งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CHEMISTRY Department Faculty of Science Ubon Rajathanee University 1102 100 CHEMISTRY I Dr.Chan Inntam 1 แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 1. ในแต่คู่ต่อไปนี้ ไออนใดมีขนาดใหญ่กว่าและทำไมถึงเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CHEMISTRY Department Faculty of Science Ubon Rajathanee University 1102 100 CHEMISTRY I Dr.Chan Inntam 1 แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 1. ในแต่คู่ต่อไปนี้ ไออนใดมีขนาดใหญ่กว่าและทำไมถึงเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CHEMISTRY Department Faculty of Science Ubon Rajathanee University 1102 100 CHEMISTRY I Dr.Chan Inntam 1 แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 1. ในแต่คู่ต่อไปนี้ ไออนใดมีขนาดใหญ่กว่าและทำไมถึงเป็น เช่นนั้น ก. N 3- and F - ข. Mg 2+ and Ca 2+ ค. Fe 2+ and Fe 3+ ง. K + and Li + จ. Au + and Au 3+ ฉ. P 3- and N 3- 2. จงให้เหตุผลว่าทำไม Se จึงมีพลังงานไอออไนเซชันต่ำ กว่า As ทั้งๆ Se ที่มีขนาดเล็กกว่า 3. จงเรียงลำดับธาตุต่อไปนี้  ตามขนาดอะตอมจากเล็กไปใหญ่ : Li Na Mg C O  ตาม Ionization Energy จากน้อยไปมาก : Mg P S Cl  ตาม Electronegaivity จากต่ำไปสูง : C O F N Si  ตาม Electron affinity จากต่ำไปสูง : Br Cl I Al

2 CHEMISTRY Department Faculty of Science Ubon Rajathanee University 1102 100 CHEMISTRY I Dr.Chan Inntam 2 4. ธาตุ A, B, C, D และ E มีการจัดเรียงอิเล็คตรอน ดังต่อไปนี้ A: 1s 2 2s 2 2p 3 B: 1s 2 2s 1 C: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 D: 1s 2 2s 2 E: 1s 2 2s 2 2p 7 จงเรียงลำดับตามขนาดอะตอมจากเล็กไปใหญ่ 5. จงอธิบาย Pauli exclusion principle และ Hund’s rule 6. จงแสดงการจัดเรียงอิเล็คตรอนของอะตอมต่อไปนี้  16 S  22 Ti  26 Fe  28 Ni  40 Zr

3 CHEMISTRY Department Faculty of Science Ubon Rajathanee University 1102 100 CHEMISTRY I Dr.Chan Inntam 3 7. จงอธิบายว่าเพราะอะไร พลังงานสัมพรรคภาคอิเล็คตรอน ลำดับที่ 1 ของกัมมะถันมีค่า -200 kJ/mol แต่สัมพรรคภาค อิเล็คตรอนลำดับที่ 2 มีค่าเท่ากับ +649 kJ/mol 8. ธาตุ A และ B ในสภาวะเป็นกลาง มีจำนวนอิเล็คตรอน เท่ากับ 12 และ 17 ตามลำดับ จงหา  แต่ละธาตุมีการจัดเรียงได้อย่างไร  ธาตุใดมีขนาดใหญ่กว่า  ธาตุใดมีค่า IE มากกว่า  ธาตุใดมีค่า EN มากกว่า 9. จงหาความยาวคลื่นของแสงที่มีความถี่ 8.0x10 15 Hz และความถี่ของแสงที่มีความยาวคลื่น 200 nm 10. จงหาพลังงานของโฟตอนที่มีความถี่ 3.0x10 15 Hz และ ถ้าโฟตอนอีกตัวหนึ่งมีพลังงาน 2.0x10 -20 J จะมีความยาว คลื่นเท่าใด 11. จงบอกความแตกต่างระหว่างออร์บิทัล 1s กับ 2s และ 2s กับ 2p


ดาวน์โหลด ppt CHEMISTRY Department Faculty of Science Ubon Rajathanee University 1102 100 CHEMISTRY I Dr.Chan Inntam 1 แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 1. ในแต่คู่ต่อไปนี้ ไออนใดมีขนาดใหญ่กว่าและทำไมถึงเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google