งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อภิปรายกรณีตัวอย่าง. เคส 1 “ นายเพ้ง แซ่เข้ม อายุ 83 ปี สัญชาติจีน มีเปิดร้านรับซื้อถั่ว ลิสงเพื่อนำมากะเทาะด้วยเครื่องสีถั่วขนาดเล็ก และส่งขาย ในตลาดท้องถิ่นซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดของท่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อภิปรายกรณีตัวอย่าง. เคส 1 “ นายเพ้ง แซ่เข้ม อายุ 83 ปี สัญชาติจีน มีเปิดร้านรับซื้อถั่ว ลิสงเพื่อนำมากะเทาะด้วยเครื่องสีถั่วขนาดเล็ก และส่งขาย ในตลาดท้องถิ่นซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดของท่าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อภิปรายกรณีตัวอย่าง

2 เคส 1 “ นายเพ้ง แซ่เข้ม อายุ 83 ปี สัญชาติจีน มีเปิดร้านรับซื้อถั่ว ลิสงเพื่อนำมากะเทาะด้วยเครื่องสีถั่วขนาดเล็ก และส่งขาย ในตลาดท้องถิ่นซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดของท่าน จากการ สอบถามทำให้ทราบว่า นายเพ้งไม่ทราบว่าการประกอบ กิจการของตนจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานบังคับ เรื่อง เมล็ดถั่วลิสง : ข้อกำหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน สมมุติให้ มาตรฐานบังคับเรื่องดังกล่าวมีจะผลบังคับใช้วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ”“ นายเพ้ง แซ่เข้ม อายุ 83 ปี สัญชาติจีน มีเปิดร้านรับซื้อถั่ว ลิสงเพื่อนำมากะเทาะด้วยเครื่องสีถั่วขนาดเล็ก และส่งขาย ในตลาดท้องถิ่นซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดของท่าน จากการ สอบถามทำให้ทราบว่า นายเพ้งไม่ทราบว่าการประกอบ กิจการของตนจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานบังคับ เรื่อง เมล็ดถั่วลิสง : ข้อกำหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน สมมุติให้ มาตรฐานบังคับเรื่องดังกล่าวมีจะผลบังคับใช้วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ”คำถาม หากท่านพบเห็นการประกอบกิจการของนายเพ้ง ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ จะให้คำแนะนำต่อนายเพ้งให้ปฏิบัติ ตามมาตรฐานหรือไม่ เพราะเหตุใด หากท่านพบเห็นการประกอบกิจการของนายเพ้ง ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ จะให้คำแนะนำต่อนายเพ้งให้ปฏิบัติ ตามมาตรฐานหรือไม่ เพราะเหตุใด หากท่านตัดสินใจว่าควรแนะนำ จะมีคำแนะนำให้นายเพ้งอ ย่างไรบ้าง หากท่านตัดสินใจว่าควรแนะนำ จะมีคำแนะนำให้นายเพ้งอ ย่างไรบ้าง หากท่านพบนายเพ้งอีกครั้งในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ แต่เขายังไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำใดใดของท่าน จะทำ อย่างไร หากท่านพบนายเพ้งอีกครั้งในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ แต่เขายังไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำใดใดของท่าน จะทำ อย่างไร

3 เคส 2 “ นายอนัน มหาศาล อายุ 32 ปี ต้องการเริ่มกิจการโรงรมผล ทุเรียนสดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ได้จัดเตรียมที่ดิน และเริ่มก่อสร้างห้องรมแล้ว จึงมาติดต่อเพื่อยื่นคำขอรับ ใบอนุญาตกับท่าน ตามมาตรฐานบังคับ เรื่อง หลักปฏิบัติ สำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ได ออกไซด์ และได้เตรียมเอกสารมาดังนี้ 1. บัตรประชาชนของตนเอง 2. แผนผังโรงงาน และสำนักงานซึ่งตั้งอยู่ที่เดียวกัน 3. ภาพแสดงระบบการรมทุเรียนภายในห้องรมควัน และ แผนการจัดการหลังกระบวนการรมในแต่ละครั้ง 4. ลักษณะผลทุเรียนหลังออกจากไลน์ผลิต 5. แบบขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต มกษ. ๑“ นายอนัน มหาศาล อายุ 32 ปี ต้องการเริ่มกิจการโรงรมผล ทุเรียนสดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ได้จัดเตรียมที่ดิน และเริ่มก่อสร้างห้องรมแล้ว จึงมาติดต่อเพื่อยื่นคำขอรับ ใบอนุญาตกับท่าน ตามมาตรฐานบังคับ เรื่อง หลักปฏิบัติ สำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ได ออกไซด์ และได้เตรียมเอกสารมาดังนี้ 1. บัตรประชาชนของตนเอง 2. แผนผังโรงงาน และสำนักงานซึ่งตั้งอยู่ที่เดียวกัน 3. ภาพแสดงระบบการรมทุเรียนภายในห้องรมควัน และ แผนการจัดการหลังกระบวนการรมในแต่ละครั้ง 4. ลักษณะผลทุเรียนหลังออกจากไลน์ผลิต 5. แบบขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต มกษ. ๑ สมมุติให้มาตรฐานดังกล่าวได้ประกาศเป็นมาตรฐานบังคับ แล้วเมื่อ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ แต่จะมีผลบังคับใช้จริงเมื่อ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ( ระยะเวลาปรับเปลี่ยน 6 เดือน )” สมมุติให้มาตรฐานดังกล่าวได้ประกาศเป็นมาตรฐานบังคับ แล้วเมื่อ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ แต่จะมีผลบังคับใช้จริงเมื่อ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ( ระยะเวลาปรับเปลี่ยน 6 เดือน )”

4 เคส 2 ( ต่อ ) คำถาม นายอนันมายื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตต่อท่าน ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ท่านจะปฏิบัติอย่างไร นายอนันมายื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตต่อท่าน ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ท่านจะปฏิบัติอย่างไร หากระบบ TAS-License ไม่สามารถใช้งานได้ ชั่วคราว จะแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าอย่างไร หากระบบ TAS-License ไม่สามารถใช้งานได้ ชั่วคราว จะแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าอย่างไร หลังจากที่ได้ช่วยเหลือนายอนันด้วยการรับยื่นคำขอ ใบอนุญาตแล้ว ภายหลังนายอนันได้สอบถามความ คืบหน้าของการออกใบอนุญาตจากท่าน ท่านมี คำแนะนำอย่างไร หลังจากที่ได้ช่วยเหลือนายอนันด้วยการรับยื่นคำขอ ใบอนุญาตแล้ว ภายหลังนายอนันได้สอบถามความ คืบหน้าของการออกใบอนุญาตจากท่าน ท่านมี คำแนะนำอย่างไร

5 เคส 3 “ นางสุวดี สวรรค์ เดินทางมาติดต่อที่สำนักงานของ ท่านเพื่อยื่นคำขอรับใบอนุญาต และไม่สามารถใช้งาน ระบบคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตัวเอง แต่ท่านกำลังติด ภารกิจอื่นของหน่วยงานซึ่งจะเดินทางออกไปราชการ ด่วนในขณะนั้น และไม่มีเจ้าหน้าที่ในสำนักงานที่ผ่าน การอบรม หรือเคยใช้งานระบบ TAS-License มา ก่อน ”“ นางสุวดี สวรรค์ เดินทางมาติดต่อที่สำนักงานของ ท่านเพื่อยื่นคำขอรับใบอนุญาต และไม่สามารถใช้งาน ระบบคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตัวเอง แต่ท่านกำลังติด ภารกิจอื่นของหน่วยงานซึ่งจะเดินทางออกไปราชการ ด่วนในขณะนั้น และไม่มีเจ้าหน้าที่ในสำนักงานที่ผ่าน การอบรม หรือเคยใช้งานระบบ TAS-License มา ก่อน ”คำถาม ท่านจะมีวิธีการในการช่วยเหลือนางสุวดี ได้อย่างไร ท่านจะมีวิธีการในการช่วยเหลือนางสุวดี ได้อย่างไร ให้อธิบาย แนวทางในการเตรียมแผนป้องกันกรณี ดังกล่าว ให้อธิบาย แนวทางในการเตรียมแผนป้องกันกรณี ดังกล่าว

6 เคส 4 “ นายเกา ซาราง ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของกิจการ ให้มาดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากท่าน แต่นำ เอกสารมาไม่ครบถ้วน โดยขาดบัตรประจำตัว ประชาชนของนายเกา ในขณะที่เอกสารของเจ้าของ กิจการนั้นครบถ้วนตามที่กำหนด ”“ นายเกา ซาราง ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของกิจการ ให้มาดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากท่าน แต่นำ เอกสารมาไม่ครบถ้วน โดยขาดบัตรประจำตัว ประชาชนของนายเกา ในขณะที่เอกสารของเจ้าของ กิจการนั้นครบถ้วนตามที่กำหนด ”คำถาม ท่านจะกรอกแบบคำขอใบอนุญาตผ่านระบบ TAS- License ให้กับนายเกาหรือไม่ เพราะเหตุใด ท่านจะกรอกแบบคำขอใบอนุญาตผ่านระบบ TAS- License ให้กับนายเกาหรือไม่ เพราะเหตุใด


ดาวน์โหลด ppt อภิปรายกรณีตัวอย่าง. เคส 1 “ นายเพ้ง แซ่เข้ม อายุ 83 ปี สัญชาติจีน มีเปิดร้านรับซื้อถั่ว ลิสงเพื่อนำมากะเทาะด้วยเครื่องสีถั่วขนาดเล็ก และส่งขาย ในตลาดท้องถิ่นซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดของท่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google