งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุม Mahidol Eco University ( การจัดการขยะ ) ครั้งที่ 4 ณ ประชุมศาสตราจารย์ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุม Mahidol Eco University ( การจัดการขยะ ) ครั้งที่ 4 ณ ประชุมศาสตราจารย์ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุม Mahidol Eco University ( การจัดการขยะ ) ครั้งที่ 4 ณ ประชุมศาสตราจารย์ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2555 เวลา น.

2 1.1 การรณรงค์สมัครสมาชิก โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ในหอพักนักศึกษา วาระที่ 1 เรื่องแจ้ง เพื่อทราบ

3 1.2 ผลการดำเนินงานโครงการ ธนาคารขยะรีไซเคิลฯ และปุ๋ย หมัก เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2555 วาระที่ 1 เรื่องแจ้ง เพื่อทราบ

4 จำนวนสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล ณ เดือนสิงหาคม 2555 นักศึกษา 405 บุคลากร 307 ร้านค้าในมหาวิทยาลัย 21 คณะ / สถาบัน / หน่วยงาน 56 บริษัทที่ปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัย 194 บุคลภายนอก 19 รวม 1,002

5 วาระที่ 1 เรื่องแจ้ง เพื่อทราบ ผลการดำเนินงานโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล รายการกรกฎาคม 55 สิงหาคม 55 สรุปรวมทั้งปี ปริมาณขยะ ( กิโลกรัม ) 19, , , ยอดจำหน่าย ( บาท ) 116, , ,592, ยอดรายรับ ( บาท ) 19, , ,066.40

6 ผลการดำเนินงานโครงการปุ๋ยหมัก วาระที่ 1 เรื่องแจ้ง เพื่อทราบ เดือนกรกฎาคมสิงหาคม ยอดจำหน่ายปุ๋ย ( ถุงเล็ก ) ถุง ยอดจำหน่ายปุ๋ย ( ถุงใหญ่ ) ถุง ยอดจำหน่ายปุ๋ย ( แบบเม็ด ) ถุง ยอดจำหน่ายปุ๋ย ( แบบผง ) 1, กิโลกรัม ยอดจำหน่ายสะสมทั้งเดือน 19, , กิโลกรัม

7 วาระที่ 1 เรื่องแจ้ง เพื่อทราบ 1.3 ตัวชี้วัดการลดปริมาณ ขยะส่วนงาน ปริมาณการเบิกใช้กระดาษลดลง 10% โดยแบ่งประเภทพื้นที่ดังนี้ - สถานศึกษา / จำนวนนักศึกษา หรือ หลักสูตร หรือพื้นที่ใช้สอย - สถานพยาบาล / จำนวนผู้ป่วยใน - ห้องปฏิบัติการ / พื้นที่ใช้สอย

8 วาระที่ 2 รับรอง รายงานการประชุม เอกสารประกอบรายงานการ ประชุมครั้งที่ 3 จากเว็บไซต์กองกายภาพฯ

9 3.1 แบบสอบถามตามหลักเกณฑ์ UI GREEN METRIC WORLD UNIVERSITY RANKING 2012 จากเว็บไซต์กองกายภาพฯ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณา

10 3.2 ( ร่าง ) คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารจัดการ ขยะมหาวิทยาลัยมหิดล 2555 จากเว็บไซต์กองกายภาพฯ

11 วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ ขอความร่วมมือส่วนงานในการ จำหน่ายขยะให้แก่โครงการ ธนาคารขยะรีไซเคิลของ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


ดาวน์โหลด ppt การประชุม Mahidol Eco University ( การจัดการขยะ ) ครั้งที่ 4 ณ ประชุมศาสตราจารย์ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google