งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปาล์มน้ำมันนับได้ว่า เป็นพืชยืนต้นเศรษฐกิจที่ สำคัญของภาคใต้ ในระยะ ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ พื้นที่ปลูก ปาล์มน้ำมันได้ขยายตัวอย่าง มาก ในปี 2513 มีพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปาล์มน้ำมันนับได้ว่า เป็นพืชยืนต้นเศรษฐกิจที่ สำคัญของภาคใต้ ในระยะ ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ พื้นที่ปลูก ปาล์มน้ำมันได้ขยายตัวอย่าง มาก ในปี 2513 มีพื้นที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปาล์มน้ำมันนับได้ว่า เป็นพืชยืนต้นเศรษฐกิจที่ สำคัญของภาคใต้ ในระยะ ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ พื้นที่ปลูก ปาล์มน้ำมันได้ขยายตัวอย่าง มาก ในปี 2513 มีพื้นที่ เพาะปลูก 13,157 ไร่ และ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ประมาณว่าใน ปี 2532 มีพื้นที่ปลูกปาล์ม น้ำมันทั้งสิ้นประมาณ 854,000 จนปัจจุบัน ( พศ. 2544) มีพื้นที่ปลูก โดยประมาณ 1.80 ล้านไร่ จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุด คือ จังหวัดกระบี่ รองลงมาคือ สุราษฏร์ธานี ชุมพร สตูล ตรัง และอื่นๆ ความสำคัญ

3 ลักษณะพันธุ์ ปาล์มน้ำมัน พันธุ์ดูรา (Dura) เป็นพันธุ์ที่มีกะลาหนาประมาณ 2-8 มม. มักใช้เป็นต้นแม่สำหรับปรับปรุงพันธุ์เพื่อผลิตลูกผสม เป็นการค้า พันธุ์ฟิสิเฟอรา (Pisifera) เป็นพันธุ์ที่มีกะลาบางมาก หรือบางครั้งไม่มีกะลาใช้พันธุ์ ฟิสิเฟอราเป็นต้นพ่อสำหรับผลิตพันธุ์ ลูกผสม พันธุ์เทเนอรา (Tenera) เป็นลูกผสมระหว่างพันธุ์แม่ดูรา และพันธุ์พ่อฟิสิเฟอรา นิยมปลูกเป็นการค้าในปัจจุบัน

4 สภาพดินฟ้าอากาศและภูมิอากาศ อุณหภูมิ เฉลี่ยต้องไม่เกิน 29 - 30 o c. แต่ไม่ต่ำ กว่า 22 - 24 o C. ปริมาณน้ำฝน ที่เหมาะสมควรมีมากกว่า 2,000 มม. ต่อปี มีการกระจายตัวของน้ำฝนสม่ำเสมอ เดือนที่มี ฝนตกน้อยที่สุดไม่ควรต่ำกว่า 100 มม. ปริมาณแสง 1,500-2,000 ชม. ต่อปี คิดเฉลี่ยความ ต้องการต่อวันประมาณ 5-6 ชั่วโมง ความชื้น เฉลี่ยในรอบปีสูงกว่า 75% ลักษณะดิน ควรเป็นดินร่วนหรือเหนียว ความลึก ของชั้นหน้าดินมากกว่า 75 ซม. ความสามารถใน การซึมน้ำปานกลางถึงดี ความลาดชันของพื้นที่ น้อยกว่า 12 o ซ.

5 ขั้นตอนการเพาะกล้าสามารถ กระทำได้ 3 วิธีด้วยกันคือ

6 การเตรียมพื้นที่  การบุกเบิกพื้นที่และการ ปรับสภาพพื้นที่  การทำถนน และทาง ระบายน้ำ  การวางแนวในการปลูก ปาล์มน้ำมัน  การปลูกพืชคลุมดิน

7 พื้นที่ชันต้องทำ ขั้นบรรได พื้นที่ ลุ่มมีน้ำขัง ต้องยกร่อง พื้นที่ นา ขุดคู พท นายกร่อง พื้นที่ นายกร่อง

8 การช่วยผสมเกสร (Assisted pollination) ช่อดอกตัวผู้และช่อดอกตัวเมียอยู่ในต้นเดียวกัน แต่แยกกันอยู่คนละช่อ ในระยะแรกของการติดผลมี การสร้างช่อดอกน้อย จึงควรช่วยผสมเกสรในระยะแรก วิธีการทำโดย ตัดช่อดอกตัวผู้ที่บานแล้วนำมาเคาะให้ละออง ในวันถัดมาต้องนำละอองเกสรผึ่งแดดให้แห้ง นำละอองเกสรที่แห้งเก็บรักษาใน discator เมื่อจะทำการผสมเกสร จึงนำไปผสมกับผง talcum ในอัตราส่วน ละอองเกสร : ผง talcum 1:5 แล้วนำไปพ่นลงบนช่อดอกตัวเมียที่บานพร้อมรับการ ผสม ด้วงงวงดอกปาล์มน้ำมัน (Elaeidobius karumericus) ช่วยในการผสมเกสร

9 การใส่ปุ๋ย ปีที่สูตรปุ๋ยอัตรากีเซอร์ ไรท์ โบแร๊กซ์ 120-15- 10 1-5-2-- 215-15- 20 2-5-30.3050 312-10- 25 3-5-40.5080 410-8-304-5-50.8080 ปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงในการใส่ปุ๋ยคือ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน หรือปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินนั้น ๆ อายุการเจริญเติบโตหรือความ ต้องการของปาล์มน้ำมันในระยะต่าง ๆ ชนิดของปุ๋ยและอัตราที่ใช้ รวม ไปถึงสภาพแวดล้อมลมฟ้าอากาศบริเวณนั้น มีผู้แนะนำการใส่ปุ๋ยปาล์ม น้ำมันเมื่ออายุต่าง ๆ กัน โดยทั่วไปคือ สำหรับปาล์มน้ำมันที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปจะใส่ปุ๋ย - แอมโมเนียมซัลเฟตประมาณ 1.75-2.50 กก./ ต้น / ปี - ร๊อคฟอสเฟต 1.00-1.50 กก./ ต้น / ปี - โปแตสเซียมคลอไรด์ 2.25-2.50 กก./ ต้น / ปี

10 การเก็บเกี่ยว หลังจากเกิดการผสมแล้วอีกประมาณ 5-6 เดือน หรือ ประมาณ 150 วันผลจะสุกแก่สามารถเก็บเกี่ยว ขณะที่ผลเริ่มเจริญเติบโต ปริมาณน้ำมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งผลสุกเต็มที่ ส่วนของแป้งและน้ำตาลเริ่มลดลง ในขณะที่ carotine และไขมันจะเพิ่มขึ้น หากว่าเก็บก่อนผลสุกเต็มที่ ปริมาณน้ำมันสะสมจะน้อย หรือถ้าเก็บเมื่อผลแก่เกินไป คุณภาพของน้ำมันก็ด้อยลง ไป ในสภาวะอากาศชุ่มชื้น ควรทำการเก็บเกี่ยวทุก ๆ 7 วัน แต่ถ้าเป็นช่วงอากาศแห้งแล้ง ควรเก็บเกี่ยวทุก 10 วัน หากว่าตัดทะลายแล้วปล่อยทิ้งไว้ หรือการเก็บเกี่ยวผลที่ สุกเกินไป น้ำมันในผลจะเปลี่ยนเป็นกรดไขมันอิสระทำให้ คุณภาพและราคาลดลง

11

12


ดาวน์โหลด ppt ปาล์มน้ำมันนับได้ว่า เป็นพืชยืนต้นเศรษฐกิจที่ สำคัญของภาคใต้ ในระยะ ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ พื้นที่ปลูก ปาล์มน้ำมันได้ขยายตัวอย่าง มาก ในปี 2513 มีพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google