งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระราชบัญญัติการ โฆษณา กฎหมายในกิจการโฆษณา มี 2 รูปแบบ กรณีครบ วงจร บริษัทตัวแทน โฆษณา ( เจ้าของสินค้า / บริการ ) สัญ ญา กรณีที่เป็นแบบไม่ ครบวงจร ผู้ว่าจ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระราชบัญญัติการ โฆษณา กฎหมายในกิจการโฆษณา มี 2 รูปแบบ กรณีครบ วงจร บริษัทตัวแทน โฆษณา ( เจ้าของสินค้า / บริการ ) สัญ ญา กรณีที่เป็นแบบไม่ ครบวงจร ผู้ว่าจ้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พระราชบัญญัติการ โฆษณา กฎหมายในกิจการโฆษณา มี 2 รูปแบบ กรณีครบ วงจร บริษัทตัวแทน โฆษณา ( เจ้าของสินค้า / บริการ ) สัญ ญา กรณีที่เป็นแบบไม่ ครบวงจร ผู้ว่าจ้าง โฆษณา สัญญ า บริษัทตัวแทน โฆษณา เจ้าของ โฆษณา ผู้รับจ้างสร้าง ภาพยนตร์ ผู้ผลิต / สิ่ง โฆษณา ผู้กำกับการแสดง ภาพยนตร์ ผู้รับจ้างทำการสำรวจวิจัย ตลาด สัญ ญา

3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน ธุรกิจโฆษณา การลงทุน จ้างหน่วยธุรกิจอื่น ๆ ทำ โฆษณา ระบุข้อตกลง กฎหมายว่าด้วย การอากร

4 กฎหมายควบคุมการโฆษณา สินค้าและบริการ 1. สื่อสิ่งพิมพ์ทุก ชนิด ก. พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ. ศ ความจริง กฎหมายฉบับนี้ไม่สามารถควบคุมการโฆษณา แต่ กำหนดให้เจ้าพนักงานการพิมพ์มีอำนาจในการ ตรวจสอบสิ่งพิมพ์ใดอาจจะขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ก็อาจมีคำสั่งห้ามการ ขายหรือแจกจ่ายสิ่งพิมพ์นั้น บริการใดในสิ่งพิมพ์เข้า ข่ายอาจจะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี ข. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ. ศ ให้ อำนาจคณะกรรมการว่าด้วยโฆษณาพิจารณาสินค้า บริการทุกชนิดในสื่อโฆษณาทุกประเภทเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น การ ควบคุมโฆษณาในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ. ศ บทบาทอย่างมากในการทำธุรกิจโฆษณา ในปัจจุบัน ค. พระราชบัญญัติอาหาร พ. ศ พระราชบัญญัติ ยา พ. ศ.2520 ( แก้ไขเพิ่มเติม 2527) พระราชบัญญัติ เครื่องสำอาง พ. ศ.2517 พระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ. ศ กลุ่มกฎหมายเหล่านี้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ การโฆษณาสินค้าที่เป็นอาหาร ยา เครื่องสำอาง วัตถุมีพิษ ซึ่งใช้สื่อโฆษณาทุกชนิดและหน่วยงานที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมโฆษณา ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

5 สื่อภาพยนตร์ 1. ตรวจสอบภาพยนตร์ 1.1 เจ้าพนักงานผู้พิจารณา ภาพยนตร์ซึ่งเป็นกรรมการ ขั้นตอน 1.2 กรรมการสภาพิจารณา ภาพยนตร์ ซึ่งเป็นกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์แนววิจัยของ แผนกควบคุมภาพยนตร์

6 คณะกรรมการว่าด้วยการ โฆษณาเบ่งขั้นตอนการ ดำเนินการ เป็น 4 ระดับ 1. ตรวจ ติดตาม สอดส่อง และรับคำ ร้องเรียนเกี่ยวกับโฆษณา 2. พิจารณาโฆษณาที่อาจผิดกฎหมาย 3. วินิจฉัยและสืบหาข้อเท็จจริงโดยเชิญผู้ โฆษณามาให้คำยืนยันหรือพิสูจน์ 4. หากพบว่าเป็นโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย พิจารณาสั่งการตามกฎหมายบัญญัติให้มี อำนาจไว้

7 แผนผังการจัดองค์การและ แผนผังการดำเนินงานในเรื่อง การควบคุมการโฆษณา แผนการจัดองค์การ คณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค คณะกรรมการ ว่าด้วยการ โฆษณา อนุกรมการตรวจ ติดตาม สอดส่อง รับคำร้องเรียน เกี่ยวกับโฆษณา อนุกรรมการวินิจฉัย

8 แผนผังการดำเนินงาน คณะกรรมการว่าด้วยการ โฆษณา สั่งการตาม บทบัญญัติของ กฎหมาย โฆษณา อนุกรรมการ สอดส่อง ฯ อนุกรรมการ วินิจฉัย ยินยอให้ เปรียบเทียบตาม มาตรา 62 คดีอาญาเป็นอัน เลอกัน ฝ่าฝืน มีโทษ อาญา จำคุก / ปรับ


ดาวน์โหลด ppt พระราชบัญญัติการ โฆษณา กฎหมายในกิจการโฆษณา มี 2 รูปแบบ กรณีครบ วงจร บริษัทตัวแทน โฆษณา ( เจ้าของสินค้า / บริการ ) สัญ ญา กรณีที่เป็นแบบไม่ ครบวงจร ผู้ว่าจ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google