งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค. ใบรับเงิน ประกัน หอพัก นกขมิ้นน้อย เลขที่ 12345 ถนนพญาไท เขต พญาไท กทม. วันที่ 29 เดือนมกราคม 2550 นามผู้ให้เช่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค. ใบรับเงิน ประกัน หอพัก นกขมิ้นน้อย เลขที่ 12345 ถนนพญาไท เขต พญาไท กทม. วันที่ 29 เดือนมกราคม 2550 นามผู้ให้เช่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค

2 ใบรับเงิน ประกัน หอพัก นกขมิ้นน้อย เลขที่ 12345 ถนนพญาไท เขต พญาไท กทม. วันที่ 29 เดือนมกราคม 2550 นามผู้ให้เช่า นายขมิ้น เหลืองอ่อน ที่อยู่ 12345 ถนน รามคำแหง เขตบางกะปิ กทม. ผู้เช่า น. ส. รอบครอบ แสนฉลาด ที่อยู่ 44 หมู่ที่ 4 ตำบลนาเกลือ อำเภอ บางละมุง ชลบุรี ระยะเวลาเช่า 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2550 ลำดั บที่ รายการ จำน วน ห้อง ค่าเช่าต่อห้องจำนวนเงิน บาทส.ต.ส.ต. ส.ต.ส.ต. 1 ค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือน 11,500- - 2 ค่าประกันความ เสียหาย 1,500- รวมเป็นเงิน สามพันบาท ถ้วน 3,000- ผู้เช่ามีสิทธิได้รับคืนเงินประกันทันที เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเช่าที่อยู่อาศัย หรือเมื่อ สัญญาเช่าที่อยู่อาศัยเลิกกัน เว้นแต่ กรณีที่ผู้ให้เช่าประสงค์จะตรวจสอบความ เสียหายที่ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบ หากผู้เช่ามิได้ทำความเสียหาย ให้ผู้เช่ามีสิทธิ ได้รับคืนเงินประกันภายใน 7 วัน โดยผู้ให้เช่ารับภาระค่าใช้จ่ายในการนำส่งคืน เงินประกันนั้นตามวิธีการที่ผู้เช่าแจ้งให้ทราบ ลงชื่อ..... นายขมิ้น เหลืองอ่อน..... ผู้รับเงิน ( นายขมิ้น เหลืองอ่อน ) ผู้ให้เช่า

3 ผลตาม กฎหมาย หลักฐานการรับเงินไม่ใช้ ข้อความตามที่กำหนดไว้ใน ประกาศฯ ให้ถือว่า หลักฐานการ รับเงินดังกล่าว มีข้อความนั้น  หลักฐานการรับเงินไม่ใช้ ข้อความตามที่กำหนดไว้ใน ประกาศฯ ให้ถือว่า หลักฐานการ รับเงินดังกล่าว มีข้อความนั้น หลักฐานการรับเงินใช้ข้อความที่ ประกาศฯห้ามใช้ ให้ถือว่าหลักฐาน การรับเงินดังกล่าว ไม่มีข้อความนั้น  หลักฐานการรับเงินใช้ข้อความที่ ประกาศฯห้ามใช้ ให้ถือว่าหลักฐาน การรับเงินดังกล่าว ไม่มีข้อความนั้น

4 โท ษ มาตรา ๕๗ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใด ไม่ส่งมอบหลักฐานการรับเงิน ที่มีรายการและข้อความถูกต้อง ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดซึ่งต้องรับโทษตาม พระราชบัญญัตินี้เป็น นิติบุคคล กรรมการ หรือ ผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของ นิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับความผิดนั้นๆ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า ตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดของนิติบุคคล นั้น


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค. ใบรับเงิน ประกัน หอพัก นกขมิ้นน้อย เลขที่ 12345 ถนนพญาไท เขต พญาไท กทม. วันที่ 29 เดือนมกราคม 2550 นามผู้ให้เช่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google