งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบอัตโนมัติและการพิมพ์ การตรวจและแก้ไขคำสะกด (Spelling Check) ในโปรแกรม Microsoft Word XP จะมี พจนานุกรมอยู่ในโปรแกรมด้วย ทำให้ สามารถตรวจคำสะกดได้อย่างง่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบอัตโนมัติและการพิมพ์ การตรวจและแก้ไขคำสะกด (Spelling Check) ในโปรแกรม Microsoft Word XP จะมี พจนานุกรมอยู่ในโปรแกรมด้วย ทำให้ สามารถตรวจคำสะกดได้อย่างง่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบอัตโนมัติและการพิมพ์ การตรวจและแก้ไขคำสะกด (Spelling Check) ในโปรแกรม Microsoft Word XP จะมี พจนานุกรมอยู่ในโปรแกรมด้วย ทำให้ สามารถตรวจคำสะกดได้อย่างง่าย เมื่อพิมพ์ ผิดหรือพิมพ์คำที่ไม่มีในพจนานุกรม จะ ปรากฏเส้นสีแดงขีดใต้คำนั้น ทำให้สามารถ แก้ไขได้ทันที

2 การตรวจและแก้ไขคำสะกด วิธีแก้ไขคำผิด Click mouse ปุ่มขวาที่คำมีเส้นใต้สีแดงขีด อยู่ Click mouse เลือกคำที่ต้องการ ( ในบางครั้ง อาจไม่มีคำที่ต้องการ ) คำใหม่จะแทนที่คำเดิม และเส้นสีแดงจะ หายไป

3 การตรวจและแก้ไขคำสะกด ในบางกรณี คำที่ใช้ในเอกสารเป็นคำ เฉพาะ เช่น ชื่อบุคคล หรือ ชื่อสถานที่ ที่ ไม่มีในพจนานุกรมของ Word เรา สามารถไม่สนใจกับเส้นใต้สีแดงนี้ได้ ดังนี้ Click mouse ปุ่มขวาที่คำมีเส้นใต้สีแดงขีด อยู่ Click mouse เลือก Ignore All ไม่สนใจคำที่ ปรากฏนี้ตลอดทั้งเอกสาร

4 การตรวจและแก้ไขคำสะกด มีอีกวิธีในการตรวจสอบคำผิดคือ การ ตรวจสอบคำผิดตลอดทั้งเอกสารใน ขั้นตอนเดียว โดยจะปรากฏ คำผิดให้ แก้ไขทีลำคำ ดังนี้  Click mouse ที่ปุ่ม  สังเกตคำที่ผิด ( ตัวอักษรสีแดง ) ถ้าไม่ สนใจให้ Click ที่ปุ่ม Ignore หรือ Ignore All  ถ้าต้องการแก้ไขเลือกคำที่ถูกต้อง  Click mouse ปุ่ม Change เพื่อเปลี่ยน ข้อความ

5 การตรวจและแก้ไขคำสะกด

6 การตรวจสอบไวยากรณ์ (Grammar) การตรวจสอบไวยากรณ์ จะปรากฏ เส้นใต้สีเขียวที่คำหรือข้อความที่ ตรวจสอบว่าผิดไวยากรณ์ ซึ่งเป็น คุณสมบัติเฉพาะของการใช้ภาษาอังกฤษ เท่านั้น สามารถทำได้ดังนี้  Click mouse ปุ่มขวาที่คำมีเส้นใต้สีเขียว ขีดอยู่ จะปรากฏคำที่ถูกไวยากรณ์  Click mouse เลือกคำที่ถูกไวยากรณ์นั้น  คำใหม่จะแทนที่คำเดิม และเส้นใต้สีเขียว ก็จะหายไป

7 การคนหาและแทนที่ขอความ 1. บนเมนู Edit ใหคลิก Find หรือ Replace 2. ในชอง Find What ใหปอนขอความที่ตอง การคนหา 3. ถาตองการแทนที่ขอความ ใหปอนขอความ แทนที่ลงในชอง Replace With 4. คลิก Find Next, Replace หรือ Replace All

8 ตัวเลขหน้าข้อความอัตโนมัติ Drag mouse ทับข้อความทีจะใส่ตัวเลข อัตโนมัติ Click mouse ปุ่ม

9 การใส่เครื่องหมาย หน้าข้อความอัตโนมัติ  Drag mouse ทับข้อความที่ต้องการจะใส่ เครื่องหมายหน้าข้อความ  Click mouse ปุ่ม จะปรากฏ เครื่องหมายหน้าข้อความทันที

10 ใช้คำสั่ง Bullets And Numbering

11 การยกเลิกการใส่เครื่องหมาย หน้าข้อความ Click mouse ในบรรทัดที่ต้องการยกเลิก การแสดงลำดับตัวเลข Click mouse ที่ปุ่ม Bullets จะ หายไป

12 การใส่สัญลักษณ์พิเศษอื่น ๆ 1. เลื่อน Cursor ไปยังตําแหน่งที่จะใสอักขระ พิเศษ 2. จากเมนู Insert เลือกคําสั่ง Symbol


ดาวน์โหลด ppt ระบบอัตโนมัติและการพิมพ์ การตรวจและแก้ไขคำสะกด (Spelling Check) ในโปรแกรม Microsoft Word XP จะมี พจนานุกรมอยู่ในโปรแกรมด้วย ทำให้ สามารถตรวจคำสะกดได้อย่างง่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google