งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบประเมินก่อนเรียน แบบประเมินก่อนเรียน 0 1 3 0 1 - Part 12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบประเมินก่อนเรียน แบบประเมินก่อนเรียน 0 1 3 0 1 - Part 12."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบประเมินก่อนเรียน แบบประเมินก่อนเรียน 0 1 3 0 1 - Part 12

2 คำอธิบายก่อนทำแบบ ประเมิน ให้นักศึกษาทําแบบ ประเมินตนเอง ในส่วน ถัดไปทั้ง 10 ข้อ ให้เสร็จ สิ้นเสียก่อน โดยใช้ ตัวเลือก จากด้านล่าง คำอธิบายคำอธิบาย 1. เห็นด้วยอย่าง มาก 2. เห็นด้วย 3. ไม่เห็นด้วย 4. ไม่เห็นด้วย อย่างมาก 1. เห็นด้วยอย่าง มาก 2. เห็นด้วย 3. ไม่เห็นด้วย 4. ไม่เห็นด้วย อย่างมาก

3 คำถาม คำถามคำถาม 1. 1. ความขัดแย้งทุกกรณีลด ประสิทธิภาพขององค์การ 2. 2. คนส่วนใหญ่มี ความสามารถในการ ปรับเปลี่ยนการตอบสนอง ต่อความขัดแย้งของตนไป ตามลักษณะสถานการณ์

4 คำถาม คำถามคำถาม 3. 3. หัวหน้า หรือผู้จัดการไม่ ควรให้ความสนใจในความ ขัดแย้งทุกอย่าง 4. 4. ความขัดแย้งบางอย่าง นั้น จัดการแก้ไขไม่ได้

5 คำถาม คำถามคำถาม 5. 5. ความขัดแย้งส่วนใหญ่มี สาเหตุจากการขาดการ ติดต่อสื่อสาร 6. 6. การวิจัยบ่งชี้ว่า การจ่าย เงินเดือนสูงๆให้แก่ผู้อาวุโส เป็นสาเหตุใหญ่ของความ ขัดแย้ง

6 คำถาม คำถามคำถาม 7. 7. การปรับโครงสร้างต่างๆ ต้องการให้แต่ละกลุ่มคณะ ล้มเลิกคุณค่าบางอย่าง 8. 8. การใช้อำนาจเป็นกล ยุทธที่มีประสิทธิภาพของ การแก้ปัญหาความขัดแย้ง ที่สำคัญๆ เมื่อวิธีเล็กๆ น้อย ๆ ไร้ผล

7 คำถาม คำถามคำถาม 9. 9. การร่วมใจร่วมแรงกัน สร้าง / ทำงาน / การ ประสานงานกัน เป็นกล ยุทธที่มีประสิทธิภาพใน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ให้ผ่านพ้นไปได้เสียก่อน เนื่องจากมีเวลาน้อยมาก 10. 10. เคยพบผลวิจัยว่าการ ร่วมใจร่วมแรงกันแก้ปัญหา และเน้นการสร้างสรรค์ / ทำงานประสานงานกันให้ ทุกคนชนะ เป็นกลยุทธที่มี ประสิทธิภาพที่สุด ในการแก้ปัญหาความ ขัดแย้ง 10. 10. เคยพบผลวิจัยว่าการ ร่วมใจร่วมแรงกันแก้ปัญหา และเน้นการสร้างสรรค์ / ทำงานประสานงานกันให้ ทุกคนชนะ เป็นกลยุทธที่มี ประสิทธิภาพที่สุด ในการแก้ปัญหาความ ขัดแย้ง

8 เฉลยแบบประเมินก่อนเรียน เฉลยเฉลย ติดตามอ่าน " คำเฉลย ของแบบประเมินก่อน เรียน " ได้ภายหลังจาก สิ้นสุดการทำแบบ ประเมินหลังเรียน

9 สิ้นสุดแบบประเมินก่อนเรียน 06/11/51 ขอบคุณ ค่ะ สิ้นสุด... แบบประเมินก่อนเรียน กลับสู่หน้า หลัก Click Click


ดาวน์โหลด ppt แบบประเมินก่อนเรียน แบบประเมินก่อนเรียน 0 1 3 0 1 - Part 12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google