งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เวลาสัมบูรณ์ (Absolute Time) ระยะเวลาที่บ่งบอกว่าเหตุการณ์ทาง ธรณีวิทยาเกิดขึ้นเมื่อไร เป็นตัวเลขและหน่วย เช่น 40 ล้านปี เวลาสัมพัทธ์ (Relative Time)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เวลาสัมบูรณ์ (Absolute Time) ระยะเวลาที่บ่งบอกว่าเหตุการณ์ทาง ธรณีวิทยาเกิดขึ้นเมื่อไร เป็นตัวเลขและหน่วย เช่น 40 ล้านปี เวลาสัมพัทธ์ (Relative Time)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 เวลาสัมบูรณ์ (Absolute Time) ระยะเวลาที่บ่งบอกว่าเหตุการณ์ทาง ธรณีวิทยาเกิดขึ้นเมื่อไร เป็นตัวเลขและหน่วย เช่น 40 ล้านปี เวลาสัมพัทธ์ (Relative Time) การเปรียบเทียบเหตุการณ์ในอดีต ว่า อะไรเกิดก่อน - หลัง โดยไม่ระบุเป็นตัวเลข

4 การหาเวลาสัมบูรณ์ Radiometric (Isotopic) Dating อาศัยการสลายตัวของธาตุ กัมมันตภาพรังสี นิวเคลียสสลายให้อนุภาค ทำให้ธาตุเริ่มต้นเปลี่ยนไปเป็นธาตุ ใหม่ = ISOTOPE โดยอัตราการสลายตัวของแต่ละธาตุ จะคงที่ ทำให้คำนวณอายุของแร่หรือหินได้ ครึ่งชีวิต (Half Life) = เวลาที่ parent isotope สลายตัวลดลงครึ่งหนึ่งของจำนวนเดิม เช่น HALF LIFE (t 1/2 ) ของ U 238 = 4.51 พันล้านปี

5 Uranium-238/Lead-206 Uranium-235/Lead-205 Potassium- 40/Argon-40 Rubidium-87/Strontium-87

6 เวลาสัมพัทธ์ (Relative Time) เป็นการจัดลำดับชั้นหินว่าชั้นไหนเกิดก่อน - หลัง โดยอาศัยตำแหน่งของชั้นหิน The Law of Superposition ชั้นหินที่ไม่ถูกพลิกจนเกิน 90 องศา (overturned) ชั้นล่างสุดจะมีอายุแก่ที่สุดเสมอ The Law of Cross Cutting Relationship ชั้นหินที่ถูกตัดจะแก่กว่าหินที่มาตัดเสมอ

7 (http://www.kingfish.coas tal.edu)

8

9

10 การเปรียบเทียบหินตะกอน (Correlation of Sedimentary Rocks) การเปรียบเทียบหินตะกอนจากที่ต่างๆโดย อาศัย การเทียบอายุ ลำดับชั้นหิน ตลอดจนเหตุการณ์และ สิ่งแวดล้อมขณะเกิดที่คล้ายกัน เปรียบเทียบโดยลักษณะทางกายภาพ Key Bed = ชั้นหินที่มีลักษณะพิเศษ เฉพาะ เช่น มีชั้นถ่านหินแทรกสลับ Sequence = ลำดับชั้นหิน มีการ เริ่มต้นและสิ้นสุดเหมือนกัน เปรียบเทียบโดยซากดึกดำบรรพ์ Guide (Index) Fossil ซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดในช่วงสั้นๆ กระจายตัวทั่วโลก

11

12 (Lutgens and Tarbuck,1996)

13 (Hamblin,1994)

14 ตารางธรณีกาล (GEOLOIC TIME SCALE) การเรียงลำดับชุดหินที่พบโดยอาศัย The Law of Superposition และซากดึกดำบรรพ์ ทำให้เกิด แท่งธรณี (Geologic Column) ตามลำดับการเกิดก่อน - หลัง หรือใช้เวลาสัมพัทธ์ อาศัย Geologic Column เรียงลำดับหินยุคต่างๆ ทั่วโลก นำหินช่วงต่างๆไปหาเวลาสัมบูรณ์ แบ่งเป็น หน่วยเวลา มหายุค (Eras) ยุค (Periods) สมัย (Epochs) อายุ (Ages) = ตารางธรณีกาล (Geologic Time Scale)

15

16

17 มหายุคยุคสมัย อายุ Ages

18 Precambrian-Quaternary Igneous-Sedimentary-Metamorphic Rocks

19 Geologic map of Thailand

20 เฟลด์สปาร์ (FELDSPAR) เป็นกลุ่มแร่ที่มีมากที่สุดใน เปลือกโลก (64%) เป็นแร่ที่ยุ่งยากและมีส่วนประกอบ เปลี่ยนแปลงเป็นช่วงกว้าง โพแทสเซียมเฟลด์สปาร์ K(Si 3 Al)O 8 มีแร่ที่มีสูตรเดียวกันแต่ผลึกต่างรูป อยู่สามตัว คือ ออร์โทเคลส ไมโครไคล์น และ ซานิ ดีน แพลจิโอเคลส (Plagioclase) มีช่วงส่วนประกอบเปลี่ยนแปลงอย่าง ต่อเนื่อง (Solid Solution) จาก อะนอร์ไทต์ [Ca(Si 2 Al 2 )O 8 ] ไปเป็น >> แอลไบต์ [Na(Si 3 Al)O 8 ] เฟลด์สปาร์พบมากทั้งในเปลือกโลก ส่วนทวีปและมหาสมุทร


ดาวน์โหลด ppt เวลาสัมบูรณ์ (Absolute Time) ระยะเวลาที่บ่งบอกว่าเหตุการณ์ทาง ธรณีวิทยาเกิดขึ้นเมื่อไร เป็นตัวเลขและหน่วย เช่น 40 ล้านปี เวลาสัมพัทธ์ (Relative Time)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google