งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COCONUT Scientific name :- Cocos nusifera ส่วนที่ใช้ประโยชน์หลัก – ผล เพื่อการบริโภค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COCONUT Scientific name :- Cocos nusifera ส่วนที่ใช้ประโยชน์หลัก – ผล เพื่อการบริโภค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COCONUT Scientific name :- Cocos nusifera ส่วนที่ใช้ประโยชน์หลัก – ผล เพื่อการบริโภค

2 ระดับโลก :- 85% อยู่ในแถบ เอเชียแปซิฟิก เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย อินเดีย ศรี ลังกา ไทยฯลฯ ในประเทศไทย :- ผลิตเพียงพอ สำหรับการใช้ภาย ใน ประเทศ (Domestic consumption) แหล่งผลิตที่สำคัญ คือ ภาคใต้ ภาคกลางแถบ ปากแม่น้ำเจ้าพระยา และ ภาคตะวันออก

3 1. เป็นมะพร้าวที่มีอายุมาก เป็น พันธุ์ดั้งเดิม ผลผลิตจึงน้อย 2. มีการขยายตัวทางด้านการผลิต ( ผลผลิต / พื้นที่และพื้นที่ปลูก ) น้อย 3. พื้นที่ปลูกส่วนมากเป็นพื้นที่ไม่ เหมาะสม ความอุดมสมบูรณ์ น้อย ( พื้นที่สมบูรณ์และ เหมาะสมนำไปใช้ประโยชน์ ด้านอื่น )

4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะ พบว่ามีความหลากหลายทาง พันธุกรรมมาก เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย

5 ใช้อายุการตกผล ( เริ่มให้ผลผลิต ) และขนาด ของต้นและผลเป็นเกณฑ์ ซึ่งจำแนกได้ คือ * มะพร้าวกลางส่วนมากจะเกิดจากการผสมพันธุ์ ระหว่างมะพร้าวหนักกับมะพร้าวเบา พันธุ์อายุการตก ผล ( ปี ) อายุการ ให้ผลผลิต ( ปี ) ลักษณะลำ ต้น หนัก ( ต้น สูง ) เบา ( ต้น เตี้ย ) กลาง * 8-10 3-4 5-6 60-80 30-40  50 ต้นสูงมี สะโพก (Bole) ที่โคน ต้นเตี้ยไม่มี สะโพกที่ โคน ต้นปาน กลางมีทั้งมี สะโพกและ ไม่มีสะโพก

6 มะพร้าวเป็นพืชที่มีการผสม ตัวเอง และผสมข้าม ฉะนั้นการ ปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี จะ เป็นพันธุ์มะพร้าวลูกผสมรุ่นที่ 1 (F1 hybrid) เช่น มะพร้าวพันธุ์สวีลูกผสม 1 ชุมพรลูกผสม 1 และ MAWA เป็นต้น

7 TROPICAL AREA ชอบความชื้น (RH. 80-90 % ) ต้องการ แสงมาก (>2,000 ชม / ปี ) สูงกว่าระดับน้ำทะเลไม่ เกิน 600 เมตร ดิน ที่ดีสำหรับมะพร้าวควรเป็นดินที่มี อนุภาคดินเหนียวมากเพราะจะมีแร่ธาตุ โพแตสเซียม (K) ซึ่งจำเป็นสำหรับ มะพร้าว

8 นำผลที่แก่เต็มที่ (Physical maturity) มา ทำการเพาะ จนแตกหน่อ เมื่อหน่อมีอายุ 5-6 เดือนก็ นำไปปลูกในแปลง

9 ระยะปลูก 8-9 เมตร / ต้น จะ ได้ 22-25 ต้น / ไร่ ควรมีการเตรียมดินที่ดี ขุด หลุมใส่ปุ๋ยอินทรีย์ แล้วปลูก ในช่วงฤดูฝน

10 1. ให้น้ำสำหรับการตั้งตัวเท่านั้น กรณีที่ ฝนทิ้งช่วง 2. การป้องกันกำจัดวัชพืช - พืชคลุม ดิน - ถากและถาง 3. การใส่ปุ๋ย การใส่ธาตุอาหารจากดิน ในแต่ละปี คือ ไนโตรเจน 9.44-14.56 กก. / ไร่ ฟอสฟอรัส 4.32-6.40 กก. / ไร่ โพแตสเซียม 13.60-20.96 กก. / ไร่

11 ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ควบคู่กับปุ๋ย วิทยาศาสตร์ ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ที่ใช้ อาจจะเป็นสูตร 13-13- 21 หรือสูตร 12-12-17- 2

12 โรคยอดเน่า (Heart leaf rot) เกิด จากเชื้อ Pythium sp. โรคใบจุด (Helminthosporium leaf spot) เกิดจากเชื้อรา Helminthosporium sp.

13 มีด้วงแรดมะพร้าว (Rhinoceros beetle)

14 ควรพิจารณาถึงการนำไปใช้ ประโยชน์เป็นหลัก มะพร้าวอ่อน - อายุ 5-6 เดือน มะพร้าวแก่ - กะทิสด 10 เดือน มะพร้าวสุด - มะพร้าว แห้ง 72 เดือน

15 อุตสาหกรรมมะพร้าวแห้ง อุตสาหกรรมน้ำมัน มะพร้าว อุตสาหกรรมกะทิเข้มข้น อุตสาหกรรมมะพร้าวขูด แห้ง มะพร้าวอ่อน

16 อุตสาหกรรมการผลิต เส้นใยมะพร้าว ไม้มะพร้าว


ดาวน์โหลด ppt COCONUT Scientific name :- Cocos nusifera ส่วนที่ใช้ประโยชน์หลัก – ผล เพื่อการบริโภค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google