งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม girls’generation สมาชิกกลุ่ม ม.4.11 1. นางสาว จิราพร ไชยวรรณ เลขที่ 6 2. นางสาว ชุติมา ธัญญารักษ์ เลขที่ 31 3. นางสาว สุวภัทร เตชะวงค์ เลขที่ 41.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม girls’generation สมาชิกกลุ่ม ม.4.11 1. นางสาว จิราพร ไชยวรรณ เลขที่ 6 2. นางสาว ชุติมา ธัญญารักษ์ เลขที่ 31 3. นางสาว สุวภัทร เตชะวงค์ เลขที่ 41."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม girls’generation สมาชิกกลุ่ม ม.4.11 1. นางสาว จิราพร ไชยวรรณ เลขที่ 6 2. นางสาว ชุติมา ธัญญารักษ์ เลขที่ 31 3. นางสาว สุวภัทร เตชะวงค์ เลขที่ 41

2 เทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ ความสัมพันธ์วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์เป็นความรู้ที่นำไปใช้อธิบายว่า ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ส่วนเทคโนโลยีนั้นจะเป็น ความรู้ว่าจะทำอย่างไร จะผลิตอุปกรณ์อำนวย ความสะดวกในด้านต่างๆได้อย่างไร เป็นต้น จะเห็นได้ว่าวิทยาศาสตร์เป็นตัวความรู้ ส่วน เทคโนโลยีนั้นเป็นการนำความรู้ไปใช้ในทาง ปฏิบัติให้เกิดสิ่งที่เป็นรูปธรรมไม่ดี วัดได้หรือจับ ต้องได้โดยการนำทรัพยากรธรรมชาติต่างๆมา ใช้ในทางปฏิบัติ แสดงด้วยภาพดังต่อไปนี้ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ + ทรัพยากรธรรมชาติ + เทคโนโลยี

3 บทสรุป วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีมีความหมาย เกี่ยวข้องเชื่อมโยงและใช้ควบคู่กัน โดยวิยา ศาสตร์หมายถึงความรู้รอบตัวเกี่ยวกับธรรมชาติ รอบๆตัวเรา ซึ่งได้มาโดยวิธีการทาง วิทยาศาสตร์ ส่วนเทคโนโลยีหมายถึงวิทยาการ ที่เกี่ยวกับศิลปะในการนำเอาวิทยาศาสตร์มา ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ้งทั้ง 2 อย่างนี้ต้อง พึ่งพาอาศัยซึ้งกันและกัน ความรู้ทางวิทยาสา สตร์จะไม่มีคุณค่าถ้าปราศจากเทคโนโลยีมา เชื่อมโยง

4 ระบบเทคโนโลยีประกอบด้วย - ตัวป้อน (Input) ความต้องการของมนุษย์ (Need) หรือปัญหาที่ต้องการหา คำตอบ เช่น ความต้องการที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ยา รักษาโรค - กระบวนการ คือขั้นตอนการแก้ปัญหาหรือตอบสนองต่อความต้องการ ซึ่ง จะก่อให้เกิดการแปลง (change) ทัพยากรให้เป็นผลผลิต หรือ ผลลัพธ์ขั้นตอนของกระบวนการจะประกอบด้วย - กำหนดปัญหาหรือความต้องการ - รวบรวมข้อมูลเพื่อแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาหรือความ ต้องการ - ออกแบบและปฏิบัติการ - ทดสอบ - ปรับปรุงแก้ไข - ประเมินผล

5 - ผลผลิต (output) คือสิ่งที่ออกมาจากกระบวนการได้สิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการของ มนุษย์ เช่น การค้นพบสิ่งใหม่ความสะดวกสบายขึ้นเกิด ความรู้ใหม่ - ปัจจัยที่เอื้อ (consideration) เป็นข้อจำกัดข้อพิจารณาหรือสิ่งที่ต้องคำนึงถึงซึ้งจะ ทำให้ระบบทำงานได้มากน้อยต่างกัน ซึ้งอาจเกี่ยวข้อง กับทรัพยากรทางเทคโนโลยี นั่นคือทรัพยากรจะเป็น ทั้งตัวทรัพยากรและปัจจัยที่เอื้อ หรือขัดขวางต่อ เทคโนโลยีด้วย

6 การวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีทำให้ทราบเกี่ยวกับ ปัจจัยในด้านต่างๆที่มีผลต่อการแก้ปัญหาหรือสนอง ความต้องการ ดังนั้นการออกแบบทางเทคโนโลยีจึง เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของกระบวนการ เทคโนโลยี ซึ้งประกอบด้วย กำหนดปัญหาหรือความ ต้องการ รวบรวมข้อมูลเลือกวิธีการออกแบบ และ ปฏิบัติการ ทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข และประเมินผล โดย ที่ผลของการออกแบบ ( ทางเทคโนโลยี ) มีเป้าหมายเพื่อ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหรือสนองความต้องการ ซึ้งผลผลิต อาจได้ผลออกมาในรูปของผลิตภัณฑ์หรือวิธีการ (Product หรือ Process)


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม girls’generation สมาชิกกลุ่ม ม.4.11 1. นางสาว จิราพร ไชยวรรณ เลขที่ 6 2. นางสาว ชุติมา ธัญญารักษ์ เลขที่ 31 3. นางสาว สุวภัทร เตชะวงค์ เลขที่ 41.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google