งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปประเด็นการ ร้องเรียนเกี่ยวกับ การใช้บริการสาย การบิน สรุปประเด็นการ ร้องเรียนเกี่ยวกับ การใช้บริการสาย การบิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปประเด็นการ ร้องเรียนเกี่ยวกับ การใช้บริการสาย การบิน สรุปประเด็นการ ร้องเรียนเกี่ยวกับ การใช้บริการสาย การบิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปประเด็นการ ร้องเรียนเกี่ยวกับ การใช้บริการสาย การบิน สรุปประเด็นการ ร้องเรียนเกี่ยวกับ การใช้บริการสาย การบิน

2 ปัญหาการร้องเรียน ๑. ปัญหาการใช้บริการท่องเที่ยว ที่ผู้บริโภค ขอใบอนุญาตเดินทางไปท่องเที่ยว ต่างประเทศแล้วปรากฏว่าวีซ่าไม่ผ่าน แล้วผู้ประกอบธุรกิจริบเงินมัดจำไว้ ทั้งหมด ๑. ปัญหาการใช้บริการท่องเที่ยว ที่ผู้บริโภค ขอใบอนุญาตเดินทางไปท่องเที่ยว ต่างประเทศแล้วปรากฏว่าวีซ่าไม่ผ่าน แล้วผู้ประกอบธุรกิจริบเงินมัดจำไว้ ทั้งหมด

3 ๒. ปัญหาการซื้อตั๋วเครื่องบิน ของสายการบิน ไม่ตรงตามรายการ โปรโมชั่น เช่น โปรโมชั่น ๑๙๙ บาท แต่เมื่อซื้อตั๋ว จริงแล้ว ต้อง รับผิดชอบค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันและ ค่าบริการอื่น ๆ อีกเป็นเงิน จำนวนมาก ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการ โฆษณา

4 ๓. ปัญหาเกี่ยวกับกระเป๋า เดินทางของ ผู้โดยสารสายการบินสูญ หายและบริษัทฯ ปฏิเสธความรับผิดชอบ

5 แนวทางแก้ไขปัญหา ๑. การเจรจาไกล่เกลี่ย ได้รับความร่วมมือจาก ผู้ประกอบการด้วยดี กล่าวคือ ผู้ประกอบการ ส่วนใหญ่ ได้เยียวยาช่วยเหลือผู้บริโภค เช่น การชำระคืนเงินให้แก่ผู้บริโภค หรือการให้ สิทธิพิเศษแก่ผู้บริโภคที่อยากใช้บริการต่อไป เป็นรายกรณี ๑. การเจรจาไกล่เกลี่ย ได้รับความร่วมมือจาก ผู้ประกอบการด้วยดี กล่าวคือ ผู้ประกอบการ ส่วนใหญ่ ได้เยียวยาช่วยเหลือผู้บริโภค เช่น การชำระคืนเงินให้แก่ผู้บริโภค หรือการให้ สิทธิพิเศษแก่ผู้บริโภคที่อยากใช้บริการต่อไป เป็นรายกรณี

6 ๒. กรณีใดที่มีการเจรจาไกล่ เกลี่ยฯ แล้ว ไม่สามารถหาข้อยุติได้ หากข้อเท็จจริง ปรากฏว่า การกระทำของผู้ ประกอบธุรกิจ เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค สำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภคพิจารณา แล้วเห็นว่าเป็นการละเมิด สิทธิผู้บริโภค อาจใช้อำนาจตาม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค พ. ศ. ๒๕๒๒ ความนัย มาตรา ๓๙ ดำเนินคดีแทน

7 ๓. ปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจสายการ บิน ซึ่งมีกรมการ ขนส่งทางอากาศรับผิดชอบ ดูแลตาม พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ. ศ. ๒๔๙๗ เกี่ยวกับข้อบังคับของ คณะกรรมการการบิน พลเรือน ฉบับที่ ๒๙ ว่าด้วย ข้อกำหนดเกี่ยวกับ สัมภาระติดตัวผู้โดยสาร ซึ่ง อาจจะสูญหายระหว่าง ใช้บริการกับสายการบินและ หรือกรณีที่สายการบิน ทอดทิ้งผู้โดยสาร รวมถึง พระราชบัญญัติคุ้มครอง ผู้บริโภค พ. ศ. ๒๕๒๒

8  คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาแล้ว ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๑ เมื่อ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑ ดำเนินคดีแพ่งแก่ บริษัท แพลนเน็ต เซอร์วิสเซส จำกัด ( วาระที่ ๔. ๓ ) เพื่อบังคับให้คืนเงินให้แก่พวกผู้บริโภค จำนวน ๓ ราย รวมเป็นเงินจำนวน ๑๓๗, ๔๖๕ บาท ( หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบห้า บาทถ้วน )  คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาแล้ว ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๑ เมื่อ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑ ดำเนินคดีแพ่งแก่ บริษัท แพลนเน็ต เซอร์วิสเซส จำกัด ( วาระที่ ๔. ๓ ) เพื่อบังคับให้คืนเงินให้แก่พวกผู้บริโภค จำนวน ๓ ราย รวมเป็นเงินจำนวน ๑๓๗, ๔๖๕ บาท ( หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบห้า บาทถ้วน )

9 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๗๗ และ ๓๗๙ ( มัดจำเบี้ยปรับ สูงเกินควร ) - พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ. ศ. ๒๕๒๒ - ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๗๗ และ ๓๗๙ ( มัดจำเบี้ยปรับ สูงเกินควร ) - พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ. ศ. ๒๕๒๒

10 - พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยว และ มัคคุเทศก์ พ. ศ. ๒๕๓๕ - พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ. ศ. ๒๔๙๗ เกี่ยวกับ ข้อบังคับของคณะกรรมการ การบินพลเรือน ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับ สัมภาระติดตัวผู้โดยสาร - พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่ เป็นธรรม พ. ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ - พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยว และ มัคคุเทศก์ พ. ศ. ๒๕๓๕ - พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ. ศ. ๒๔๙๗ เกี่ยวกับ ข้อบังคับของคณะกรรมการ การบินพลเรือน ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับ สัมภาระติดตัวผู้โดยสาร - พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่ เป็นธรรม พ. ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗


ดาวน์โหลด ppt สรุปประเด็นการ ร้องเรียนเกี่ยวกับ การใช้บริการสาย การบิน สรุปประเด็นการ ร้องเรียนเกี่ยวกับ การใช้บริการสาย การบิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google