกคําสั่ง Symbol


ดาวน์โหลด ppt ระบบอัตโนมัติและการพิมพ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google