งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิ่งแวดล้อมรอบตัว. สิ่งแวดล้อม สิ่งต่างๆ รอบๆ ตัวเรา ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและ ไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ซึ่งมี อิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เมื่อสิ่งใดมากเกินไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิ่งแวดล้อมรอบตัว. สิ่งแวดล้อม สิ่งต่างๆ รอบๆ ตัวเรา ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและ ไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ซึ่งมี อิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เมื่อสิ่งใดมากเกินไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิ่งแวดล้อมรอบตัว

2 สิ่งแวดล้อม สิ่งต่างๆ รอบๆ ตัวเรา ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและ ไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ซึ่งมี อิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เมื่อสิ่งใดมากเกินไป หรือน้อยเกินไป ก็อาจจะทำให้เกิดโทษถึงอีก สิ่งหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งส่งผล โดยตรงต่อการดำรงชีวิตของเรา

3 คำถาม สิ่งแวดล้อมแบ่ง ออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง

4 สิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ พืช สัตว์ จุลินทรีย์ สายลม สายน้ำ แสงแดด แร่ธาตุ อากาศ ฯลฯ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น อาคาร บ้านเรือน ถนน โรงเรียน โรงงาน รถยนต์ สิ่งก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ

5 ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งมนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อ การดำรงชีวิตได้ โดยอาศัยการดัดแปลง แปรรูป หรือเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตาม ความต้องการของมนุษย์

6 คำถาม ทรัพยากรธรรมชาติ แบ่งออกเป็นกี่ ประเภท อะไรบ้าง

7 ทรัพยากรธรรมชาติแบ่ง ออกเป็น 2 ประเภท ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป 1. ทรัพยากรที่เกิดขึ้นใหม่ทดแทนหรือรักษา ให้คงอยู่ได้ 2. ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สามารถสร้างเสริม หรือทดแทนได้ ทรัพยากรที่ใช้ไม่หมดหรือมีใช้ ตลอดไป สามรถนำมาใช้ประโยชน์ได้ตลอด มีมากมาย ทุกหนทุกแห่ง เช่น น้ำ อากาศ แสงแดด ฯลฯ

8 ความสำคัญของ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต มีความสำคัญต่อความเจริญและการ พัฒนาประเทศ มีความสำคัญต่อประวัติความเป็นมา ของมนุษย์ ให้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวและ การพักผ่อนหย่อนใจ

9 เป็นปัจจัยพื้นฐานในการ ดำรงชีวิต

10 มีความสำคัญต่อความเจริญและ การพัฒนาประเทศ

11 มีความสำคัญต่อประวัติความ เป็นมาของมนุษย์

12 ให้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว และการพักผ่อนหย่อนใจ

13 สิ่งแวดล้อมรอบตัว ในธรรมชาติรอบตัวเรามีทรัพยากร อยู่มากมายทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและ สิ่งไม่มีชีวิต ซึ่งสิ่งแวดล้อมต่างๆ นี้ต้องมี ความสัมพันธ์กับมนุษย์ เพราะมนุษย์เป็น ส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของโลกที่ต้อง ดำรงชีวิตด้วยการอาศัยปัจจัยพื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่ อาศัย และยารักษาโรค จึงต้องใช้ ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมต่างๆ นับได้ว่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล้วน มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เป็นอย่างยิ่ง


ดาวน์โหลด ppt สิ่งแวดล้อมรอบตัว. สิ่งแวดล้อม สิ่งต่างๆ รอบๆ ตัวเรา ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและ ไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ซึ่งมี อิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เมื่อสิ่งใดมากเกินไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google