งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระราชบัญญัติการโฆษณา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระราชบัญญัติการโฆษณา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระราชบัญญัติการโฆษณา
กฎหมายในกิจการโฆษณา มี 2 รูปแบบ สัญญา กรณีครบวงจร บริษัทตัวแทนโฆษณา (เจ้าของสินค้า / บริการ) กรณีที่เป็นแบบไม่ครบวงจร สัญญา บริษัทตัวแทนโฆษณา ผู้ว่าจ้างโฆษณา สัญญา สัญญา เจ้าของโฆษณา ผู้รับจ้างสร้างภาพยนตร์ ผู้ผลิต / สิ่งโฆษณา ผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์ ผู้รับจ้างทำการสำรวจวิจัยตลาด

2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโฆษณา
การลงทุน จ้างหน่วยธุรกิจอื่น ๆ ทำโฆษณา ระบุข้อตกลง กฎหมายว่าด้วยการอากร

3 กฎหมายควบคุมการโฆษณาสินค้าและบริการ 1. สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
1. สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ก. พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ ความจริงกฎหมายฉบับนี้ไม่สามารถควบคุมการโฆษณา แต่กำหนดให้เจ้าพนักงานการพิมพ์มีอำนาจในการตรวจสอบสิ่งพิมพ์ใดอาจจะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ก็อาจมีคำสั่งห้ามการขายหรือแจกจ่ายสิ่งพิมพ์นั้น บริการใดในสิ่งพิมพ์เข้าข่ายอาจจะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี ข. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ ให้อำนาจคณะกรรมการว่าด้วยโฆษณาพิจารณาสินค้า บริการทุกชนิดในสื่อโฆษณาทุกประเภทเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น การควบคุมโฆษณาในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ บทบาทอย่างมากในการทำธุรกิจโฆษณาในปัจจุบัน ค. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2520 (แก้ไขเพิ่มเติม 2527) พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2517 พระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ กลุ่มกฎหมายเหล่านี้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการโฆษณาสินค้าที่เป็นอาหาร ยา เครื่องสำอาง วัตถุมีพิษ ซึ่งใช้สื่อโฆษณาทุกชนิดและหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมโฆษณา ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

4 1.1 เจ้าพนักงานผู้พิจารณาภาพยนตร์ซึ่งเป็นกรรมการขั้นตอน
สื่อภาพยนตร์ 1. ตรวจสอบภาพยนตร์ 1.1 เจ้าพนักงานผู้พิจารณาภาพยนตร์ซึ่งเป็นกรรมการขั้นตอน 1.2 กรรมการสภาพิจารณาภาพยนตร์ ซึ่งเป็นกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แนววิจัยของแผนกควบคุมภาพยนตร์

5 คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเบ่งขั้นตอนการดำเนินการ เป็น 4 ระดับ
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเบ่งขั้นตอนการดำเนินการ เป็น 4 ระดับ 1. ตรวจ ติดตาม สอดส่อง และรับคำร้องเรียนเกี่ยวกับโฆษณา 2. พิจารณาโฆษณาที่อาจผิดกฎหมาย 3. วินิจฉัยและสืบหาข้อเท็จจริงโดยเชิญผู้โฆษณามาให้คำยืนยันหรือพิสูจน์ 4. หากพบว่าเป็นโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย พิจารณาสั่งการตามกฎหมายบัญญัติให้มีอำนาจไว้

6 แผนผังการจัดองค์การและแผนผังการดำเนินงานในเรื่องการควบคุมการโฆษณา
แผนการจัดองค์การ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อนุกรมการตรวจ ติดตาม สอดส่อง รับคำร้องเรียน เกี่ยวกับโฆษณา คณะกรรมการ ว่าด้วยการโฆษณา อนุกรรมการวินิจฉัย

7 สั่งการตามบทบัญญัติของกฎหมาย คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา
แผนผังการดำเนินงาน สั่งการตามบทบัญญัติของกฎหมาย คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา โฆษณา อนุกรรมการสอดส่อง ฯ ฝ่าฝืนมีโทษอาญาจำคุก/ปรับ อนุกรรมการวินิจฉัย ยินยอให้เปรียบเทียบตามมาตรา 62 คดีอาญาเป็นอันเลอกัน


ดาวน์โหลด ppt พระราชบัญญัติการโฆษณา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google