งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทาง การทำงานใน เชิงรุก โดย ฝ่ายบริหารโครงการ.  ถ้าคุณเป็นเจ้าของโครงการ และต้องว่าจ้างตัวแทนควบคุม งานก่อสร้าง คุณหวังว่าจะให้ ตัวแทนที่คุณว่าจ้างมาทำอะไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทาง การทำงานใน เชิงรุก โดย ฝ่ายบริหารโครงการ.  ถ้าคุณเป็นเจ้าของโครงการ และต้องว่าจ้างตัวแทนควบคุม งานก่อสร้าง คุณหวังว่าจะให้ ตัวแทนที่คุณว่าจ้างมาทำอะไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทาง การทำงานใน เชิงรุก โดย ฝ่ายบริหารโครงการ

2  ถ้าคุณเป็นเจ้าของโครงการ และต้องว่าจ้างตัวแทนควบคุม งานก่อสร้าง คุณหวังว่าจะให้ ตัวแทนที่คุณว่าจ้างมาทำอะไร ให้คุณบ้าง คำถาม ( ให้ตอบในใจ )

3 แนวทางการทำงานเชิงรุก  ทัศนคติของการทำงาน  การเข้าใจกระบวนการและขั้นตอน การทำงาน  การกระตือรือร้นและเอาใจใส่ใน การทำงาน  การทำงานเป็นทีม ( ปฎิบัติหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายให้ครบถ้วน )

4 ข้อดีของการทำงานในเชิงรุก  แผนงาน, งบประมาณ, คุณภาพได้ตามเป้า  รู้จักวิธีการวิเคราะห์และ แก้ไขปัญหา  สร้างชื่อเสียง ให้กับตนเอง และองค์กรฯ

5 ข้อเสียของการไม่ทำงานในเชิงรุก งานล่าช้า, คุณภาพต่ำ, งบ บานปลาย ความพึงพอใจต่อองค์กรต่ำ ตรงข้ามกับข้อดี

6 การทำงานเชิงรุกทำอย่างไรและทำไมต้องทำ  ต้องศึกษาและเรียนรู้ รายละเอียดของงานล่วงหน้า เพื่อ ป้องกันและลดปัญหาที่ อาจเกิดขึ้น  PLAN - DO - CHECK - ACTION (PDCA)

7 ขั้นตอนการบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง  ทั้งหมด มี 21 ขั้นตอน  P-PM-01 ถึง P-PM-21  ที่เกี่ยวข้องกับหน้างาน ~18 ขั้นตอน

8 การก่อสร้างโครงการ แบ่งเป็น 3 ช่วง  ช่วงก่อนการก่อสร้าง  ช่วงการก่อสร้าง  ช่วงหลังการก่อสร้าง

9 ช่วงก่อนการก่อสร้าง (PM / PH, Adviser)  ทำความเข้าใจในงานของโครงการ  Project Brief / Project Quality Plan (PQP)  การแบ่งงานภายในทีม  ศึกษาแผนการก่อสร้างโดยละเอียด  มองภาพความสำเร็จของโครงการ  สรุปวิธีการทำงานใน Kick Off Meeting  การศึกษา Conceptual Design และ Diagram ต่างๆ แนวทางการทำงานเชิงรุกในแต่ละช่วง

10 ช่วงการก่อสร้าง  ระยะที่ 1 - สรุปงาน Pre- Construction  ตัวอย่าง Support, สี, E/E Box  งานตัวอย่าง (Mock-Up)  การจัดทำ Combined Drawing  การจัดทำ Shop Drawing แนวทางการทำงานเชิงรุกในแต่ละช่วง Distribution Plant Room

11 ช่วงการก่อสร้าง ( ต่อ )  ระยะที่ 1 - สรุปงาน Pre- Construction  การเร่งรัดเอกสารขออนุมัติใช้ วัสดุอุปกรณ์  การสรุป Typical Detail  การสรุป แบบฟอร์มใช้งานและ Flow Chart  การติดตามให้เริ่มงานตาม แผนการก่อสร้าง (Scheduling Management ) แนวทางการทำงานเชิงรุกในแต่ละช่วง

12 ช่วงการก่อสร้าง  ระยะที่ 2  การตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่นำเข้า หน่วยงาน  การเดินดูหน้างาน (Adviser (QA) + PM / PH + Engineer / Technician) เพื่อตรวจสอบคุณภาพ และป้องกัน การเกิดปัญหาการทำงานที่ไม่ได้ คุณภาพ  การศึกษา Installation Manual + ข้อควรระวังต่างๆ ในการติดตั้ง + ระยะที่ต้องเผื่อสำหรับติดตั้ง อุปกรณ์วัด ( ตัวอย่าง ) แนวทางการทำงานเชิงรุกในแต่ละช่วง

13 ช่วงการก่อสร้าง ( ต่อ )  ระยะที่ 2  การตรวจสอบความคืบหน้าของงาน ก่อสร้าง เมื่อเทียบกับแผนงานก่อสร้าง  การวิเคราะห์และกำหนดแนว ทางแก้ไขปรับปรุง ในกรณีงานล่าช้า ( จาก S-Curve)  การเตรียมการทดสอบ + แบบฟอร์ม + เครื่องมือวัดที่มีใบสอบเทียบฯ แนวทางการทำงานเชิงรุกในแต่ละช่วง

14 ช่วงหลังการก่อสร้าง  การตรวจสอบงานการติดตั้งครั้งสุดท้าย  การเตรียมการทดสอบการทำงาน  ศึกษา Pre-Test Run Instruction  การติดตั้งเครื่องมือวัด / ตำแหน่ง + ถาวร + ชั่วคราว  ร่วมทำการทดสอบ / ปรับแต่ง แนวทางการทำงานเชิงรุกในแต่ละช่วง

15 ช่วงหลังการก่อสร้าง  วิเคราะห์ผลที่ได้จากการทดสอบ  สั่งการให้ผู้รับเหมาจัดเตรยมเตรียม เอกสารก่อนส่งมอบงาน  As-Built Drawing  O&M Manual  Training  หนังสือส่งมอบงานภายในกำหนดเวลา สัญญา  ใบรับประกันสินค้า และการติดตั้ง  อื่น ๆ ฯลฯ แนวทางการทำงานเชิงรุกในแต่ละช่วง

16 แนวทาง การทำงานใน เชิงรุก โดย ฝ่ายบริหารโครงการ


ดาวน์โหลด ppt แนวทาง การทำงานใน เชิงรุก โดย ฝ่ายบริหารโครงการ.  ถ้าคุณเป็นเจ้าของโครงการ และต้องว่าจ้างตัวแทนควบคุม งานก่อสร้าง คุณหวังว่าจะให้ ตัวแทนที่คุณว่าจ้างมาทำอะไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google