งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระราชบัญญัติการ โฆษณา กฎหมายในกิจการโฆษณา มี 2 รูปแบบ กรณีครบ วงจร บริษัทตัวแทน โฆษณา ( เจ้าของสินค้า / บริการ ) สัญ ญา กรณีที่เป็นแบบไม่ ครบวงจร ผู้ว่าจ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระราชบัญญัติการ โฆษณา กฎหมายในกิจการโฆษณา มี 2 รูปแบบ กรณีครบ วงจร บริษัทตัวแทน โฆษณา ( เจ้าของสินค้า / บริการ ) สัญ ญา กรณีที่เป็นแบบไม่ ครบวงจร ผู้ว่าจ้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พระราชบัญญัติการ โฆษณา กฎหมายในกิจการโฆษณา มี 2 รูปแบบ กรณีครบ วงจร บริษัทตัวแทน โฆษณา ( เจ้าของสินค้า / บริการ ) สัญ ญา กรณีที่เป็นแบบไม่ ครบวงจร ผู้ว่าจ้าง โฆษณา สัญญ า บริษัทตัวแทน โฆษณา เจ้าของ โฆษณา ผู้รับจ้างสร้าง ภาพยนตร์ ผู้ผลิต / สิ่ง โฆษณา ผู้กำกับการแสดง ภาพยนตร์ ผู้รับจ้างทำการสำรวจวิจัย ตลาด สัญ ญา

3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน ธุรกิจโฆษณา การลงทุน จ้างหน่วยธุรกิจอื่น ๆ ทำ โฆษณา ระบุข้อตกลง กฎหมายว่าด้วย การอากร

4 กฎหมายควบคุมการโฆษณา สินค้าและบริการ 1. สื่อสิ่งพิมพ์ทุก ชนิด ก. พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ. ศ. 2484 ความจริง กฎหมายฉบับนี้ไม่สามารถควบคุมการโฆษณา แต่ กำหนดให้เจ้าพนักงานการพิมพ์มีอำนาจในการ ตรวจสอบสิ่งพิมพ์ใดอาจจะขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ก็อาจมีคำสั่งห้ามการ ขายหรือแจกจ่ายสิ่งพิมพ์นั้น บริการใดในสิ่งพิมพ์เข้า ข่ายอาจจะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี ข. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ. ศ. 2522 ให้ อำนาจคณะกรรมการว่าด้วยโฆษณาพิจารณาสินค้า บริการทุกชนิดในสื่อโฆษณาทุกประเภทเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น การ ควบคุมโฆษณาในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ. ศ. 2522 บทบาทอย่างมากในการทำธุรกิจโฆษณา ในปัจจุบัน ค. พระราชบัญญัติอาหาร พ. ศ. 2522 พระราชบัญญัติ ยา พ. ศ.2520 ( แก้ไขเพิ่มเติม 2527) พระราชบัญญัติ เครื่องสำอาง พ. ศ.2517 พระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ. ศ. 2510 กลุ่มกฎหมายเหล่านี้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ การโฆษณาสินค้าที่เป็นอาหาร ยา เครื่องสำอาง วัตถุมีพิษ ซึ่งใช้สื่อโฆษณาทุกชนิดและหน่วยงานที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมโฆษณา ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

5 สื่อภาพยนตร์ 1. ตรวจสอบภาพยนตร์ 1.1 เจ้าพนักงานผู้พิจารณา ภาพยนตร์ซึ่งเป็นกรรมการ ขั้นตอน 1.2 กรรมการสภาพิจารณา ภาพยนตร์ ซึ่งเป็นกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์แนววิจัยของ แผนกควบคุมภาพยนตร์

6 คณะกรรมการว่าด้วยการ โฆษณาเบ่งขั้นตอนการ ดำเนินการ เป็น 4 ระดับ 1. ตรวจ ติดตาม สอดส่อง และรับคำ ร้องเรียนเกี่ยวกับโฆษณา 2. พิจารณาโฆษณาที่อาจผิดกฎหมาย 3. วินิจฉัยและสืบหาข้อเท็จจริงโดยเชิญผู้ โฆษณามาให้คำยืนยันหรือพิสูจน์ 4. หากพบว่าเป็นโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย พิจารณาสั่งการตามกฎหมายบัญญัติให้มี อำนาจไว้

7 แผนผังการจัดองค์การและ แผนผังการดำเนินงานในเรื่อง การควบคุมการโฆษณา แผนการจัดองค์การ คณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค คณะกรรมการ ว่าด้วยการ โฆษณา อนุกรมการตรวจ ติดตาม สอดส่อง รับคำร้องเรียน เกี่ยวกับโฆษณา อนุกรรมการวินิจฉัย

8 แผนผังการดำเนินงาน คณะกรรมการว่าด้วยการ โฆษณา สั่งการตาม บทบัญญัติของ กฎหมาย โฆษณา อนุกรรมการ สอดส่อง ฯ อนุกรรมการ วินิจฉัย ยินยอให้ เปรียบเทียบตาม มาตรา 62 คดีอาญาเป็นอัน เลอกัน ฝ่าฝืน มีโทษ อาญา จำคุก / ปรับ


ดาวน์โหลด ppt พระราชบัญญัติการ โฆษณา กฎหมายในกิจการโฆษณา มี 2 รูปแบบ กรณีครบ วงจร บริษัทตัวแทน โฆษณา ( เจ้าของสินค้า / บริการ ) สัญ ญา กรณีที่เป็นแบบไม่ ครบวงจร ผู้ว่าจ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google