งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเงินส่วนบุคคลตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเงินส่วนบุคคลตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเงินส่วนบุคคลตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
( )

2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล
สาระการเรียนรู้ 1.ความหมายและความสำคัญของเงินสด 2.บทบาทหน้าที่ของเงิน 3.มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงินส่วนบุคคล

3 จุดประสงค์การเรียนรู้
1.รู้และเข้าใจความหมายและความสำคัญของ เงินสดได้ 2.อธิบายบทบาทหน้าที่ของเงินได้ 3.อธิบายรายการต่าง ๆ ด้าน การเงินส่วนบุคคลได้

4 การเงินส่วนบุคคลตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ (พอดี) มีสุข (พอเพียง)
กิน (พอดี) อยู่ (พอดี) มีสุข (พอเพียง)

5 ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” จะนำทางให้บุคคลทุกคนหรือเกือบทุกคนไปสู่ “ความสุขที่แท้จริง” ซึ่งเป็นความสุขที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเงินหรือรายได้เพียงอย่างเดียว เพราะความสุขอีกหลายอย่างหาได้โดยไม่ต้องใช้เงินซื้อหาสิ่งของมาปรนเปรอชีวิต แต่ความสุขของคนยังขึ้นอยู่กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี รวมไปถึงความรักความสามัคคี ความปราณี เผื่อแผ่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

6 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงใช้สิ่งของอย่างประหยัดและคุ้มค่า

7 หนูถีบจักร คนทำงานอย่างมุมานะ

8 ผู้สูงอายุมีความลำบาก
ผู้สูงอายุมีความสุข ผู้สูงอายุมีความลำบาก

9 เศรษฐกิจพอเพียง : ความสุขที่แท้จริง ราคาถูกและยั่งยืน

10

11 ตารางที่ 1.1 การวางแผนการเงินกับวัฏจักรชีวิตส่วนบุคคล
ตารางที่ 1.1 การวางแผนการเงินกับวัฏจักรชีวิตส่วนบุคคล

12 แผนภูมิที่ 1.3 เงินกับวัฏจักรชีวิตของบุคคล
ความสุขชั่วครูชั่วยามอยู่ที่เงิน (เพิ่มทุกข์ และลดสุข) ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่จิตใจ (ลดทุกข์ และเพิ่มสุข)

13 เงิน หมายถึง เงิน หมายถึง วัตถุหรือเอกสารใด ๆ ที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในการแลกเปลี่ยนกับสินค้าและบริการ และใช้ชำระหนี้ในประเทศหนึ่ง ๆ หรือในบริบทสังคมเศรษฐกิจหนึ่ง ๆ ได้ตามกฎหมาย หน้าที่หลักของเงินจำแนกได้ว่า (1) เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน (2) เป็นหน่วยวัดมูลค่า (3) เป็นเครื่องเก็บรักษามูลค่า (4) บางครั้งในอดีต เป็นมาตรฐานการชำระหนี้ภายหน้าวัตถุหรือเอกสารที่ตรวจสอบได้และปลอดภัยใด ๆ ซึ่งสามารถทำหน้าที่เหล่านี้ล้วนเป็นเงินทั้งสิ้น

14 หน้าที่ของเงิน 1. เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
เงินที่นำมาใช้ในระบบเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นเงินชนิดใด ๆ ทำหน้าที่สำคัญๆ  4  ประการ 1. เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน 2. เป็นหน่วยในการวัดมูลค่า 3. เป็นเครื่องสะสมมูลค่า 4.  เป็นมาตรฐานในการชำระหนี้

15 ใบงาน.ที่ 1 ลัทธิบริโภคนิยม มักทำให้คนบางคนมีความเดือดร้อนและเป็นทุกข์
ให้นักเรียนเล่าถึงเหตุการณ์ที่เคยพบเห็นหรือจากข่าวทางสื่อสารมวลชนว่า บุคคลที่นิยมชมชอบสินค้าฟุ่มเฟือย หรูหรา จนทำให้เกิดความเดือนร้อนและเป็นทุกข์แก่ตนเองและครอบครัว

16 ใบงาน.ที่ 2 การใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตประจำวัน
ให้นักเรียนเล่าถึงเหตุการณ์ที่แสดงถึงการที่นักเรียน และ/หรือพ่อแม่/ผู้ปกครองของตนเองหรือของคนอื่นที่นักเรียนเคยพบเห็นหรือทราบว่าได้ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

17 ใบงานที่ 3 จงอธิบายถึงเงินและหน้าที่ ของเงินที่นักศึกษาเข้าใจ ไม่ต่ำกว่า 5 บรรทัด

18 กิจกรรมเสริมทักษะ ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยเป็นการ ทบทวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะการเรียน


ดาวน์โหลด ppt การเงินส่วนบุคคลตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google