งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน นพ. ภานุวัฒน์ ปานเกตุ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน นพ. ภานุวัฒน์ ปานเกตุ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน นพ. ภานุวัฒน์ ปานเกตุ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

2 ลดตายก่อน วัยอันควร จากโรค NCDs 25% ลดการ บริโภค เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ 10 % ลดการขาด กิจกรรม ทางกาย 10 % ลดการ บริโภคยาสูบ 30 % ลดการ บริโภค เกลือ/ โซเดียม 30% ลดภาวะความ ดันโลหิตสูง 25 % ลดภาวะความ ดันโลหิตสูง 25 % ภาวะเบาหวาน และอ้วนไม่ให้ เพิ่ม ยาและ เทคโนโลยีที่ จำเป็น ครอบคลุม 80% ผู้ที่เสี่ยงสูง ต่อ CVD ได้รับยาและ คำปรึกษา 50% สร้างเสริมสุขภาพ และวิถีชีวิตในประชากร ป้องกันการเกิดโรค ในกลุ่มเสี่ยงสูง ป้องกันและชะลอการดำเนินโรค สู่ภาวะแทรกซ้อนและการเป็นซ้ำ ลดพฤติกรรม/ปัจจัยเสี่ยงในประชากร - ตำบลจัดการสุขภาพ - การบังคับใช้กฎหมาย ลดพฤติกรรม/ปัจจัยเสี่ยงในประชากร - ตำบลจัดการสุขภาพ - การบังคับใช้กฎหมาย พัฒนาคลินิกบริการและการจัดการโรค - คลินิก NCD คุณภาพ พัฒนาคลินิกบริการและการจัดการโรค - คลินิก NCD คุณภาพ DHS + system manager ระดับจังหวัด/อำเภอ เป้าหมาย ปี 2568 กรอบแนวคิดการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน

3 Community (ตำบล/ สถานที่ทำงาน) Hospital (คลินิก NCD คุณภาพ) ปกติ3 อ. 2 ส. เสี่ยง DPAC ป่วย NCD clinic ป่วย + complication คัดกรอง ตา ไต เท้า CVD risk ass. Information/ ทะเบียน Registry Pop- Screening (DM,HT) Approach PopulationIndividual 1.WHO 9 เป้าหมาย 2.สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 3.โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัย 4.ปิงปอง 7 สี NCD Board/กรรมการ Service plan -------------------------------- HR: System manager/ Case manager --------------------------------- Value Chain บูรณาการทุกกรม DHS

4 ผู้มารับบริการในคลินิก การปรับเปลี่ยน พฤติกรรม DPAC Psychosoci al clinic เลิกบุหรี่ สุรา โภชนบำบัด (อาหารเฉพาะโรค การรักษาด้วยยา มาตรฐาน วิชาชีพ Service Plan ประเมินปัจจัยเสี่ยง อ้วน CVD risk สุขภาพจิต บุหรี่ สุรา เป้าหมาย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จัดการตนเอง ควบคุมสภาวะของโรคได้ การปรับระบบบริการ ในคลินิก NCD คุณภาพ บูรณาการ/ one stop service รพศ./ รพท. รพช./ รพ.สต

5 แนวทางการประเมินโอกาส เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและ หลอดเลือด

6

7 ขั้นตอนที่ 5 เลือกช่วงอายุ

8 ขั้นตอนที่ 6 เลือกค่า systolic blood pressure

9 ขั้นตอนที่ 7 ค่า cholesterol กรณีทราบค่า cholesterol

10 การแปลผล

11 ขั้นตอนการบริการหลังประเมินในกลุ่มป่วย โรคเบาหวานและ โรคความดันโลหิตสูง (DM, HT) ขั้นตอนการบริการหลังประเมินในกลุ่มป่วย โรคเบาหวานและ โรคความดันโลหิตสูง (DM, HT)

12 เป้าหมายผลลัพธ์การบริการและจัดการตนเองเพื่อลดโอกาสเสี่ยง 1 2 3 4 5 7 6

13 การประเมินปัจจัยเสี่ยง CVD ด้วยวาจา 9 ข้อ 1. การกินผัก ผลไม้ ไม่เพียงพอ 2. การมีวิถีชีวิตนั่งๆนอนๆ 3. สูบหรี่ 4. ดัชนีมวลกาย และ รอบเอว 5. มีอัตราส่วนของ Chol. ต่อ HDL > 5 หรือ ประวัติไขมันผิดปกติ 6. มีประวัติ IHD และ/หรือ Stroke 7. มีประวัติ HT 8. มีประวัติ DM 9. ประวัติครอบครัวเคยป่วยด้วย CVD

14 ตารางสีที่ 1 กรณีทราบผล โคเลสเตอรอล (chole sterol) ในเลือด

15 ระบบเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน DM&HT ด้วยปิงปองจราจรชีวิต 7 สี ปก ติ+ 0 12 3 กลุ่ม ป่วย กลุ่มเสี่ยง มีภาวะแทรกซ้อน CVD risk > 30% ตำบลจัดการสุขภาพ คลินิก NCD คุณภาพ ควบคุมสภาวะโรคได้ดี Multidrug Rx

16 ระดับ เครือข่าย พัฒนาทีม แผนสุขภาพ ตำบล กิจกรรมผลลัพธ์ การพัฒนา นวัตกรรม/ ศูนย์เรียนรู้ พื้นฐาน พัฒนา ดี ดีมาก ดีเยี่ยม แผนงาน/ กิจกรรม เป้าหมายลดNCD,อุบัติเหตุ กำหนด มาตรการ สังคม/ ข้อตกลงร่วม ปรับเปลี่ยน สภาพแวดล้อม -เอื้อสุขภาพดี -ลดจุดเสี่ยง อันตราย สื่อสารด้าน สุขภาพใน ชุมชนเพื่อปรับ พฤติกรรม -3อ 2ส -3ม 2ข 1ร เฝ้าระวัง/ คัดกรอง ตำบลจัดการสุขภาพ อสม. แผนสุขภาพตำบล กิจกรรมสุขภาพ การมีส่วนร่วมของ อปท. 1 2 3 4567

17 กิจกรรมตัวอย่าง -การบูรณาการดำเนินงานในตำบลจัดการสุขภาพ เฝ้าระวัง / คัดกรอง 1. มีการเฝ้าระวังด้วยตนเอง : รอบเอว น้ำหนัก อ้วน ความดันโลหิต การออกกำลังกาย การบริโภคอาหาร 2. ระบบเฝ้าระวังในชุมชน 3. การคัดกรองเชิงรุก การมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย ด่าน ชุมชน สนับสนุนแกนนำชุมชน อสม.ดูแลติดตามอย่างต่อเนื่อง สื่อสารเพื่อ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม 1.มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพประชาชนในตำบล 2.สื่อประชาสัมพันธ์ สื่อสารความรู้สุขภาพ 3.รณรงค์และสื่อสารเตือนภัย (Risk communication) 4.แนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3อ 2ส, 3ม 2ข 1ร โดย จนท. สธ./อสม./นักจัดการสุขภาพ 5.สนับสนุนระบบพี่เลี้ยง/เพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 6.ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 7.ผลักดันให้มีบุคคลต้นแบบ ชุมชนต้นแบบ 8.ติดตามความรับรู้ ความตระหนัก / ความตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยน พฤติกรรม 9. มีการติดตามพฤติกรรมสุขภาพ 4 5

18 กิจกรรมตัวอย่าง-การบูรณาการดำเนินงานในตำบลจัดการสุขภาพ ปรับเปลี่ยน สภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อสุขภาพ /ลดจุดเสี่ยง อันตราย 1. มีสถานที่ออกกำลังกาย/ชมรมออกกำลังกาย /ชมรมผู้สูงอายุ 2. มีศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชน 3. มีอุปกรณ์ในการติดตามพฤติกรรมสุขภาพตนเอง เช่นเครื่องวัด ความดันโลหิต เครื่องชั่งน้ำหนัก ที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย 4. มีแปลงสาธิตในการปลูกผักปลอดสารพิษ / ส่งเสริมให้มีตลาดผัก ปลอดสารพิษ 5. ส่งเสริมศาสนกิจในชุมชน 6. สถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ ปลอดสุรา 7. แก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่อุบัติเหตุบ่อย กำหนด มาตรการทาง สังคม หรือ ข้อตกลงร่วม 1. กำหนดข้อตกลงร่วมกันของชุมชน ตำบล ในการลดพฤติกรรมเสี่ยง ลดการบริโภคน้ำปลา เกลือ เครื่องปรุงรสในครัวเรือน ใช้พืช/สมุนไพรแทนเครื่องปรุงรสในครัวเรือน งดเหล้า/ ลดอาหารหวาน มัน เค็ม /งดชากาแฟ ในงานศพ และงานบุญ สวมหมวกนิรภัย เมาไม่ขับ ขับไม่เร็ว 2. ให้รางวัลบุคคลที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน 6 7

19


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน นพ. ภานุวัฒน์ ปานเกตุ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google