งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเงินส่วนบุคคลตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2001- 0006)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเงินส่วนบุคคลตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2001- 0006)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเงินส่วนบุคคลตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2001- 0006)

2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินส่วน บุคคล สาระการเรียนรู้ 1. ความหมายและความสำคัญของเงินสด 2. บทบาทหน้าที่ของเงิน 3. มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงินส่วนบุคคล

3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. รู้และเข้าใจความหมายและความสำคัญของ เงินสดได้ 2. อธิบายบทบาทหน้าที่ของเงินได้ 3. อธิบายรายการต่าง ๆ ด้าน การเงินส่วนบุคคลได้

4 การเงินส่วนบุคคลตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิน ( พอดี ) อยู่ ( พอดี ) มีสุข ( พอเพียง )

5 ปรัชญา “ เศรษฐกิจพอเพียง ” จะนำ ทางให้บุคคลทุกคนหรือเกือบทุกคนไปสู่ “ ความสุขที่แท้จริง ” ซึ่งเป็นความสุขที่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเงินหรือรายได้เพียง อย่างเดียว เพราะความสุขอีกหลาย อย่างหาได้โดยไม่ต้องใช้เงินซื้อหา สิ่งของมาปรนเปรอชีวิต แต่ความสุข ของคนยังขึ้นอยู่กับธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี รวมไป ถึงความรักความสามัคคี ความปราณี เผื่อแผ่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

6 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงใช้สิ่งของอย่างประหยัดและคุ้มค่า

7 หนูถีบจักร คนทำงานอย่าง มุมานะ

8 ผู้สูงอายุมี ความสุข ผู้สูงอายุมีความ ลำบาก

9 เศรษฐกิจพอเพียง : ความสุขที่ แท้จริง ราคาถูกและยั่งยืน

10

11 ตารางที่ 1.1 การวางแผนการเงิน กับวัฏจักรชีวิตส่วนบุคคล

12 แผนภูมิที่ 1.3 เงินกับวัฏจักร ชีวิตของบุคคล ความสุขชั่วครูชั่ว ยามอยู่ที่เงิน ( เพิ่มทุกข์ และลด สุข ) ความสุขที่แท้จริง อยู่ที่จิตใจ ( ลดทุกข์ และเพิ่ม สุข )

13 เงิน หมายถึง เงิน หมายถึง วัตถุหรือเอกสารใด ๆ ที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ในการแลกเปลี่ยนกับสินค้าและบริการ และใช้ชำระหนี้ใน ประเทศหนึ่ง ๆ หรือในบริบทสังคมเศรษฐกิจหนึ่ง ๆ ได้ตาม กฎหมาย หน้าที่หลักของเงินจำแนกได้ว่า (1) เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน (2) เป็นหน่วยวัดมูลค่า (3) เป็นเครื่องเก็บรักษามูลค่า (4) บางครั้งในอดีต เป็นมาตรฐานการชำระหนี้ภายหน้าวัตถุหรือ เอกสารที่ตรวจสอบได้และปลอดภัยใด ๆ ซึ่งสามารถทำหน้าที่ เหล่านี้ล้วนเป็นเงินทั้งสิ้น

14 หน้าที่ของ เงิน เงินที่นำมาใช้ในระบบเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นเงินชนิดใด ๆ ทำหน้าที่ สำคัญๆ 4 ประการ 1. เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน 2. เป็นหน่วยในการวัดมูลค่า 3. เป็นเครื่องสะสมมูลค่า 4. เป็นมาตรฐานในการชำระหนี้

15 ใบงาน. ที่ 1 ใบงาน. ที่ 1 ลัทธิบริโภคนิยม มัก ทำให้คนบางคนมีความเดือดร้อน และเป็นทุกข์ ให้นักเรียนเล่าถึงเหตุการณ์ที่เคยพบ เห็นหรือจากข่าวทางสื่อสารมวลชนว่า บุคคลที่นิยมชมชอบสินค้าฟุ่มเฟือย หรูหรา จนทำให้เกิดความเดือนร้อนและ เป็นทุกข์แก่ตนเองและครอบครัว.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

16 ใบงาน. ที่ 2 ใบงาน. ที่ 2 การใช้ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต ประจำวัน ให้นักเรียนเล่าถึงเหตุการณ์ที่แสดงถึง การที่นักเรียน และ / หรือพ่อแม่ / ผู้ปกครองของตนเองหรือของคนอื่นที่ นักเรียนเคยพบเห็นหรือทราบว่าได้ใช้ หลักเศรษฐกิจพอเพียง.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

17 ใบงานที่ 3 จงอธิบายถึงเงินและหน้าที่ ของเงินที่นักศึกษาเข้าใจ ไม่ต่ำกว่า 5 บรรทัด

18 กิจกรรมเสริมทักษะ ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยเป็น การ ทบทวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะ การเรียน


ดาวน์โหลด ppt การเงินส่วนบุคคลตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2001- 0006)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google