งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือกับ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด ( มหาชน ) Greenergy Health We Care น้ำมันทอดซ้ำหลายครั้ง จะมีสารโพล่าร์เพิ่มขึ้นจน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้บริโภค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือกับ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด ( มหาชน ) Greenergy Health We Care น้ำมันทอดซ้ำหลายครั้ง จะมีสารโพล่าร์เพิ่มขึ้นจน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้บริโภค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือกับ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด ( มหาชน ) Greenergy Health We Care น้ำมันทอดซ้ำหลายครั้ง จะมีสารโพล่าร์เพิ่มขึ้นจน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้บริโภค ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นมหาวิทยาลัยที่คำนึงถึงสุขภาพของนักศึกษา บุคลากร จึงจัดโครงการฯเพื่อลดอันตรายที่จะเกิดกับ ผู้บริโภคและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกับบริษัท น้ำมันบางจาก บริษัทผู้นำพลังงานทดแทนของคนไทย ซึ่งริเริ่มโครงการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้ว เพื่อนำไป ผลิตไบโอดีเซล มหาวิทยาลัยมหิดลรวบรวมน้ำมันพืชใช้แล้วจาก โรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ( ศาลายา ) บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด ( มหาชน ) รับ ซื้อน้ำมันใช้แล้วผลิตไบโอดีเซล

2 1. เพื่อลดการใช้น้ำมันทอด ซ้ำ 2. เพื่อนำน้ำมันพืชใช้แล้วมา ผลิตเป็น ไบโอดีเซล 3. เพื่อสร้างระบบรวบรวม จัดเก็บและสร้างมูลค่าให้ น้ำมันพืชใช้แล้ว 4. เพื่อตะหนักถึงปัญหา สุขภาพ ปัญหาสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อ สังคม วัตถุประสงค์โครงการ

3 ผู้รับผิดชอบโครงการ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับดูแลของ คณะกรรมการบริหารและจัดการขยะ มหาวิทยาลัยมหิดล งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม รวบรวมจัดเก็บ น้ำมันใช้แล้ว เพื่อรอจำหน่ายให้ บริษัท บาง จากปิโตรเลียม จำกัด ( มหาชน ) ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ประสานงานและสุ่ม ตรวจสารโพล่าร์ในน้ำมันทอดซ้ำของแต่ละ โรงอาหาร

4 ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล ปริมาณน้ำมัน ของแต่ละโรงอาหาร 2. ผู้ประสานงานของแต่ละโรงอาหาร เก็บ รวบรวมน้ำมันและจดบันทึกปริมาณน้ำมันไว้ เพื่อรอจำหน่าย 3. ประสานงานวันเข้ารับน้ำมันกับงานภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม 4. งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม เก็บรวบรวม น้ำมันของแต่ละ โรงอาหารมาไว้ที่ ส่วนกลาง 5. ประสานงานบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด ( มหาชน ) มารับซื้อน้ำมัน เดือนละ 1 ครั้ง 6. เบิกจ่ายเงินให้กับผู้ประกอบการร้านค้าที่นำ น้ำมันมาขาย เดือนละ 1 ครั้ง

5 ภาพกิจกรรม  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วนิดา คูอมรพัฒนะ ) กล่าวรายงาน  ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รอง อธิการบดี รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวถึงโครงการ Greenergy Health We Care และวัตถุประสงค์ ของโครงการฯ เปิดตัวกิจกรรม 20 ตุลาคม 2557

6 ภาพกิจกรรม คุณฉวีวรรณ เกียรติโชคชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักสื่อสาร องค์กรและชุมชมสัมพันธ์ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด ( มหาชน ) กล่าวสนับสนุน โครงการฯ

7 ภาพกิจกรรม การสาธิตหาสารโพล่าร์ในน้ำมันทอดซ้ำ โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ( นางดารา แก้วสุพรรณ และนางอัจฉรา เมืองครุฑ )

8 ภาพกิจกรรม การเสวนา “ อันตรายที่เกิดจากน้ำมันทอดซ้ำ ” ผศ. ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี สถาบันโภชนาการ คุณฉวีวรรณ เกียรติโชคชัยกุล บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด คุณธชย ประทุมวรรณ ( เก่ง เดอะวอยซ์ ) ศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยมหิดล คุณไชยวัฒน์ อนุตระกูลชัย ( พิธีกรดำเนินรายการ )

9 ภาพกิจกรรม ร่วมเดินรณรงค์ แจกแผ่นพับให้ผู้ประกอบการร้านค้า ภายในศูนย์อาหาร เพื่อให้ความรู้ ลดการใช้น้ำมันทอดซ้ำ เพื่อสุขภาพ ของผู้บริโภค

10 ภาพกิจกรรม ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก มหาวิทยาลัยมหิดลและบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด ( มหาชน )

11 ภาพกิจกรรม

12 การมอบถังน้ำมัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กฯ แฟร์มิลี่มาร์ท ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศูนย์อาหาร MLC คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ศูนย์อาหาร MLC สถาบันโภชนาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

13 การเก็บน้ำมัน

14 การเก็บน้ำมันและสถานที่เก็บ อาคารคัดแยกขยะ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ทีมขนย้ายจัดเก็บ โดยงานภูมิทัศน์ฯ

15 จบการ รายงาน


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือกับ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด ( มหาชน ) Greenergy Health We Care น้ำมันทอดซ้ำหลายครั้ง จะมีสารโพล่าร์เพิ่มขึ้นจน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้บริโภค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google