งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุตสาหกรรมอาหาร. นิยา ม สินค้าอาหารแปรรูป คือ อาหารที่ผ่าน กรรมวิธีปรุงแต่ง ผ่านกรรมวิธีทำให้สุก หรือ ผ่านกรรมวิธีการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี ชั้นสูง หรือลักษณะของอาหารที่มีการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุตสาหกรรมอาหาร. นิยา ม สินค้าอาหารแปรรูป คือ อาหารที่ผ่าน กรรมวิธีปรุงแต่ง ผ่านกรรมวิธีทำให้สุก หรือ ผ่านกรรมวิธีการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี ชั้นสูง หรือลักษณะของอาหารที่มีการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุตสาหกรรมอาหาร

2 นิยา ม สินค้าอาหารแปรรูป คือ อาหารที่ผ่าน กรรมวิธีปรุงแต่ง ผ่านกรรมวิธีทำให้สุก หรือ ผ่านกรรมวิธีการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี ชั้นสูง หรือลักษณะของอาหารที่มีการ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือ มีคุณลักษณะ ของอาหารที่ดีขึ้น หรือ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถ รับประทานได้ทันที หรือ ใช้วิธีการเตรียม ก่อนการบริโภคได้ด้วยวิธีง่ายๆ และรวดเร็ว เช่น การทำให้ละลาย และการให้ความร้อน รวมถึงอาหารสำเร็จรูป อาหารกึ่งสำเร็จรูป และอาหารพร้อมรับประทาน สินค้าอาหารแปรรูปขั้นต้น คือ อาหาร ที่ถนอมไว้โดยผ่านกรรมวิธีการแปรรูป ที่ไม่ซับซ้อน ได้แก่ แช่เย็นแช่แข็ง หมัก ดอง ตัดแต่ง ปอกเปลือก ตาก แห้ง เป็นต้น หรือเป็นอาหารที่มีการ เปลี่ยนแปลงสภาพเล็กน้อยและมา สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการ ผลิตสินค้าแปรรูปได้

3 อุตสาหกรรม อาหาร ต้นน้ำ ผลผลิตทางการเกษตรเบื้องต้น การประมง การเลี้ยงสัตว์ ตัวอย่างเช่น ข้าว พืชสวน / ไร่ สัตว์น้ำ ทะเล แช่เย็น แช่แข็ง เนื้อสัตว์สด แช่เย็นแช่แข็ง ผัก ผลไม้สด แช่เย็นแช่แข็ง มันสำปะหลังเส้น กลางน้ำ อุตสาหกรรมแปรรูป ผลิตภัณฑ์อาหาร อหารทะเลแปรรูป เนื้อสัตว์แปรรูป ผักผลไม้แปรรูป น้ำมัน พืช น้ำตาล แป้งมันสำปะหลัง อาหาร สำเร็จรูป ปลายน้ำ ธุรกิจบริการอาหาร (Food Service) เช่น ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้าประเภทต่างๆ ธุรกิจขนส่ง และธุรกิจนำเข้าส่งออก สินค้าอาหาร - เกษตร

4 กระบวนการ ผลิต อุตสาหกรร มอาหาร วัตถุดิ บ - ประมง - ผัก ผลไม้ - ปศุ สัตว์ - ธัญพืช - น้ำตาล - อื่นๆ กระบวนการแปร รูป -Cooling -Chilling -Canning -Pasteuri/Sterilizing -Packaging - Dehydrating - Fermenting - Extrusing ผลิตภัณฑ์ สำเร็จ - อาหารแช่เย็น แช่แข็ง - อาหาร กระป๋อง - บรรจุเพาซ์ - บรรจุในถุงอ เซ็บติก - บรรจุในกล่อง - บรรจุในขวด ต่างๆ - บรรจุใน กระสอบ Import - tin plate - machine - Packaging (aceptic bag retort pouch)

5 ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม หมายเหตุ * ไม่รวมโรงสีข้าวและโรงงานเมล็ดพืชเบื้องต้น เช่น ไซโล และโกดังเก็บ เป็นต้น โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ปี 2556 ประเภท จำนวนโรงงาน เงินลงทุน ( ล้าน บาท ) คนงานรวมสัดส่วน % ตามจำนวน เงินลงทุนต่อ โรงงาน โรงงานเงินลงทุนคนงาน ( ล้านบาท ) ปศุสัตว์ 1,112113,844109,17413.423.521.5 102.4 นมและผลิตภัณฑ์ 20530,81610,1242.56.42.0 150.3 ประมง 69139,042137,8178.38.127.2 56.5 น้ำมันพืช 42133,54815,6085.16.93.1 79.7 ผักผลไม้ 66938,23268,7558.07.913.6 57.1 โรงงานแป้ง 41232,60120,4435.06.74.0 79.1 ขนมปัง อาหารประเภทเส้น 1,28626,59349,18315.55.59.7 20.7 น้ำตาลและสารให้ความ หวาน 13377,90425,9921.616.15.1 585.7 ชา กาแฟ และขนม 5108,49012,0496.11.82.4 16.6 เครื่องปรุงรส 48321,87915,1215.84.53.0 45.3 น้ำแข็ง 1,65922,09318,14220.04.63.6 13.3 อาหารสัตว์ 73039,37924,9648.88.14.9 53.9 รวมทั้งสิ้น * 8,311484,420507,372 58.3

6 โครงสร้า ง อุตสาหก รรม

7 โครงสร้างการ ผลิต อุตสาหกรรม ไก่แปรรูป

8 01 สัตว์มีชีวิต กรณีไก่ 02 สัตว์แปรรูปเบื้องต้น เชือด ชำแหละ ไก่ 16 แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร 21 อาหารสำเร็จรูปที่มี เป็นส่วนผสม ตัวอย่าง 01 สัตว์มีชีวิต ปู่ย่า พ่อแม่พันธุ์ไก่ 23 อาหารสัตว์ กากถั่วเหลือง 12 เมล็ดพืชน้ำมัน 15 น้ำมันพืช ( ถั่วเหลือง ปาล์ม ) 23 อาหารสัตว์ ปลาป่น 03 ปลา และสัตว์น้ำ 05 กระดูกสัตว์


ดาวน์โหลด ppt อุตสาหกรรมอาหาร. นิยา ม สินค้าอาหารแปรรูป คือ อาหารที่ผ่าน กรรมวิธีปรุงแต่ง ผ่านกรรมวิธีทำให้สุก หรือ ผ่านกรรมวิธีการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี ชั้นสูง หรือลักษณะของอาหารที่มีการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google