งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานเรื่อง ภาคเหนือ ชื่อกลุ่ม นครในม่านหมอก จัดทำโดย น. ส. กนกพร เลพล ชั้นม 6/2 เลขที่ 10 น. ส. จามจุรี กาพย์แก้ว ชั้นม 6/2 เลขที่ 12 น. ส. นารินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานเรื่อง ภาคเหนือ ชื่อกลุ่ม นครในม่านหมอก จัดทำโดย น. ส. กนกพร เลพล ชั้นม 6/2 เลขที่ 10 น. ส. จามจุรี กาพย์แก้ว ชั้นม 6/2 เลขที่ 12 น. ส. นารินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานเรื่อง ภาคเหนือ ชื่อกลุ่ม นครในม่านหมอก จัดทำโดย น. ส. กนกพร เลพล ชั้นม 6/2 เลขที่ 10 น. ส. จามจุรี กาพย์แก้ว ชั้นม 6/2 เลขที่ 12 น. ส. นารินทร์ แพงบ้ง ชั้นม 6/2 เลขที่ 14 น. ส. ศศิธร กัณหาทิพย์ ชั้น ม 6/2 เลขที่ 24 น. ส. สุดา นาโท ชั้น ม 6/2 เลขที่ 27 น. ส. สุธิดา คำสิงห์ ชั้น ม 6/2 เลขที่ 28 เสนอ แม่ครู อรวรรณ กองพิลา

2 สวยศิลป์ล้านนา เสน่หาทะเลหมอก ป่าไม้งามน้ำตก มรดกประเพณี ชนเผ่ามีมาก หลากผ้าทอมือ เลื่องลือฟ้องเล็บ เก็บภาพขันโตก เสน่ห์โลกถิ่นเหนือ

3 มารู้จักเมืองเหนือกันเตอะ

4 ภูมิศาสตร์ ภาคเหนือ

5 ภาคเหนือมีเนื้อที่ประมาณ 93,691 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือ ดินแดนที่อยู่เหนือสุดของภาคคือ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ทิศตะวันออก ดินแดนที่อยู่ทางตะวันออกสุด ของภาคคือ อำเภอ ปัว จังหวัดน่าน ทิศตะวันตก ดินแดนที่อยู่ทางตะวันตกสุด ของภาคคืออำเภอแม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน ทิศใต้ ดินแดนที่อยู่ทางตอนใต้สุดของภาค คือ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

6 ภาคเหนือสามรถแบ่งเขตภูมิ ลักษณะได้ 3 เขต

7 เทือกเขาและหุบเขา ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

8 ที่ราบหุบเขา เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งเพาะปลูกที่อุดมสมบูรณ์

9 แอ่งที่ราบ กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา

10 ลักษณะภูมิอากาศ ภาคเหนือ จะอยู่ในเขตร้อนที่มีลักษณะภูมิอากาศ คล้ายคลึงกับ ภูมิอากาศทางตอนใต้ ของเขต อบอุ่น ภาคเหนือมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 26.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 28.8 องศาเซลเซียส

11 โครงสร้างทางธรณี จากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา ที่มีการดันตัวของเปลือกโลกตามแนว ตะวันตก ถึงตะวันออกของบริเวณนี้ ทำให้พื้นโลกบริเวณนี้โก่งงอ กลายเป็นภูเขาและทิวเขาสูง ส่วนที่ ทรุดต่ำก็กลายเป็นหุบเขา ถ้าทรุดต่ำ มากก็จะมีน้ำขังเป็นทะเลสาบ เช่น กว๊านพะเยา จ. พะเยา รวมทั้งการผุพัง ทางกายภาพ ทางเคมีและการทับถม ทำให้เกิดเป็นที่ราบระหว่างภูเขา ส่วนร่องรอยการระบายความร้อนจาก ภายในโลกที่ปรากฏเด่นชัด ได้แก่ การเกิดพุน้ำร้อน เช่น พุน้ำร้อนที่ อ. สันกำแพง

12 หุบเขา การยุบตัวและ ดันตัวของ พื้นดิน กว๊านพะเยา

13 ทรัพยากรธรรมชาติ

14 ทรัพยากรดิน เกิดจากตะกอนของน้ำพัดพามาหรือจากหิน ของต้นกำเนิด - ดินบริเวณลาดเขาหรือที่สูง เป็น ดินที่อยู่บริเวณทั่วไปของภาค ส่วนใหญ่เป็น ภูเขาที่มีความลาดชันมาก มีความอุดมสมบูรณ์ ต่ำปลูกพืชไร่ได้ แต่ในฤดูแล้งเพาะปลูกได้ไม่ดี

15 ทรัพยากรน้ำ เมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่น ๆ ภาคเหนือถือว่ามี ทรัพยากรน้ำที่อุดมสมบูรณ์ในระดับปานกลาง - น้ำบนผิวดิน มีแหล่งสำคัญได้แก่ แม่น้ำสำคัญสาย ต่าง ๆ - น้ำใต้ดิน ภาคเหนือเป็นภาคที่น้ำใต้ดินอุดมสมบูรณ์ ในบริเวณแอ่งที่ราบ ซึ่งทำให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ตลอดปี

16

17


ดาวน์โหลด ppt รายงานเรื่อง ภาคเหนือ ชื่อกลุ่ม นครในม่านหมอก จัดทำโดย น. ส. กนกพร เลพล ชั้นม 6/2 เลขที่ 10 น. ส. จามจุรี กาพย์แก้ว ชั้นม 6/2 เลขที่ 12 น. ส. นารินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google