งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COCONUT Scientific name :- Cocos nusifera ส่วนที่ใช้ประโยชน์หลัก – ผล เพื่อการบริโภค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COCONUT Scientific name :- Cocos nusifera ส่วนที่ใช้ประโยชน์หลัก – ผล เพื่อการบริโภค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COCONUT Scientific name :- Cocos nusifera ส่วนที่ใช้ประโยชน์หลัก – ผล เพื่อการบริโภค

2 ระดับโลก :- 85% อยู่ในแถบ เอเชียแปซิฟิก เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย อินเดีย ศรี ลังกา ไทยฯลฯ ในประเทศไทย :- ผลิตเพียงพอ สำหรับการใช้ภาย ใน ประเทศ (Domestic consumption) แหล่งผลิตที่สำคัญ คือ ภาคใต้ ภาคกลางแถบ ปากแม่น้ำเจ้าพระยา และ ภาคตะวันออก

3 1. เป็นมะพร้าวที่มีอายุมาก เป็น พันธุ์ดั้งเดิม ผลผลิตจึงน้อย 2. มีการขยายตัวทางด้านการผลิต ( ผลผลิต / พื้นที่และพื้นที่ปลูก ) น้อย 3. พื้นที่ปลูกส่วนมากเป็นพื้นที่ไม่ เหมาะสม ความอุดมสมบูรณ์ น้อย ( พื้นที่สมบูรณ์และ เหมาะสมนำไปใช้ประโยชน์ ด้านอื่น )

4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะ พบว่ามีความหลากหลายทาง พันธุกรรมมาก เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย

5 ใช้อายุการตกผล ( เริ่มให้ผลผลิต ) และขนาด ของต้นและผลเป็นเกณฑ์ ซึ่งจำแนกได้ คือ * มะพร้าวกลางส่วนมากจะเกิดจากการผสมพันธุ์ ระหว่างมะพร้าวหนักกับมะพร้าวเบา พันธุ์อายุการตก ผล ( ปี ) อายุการ ให้ผลผลิต ( ปี ) ลักษณะลำ ต้น หนัก ( ต้น สูง ) เบา ( ต้น เตี้ย ) กลาง *  50 ต้นสูงมี สะโพก (Bole) ที่โคน ต้นเตี้ยไม่มี สะโพกที่ โคน ต้นปาน กลางมีทั้งมี สะโพกและ ไม่มีสะโพก

6 มะพร้าวเป็นพืชที่มีการผสม ตัวเอง และผสมข้าม ฉะนั้นการ ปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี จะ เป็นพันธุ์มะพร้าวลูกผสมรุ่นที่ 1 (F1 hybrid) เช่น มะพร้าวพันธุ์สวีลูกผสม 1 ชุมพรลูกผสม 1 และ MAWA เป็นต้น

7 TROPICAL AREA ชอบความชื้น (RH % ) ต้องการ แสงมาก (>2,000 ชม / ปี ) สูงกว่าระดับน้ำทะเลไม่ เกิน 600 เมตร ดิน ที่ดีสำหรับมะพร้าวควรเป็นดินที่มี อนุภาคดินเหนียวมากเพราะจะมีแร่ธาตุ โพแตสเซียม (K) ซึ่งจำเป็นสำหรับ มะพร้าว

8 นำผลที่แก่เต็มที่ (Physical maturity) มา ทำการเพาะ จนแตกหน่อ เมื่อหน่อมีอายุ 5-6 เดือนก็ นำไปปลูกในแปลง

9 ระยะปลูก 8-9 เมตร / ต้น จะ ได้ ต้น / ไร่ ควรมีการเตรียมดินที่ดี ขุด หลุมใส่ปุ๋ยอินทรีย์ แล้วปลูก ในช่วงฤดูฝน

10 1. ให้น้ำสำหรับการตั้งตัวเท่านั้น กรณีที่ ฝนทิ้งช่วง 2. การป้องกันกำจัดวัชพืช - พืชคลุม ดิน - ถากและถาง 3. การใส่ปุ๋ย การใส่ธาตุอาหารจากดิน ในแต่ละปี คือ ไนโตรเจน กก. / ไร่ ฟอสฟอรัส กก. / ไร่ โพแตสเซียม กก. / ไร่

11 ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ควบคู่กับปุ๋ย วิทยาศาสตร์ ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ที่ใช้ อาจจะเป็นสูตร หรือสูตร

12 โรคยอดเน่า (Heart leaf rot) เกิด จากเชื้อ Pythium sp. โรคใบจุด (Helminthosporium leaf spot) เกิดจากเชื้อรา Helminthosporium sp.

13 มีด้วงแรดมะพร้าว (Rhinoceros beetle)

14 ควรพิจารณาถึงการนำไปใช้ ประโยชน์เป็นหลัก มะพร้าวอ่อน - อายุ 5-6 เดือน มะพร้าวแก่ - กะทิสด 10 เดือน มะพร้าวสุด - มะพร้าว แห้ง 72 เดือน

15 อุตสาหกรรมมะพร้าวแห้ง อุตสาหกรรมน้ำมัน มะพร้าว อุตสาหกรรมกะทิเข้มข้น อุตสาหกรรมมะพร้าวขูด แห้ง มะพร้าวอ่อน

16 อุตสาหกรรมการผลิต เส้นใยมะพร้าว ไม้มะพร้าว


ดาวน์โหลด ppt COCONUT Scientific name :- Cocos nusifera ส่วนที่ใช้ประโยชน์หลัก – ผล เพื่อการบริโภค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google