งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พันธะไอออนิก (Ionic bond) พันธะไอออนิกเป็นพันธะ ที่ยึดเหนี่ยวระหว่างไอออน ที่มีประจุไฟฟ้าต่างกัน ซึ่ง เกิดจากการให้และรับ อิเล็กตรอน ( เพื่อให้ เวเลนซ์อิเล็กตรอนครบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พันธะไอออนิก (Ionic bond) พันธะไอออนิกเป็นพันธะ ที่ยึดเหนี่ยวระหว่างไอออน ที่มีประจุไฟฟ้าต่างกัน ซึ่ง เกิดจากการให้และรับ อิเล็กตรอน ( เพื่อให้ เวเลนซ์อิเล็กตรอนครบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พันธะไอออนิก (Ionic bond) พันธะไอออนิกเป็นพันธะ ที่ยึดเหนี่ยวระหว่างไอออน ที่มีประจุไฟฟ้าต่างกัน ซึ่ง เกิดจากการให้และรับ อิเล็กตรอน ( เพื่อให้ เวเลนซ์อิเล็กตรอนครบ 8)

3 พลังงานกับการเกิด สารประกอบไอออนิก 1. พลังงานการ ระเหิด 2. พลังงานสลาย พันธะ 3. พลังงานไอออ ไนเซชัน 4. สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน 5. พลังงานแลต ทิช มีหลาย ข้อจะ จำได้รึ เปล่า นะ...!

4 หนูๆช่วย POOH เรียงลำดับ ขั้นตอนการเกิด สารประกอบไอออนิกด้วย จ้า.....! พลังงานการ ระเหิด พลังงาน สลายพันธะ พลังงานไอออ ไนเซชัน สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน พลังงาน แลตทิช 12 54 3

5

6 การเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น มีพลังงานเกี่ยวข้อง 2 ประเภท คือ 1. การเปลี่ยนแปลงประเภท ดูดพลังงาน 2. การเปลี่ยนแปลงประเภท คายพลังงาน ไม่ ยาก อย่าง ที่คิด

7 1. การเปลี่ยนแปลงประเภทดูด พลังงาน ได้แก่  H 1 คือ พลังงานการ ระเหิด  H 2 คือ พลังงานการ สลายพันธะ  H 3 คือ พลังงานไอออ ไนเซชัน สู้ๆๆ นะ คะ

8 2. การเปลี่ยนแปลงประเภท คายพลังงาน  H 4 คือ สัมพรรคภาพ อิเล็กตรอน  H 5 คือ พลังงานแลต ทิช ต่ออีก นิดนะ คะ

9 พลังงานการระเหิด พลังงานการสลายพันธะ พลังงานไอออนเซชัน เป็นการเปลี่ยนแปลง ประเภทดูดพลังงาน ถูกต้องค่ะ ผิดค่ะ ง่าย จัง...!

10 สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน พลังงานแลตทิช เป็นการเปลี่ยนแปลง ประเภทคายพลังงาน ถูกต้องค่ะ ผิดค่ะ ง่ายอีก แล้ว...!

11 พลังงานในการเกิดโซเดียม คลอไรด์ (NaCl) =  H 1 +  H 2 +  H 3 +  H 4 +  H 5 = (+109) + (+121) + (+494) + (-347) + (-787) = - 410 kJ/mol นั่นคือ การเกิดสารประกอบโซเดียม คลอไรด์ (NaCl) เป็นการ เปลี่ยนแปลงประเภทคายพลังงาน

12 โครงสร้างของ สารประกอบไออนิก 1. โครงสร้างของผลึกชนิดเกลือ หินหรือโซเดียมคลอไรด์ 2. โครงสร้าง ของผลึกชนิด ซีเซียมคลอไรด์ 3. โครงสร้างของผลึกชนิดซิงค์ ซัลไฟด์หรือซิงค์เบลนด์ 4. โครงสร้างผลึกชนิดแคลเซียม ฟลูออไรด์

13 1. โครงสร้างของผลึก ชนิดเกลือหินหรือโซเดียม คลอไรด์ โครงสร้างแบบ โซเดียมคลอไรด์มี การจัดเรียงตัวของ ไอออน คือ Na + จะมี Cl - ห้อมล้อมและสัมผัส โดยรอบ 6 ไอออน และ Cl - จะมี Na + ห้อมล้อมและสัมผัส โดยรอบ 6 ไอออน เช่น NaCl NaBr เป็นต้น

14 2. โครงสร้าง ของผลึก ชนิดซีเซียมคลอไรด์ โครงสร้างแบบซีเซียม คลอไรด์มีการจัดเรียง ตัวของไอออน คือ Cs + จะมี Cl - ห้อมล้อม และสัมผัสโดยรอบ 8 ไอออนและ Cl - จะมี Cs + ห้อมล้อมและ สัมผัสโดยรอบ 8 ไอออน เช่น CsBr CsI

15 3. โครงสร้างของผลึกชนิด ซิงค์ซัลไฟด์หรือซิงค์ เบลนด์ โครงสร้างแบบซิงค์ ซัลไฟด์มีการจัดเรียง ตัวของไอออน คือ Zn 2+ จะมี S 2- ห้อม ล้อมและสัมผัส โดยรอบ 4 ไอออนและ S 2- จะมี Zn 2+ ห้อม ล้อมและสัมผัส โดยรอบ 4 ไอออน เช่น BeS CdS เป็น ต้น

16 4. โครงสร้างผลึกชนิด แคลเซียมฟลูออไรด์ โครงสร้างแบบ แคลเซียมฟลูออไรด์มี การจัดเรียงตัวของ ไอออน คือ Ca 2+ จะมี F - ห้อมล้อมและสัมผัส โดยรอบ 8 ไอออนและ F - จะมี Ca 2+ ห้อมล้อม และสัมผัสโดยรอบ 4 ไอออน เช่น BaCl 2 PbF 2 เป็นต้น

17 หนูๆช่วยจับคู่ชื่อโครงสร้าง ผลึกกับรูปด้วยค่ะ ผลึกโซเดียม คลอไรด์ ผลึกซีเซียม คลอไรด์ ผลึกซิงค์ซัลไฟด์ หรือซิงค์เบลนด์ ผลึกแคลเซียม ฟลูออไรด์

18 พันธะไอออนิกมีการให้และรับ อิเล็กตรอนเพื่อให้เวเลนซ์ อิเล็กตรอนเป็นไปตามกฎออกเตต ซึ่งมีค่าเท่ากับ ช่วย คิด หน่อ ยค่ะ

19 สารข้อใดต่อไปนี้ แตกต่างจากสารอื่น 30 ก. โพแทสเซียม คลอไรด์ ข. คอปเปอร์ (II) คลอไรด์ ค. อะลูมิเนียม คลอไรด์ ง. โบรอนไตร คลอไรด์ เริ่ม แล้ว นะคะ

20 สารชนิดใดปกติเป็น ของแข็งไม่นำไฟฟ้า แต่เมื่อหลอมเหลวนำ ไฟฟ้าได้ดี 30 ก. ซัลเฟอร์ได ออกไซด์ ข. แคลเซียม ฟลูออไรด์ ค. อาร์ซินิก ไตรคลอไรด์ ง. ฟอสฟอรัส ไตรไฮไดด์ ทำไม ง่าย อย่าง นี้

21 สารชนิดใดปกติเป็น ของแข็งไม่นำไฟฟ้า แต่เมื่อหลอมเหลวนำ ไฟฟ้าได้ดี 30 ก. ซัลเฟอร์ได ออกไซด์ ข. แคลเซียม ฟลูออไรด์ ค. อาร์ซินิก ไตรคลอไรด์ ง. ฟอสฟอรัส ไตรไฮไดด์ ทำไม ง่าย อย่าง นี้


ดาวน์โหลด ppt พันธะไอออนิก (Ionic bond) พันธะไอออนิกเป็นพันธะ ที่ยึดเหนี่ยวระหว่างไอออน ที่มีประจุไฟฟ้าต่างกัน ซึ่ง เกิดจากการให้และรับ อิเล็กตรอน ( เพื่อให้ เวเลนซ์อิเล็กตรอนครบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google