งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมละลาย พฤติกรรม. กิจกรรมละลายพฤติกรรม คืออะไร กิจกรรมละลาย พฤติกรรม คือ คือกระบวนการที่ออ อกแบบขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วม กิจกรรมได้มีโอกาสเปิดใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมละลาย พฤติกรรม. กิจกรรมละลายพฤติกรรม คืออะไร กิจกรรมละลาย พฤติกรรม คือ คือกระบวนการที่ออ อกแบบขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วม กิจกรรมได้มีโอกาสเปิดใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมละลาย พฤติกรรม

2 กิจกรรมละลายพฤติกรรม คืออะไร กิจกรรมละลาย พฤติกรรม คือ คือกระบวนการที่ออ อกแบบขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วม กิจกรรมได้มีโอกาสเปิดใจ ทำลาย กำแพงกั้นความสุขของการอยู่ ร่วมกัน แสดงความเป็น ตัวเอง แสดงตัวตน ทำความรู้จัก และเปิดเผยตัวเองออกมาให้สมาชิก แต่ละคนในกลุ่มได้รู้จักกันมากขึ้น

3 ทำไมจึงต้องละลาย พฤติกรรม ธรรมชาติบุคคลเมื่อมนุษย์ได้เข้ามา สู่สถานที่ใหม่หรือสังคมใหม่ หรือมักจะ สร้างกำแพงของตัวเองเพื่อป้องกันตัวเอง ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือบางครั้ง เหตุการณ์ สภาพแวดล้อมที่คงที่ ไม่ เคลื่อนไหว สภาพแวดล้อมที่ถูกเติมทัศคติ ทางลบอย่างต่อเนื่อง การเป็นตัวก่อกำแพง เพื่อทำลายสัมพันธภาพของการอยู่ ร่วมกัน บุคคลมักจะเริ่มก่อกำแพงเพื่อ ป้องกันตัวเองจากสังคมที่ตนอาศัยอยู่

4 ประโยชน์ของการละลาย พฤติกรรม ( ประโยชน์ต่อบุคคล ) · แสดงความเป็นตัวเอง เปิดเผยตัวเอง เปิดใจเข้า สู่ระบบใหม่ หรือทำลายจุดยึดติดที่อาจเป็นอุปสรรค ต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ( ประโยชน์ต่อกลุ่ม ) · เกิดความเข้าใจธรรมชาติของบุคคลในกลุ่มงาน เดียวกัน สามารตอบสนองความเคลื่อนไหวในการ ทำงาน ให้กลุ่มสามารถเข้าถึงกันระหว่างบุคคล มี ปฏิสัมพันธ์ที่ง่ายต่อการเข้าถึง ทำลายความขัดแย้ง ระหว่างบุคคล เห็นพฤติกรรมที่เป็นมุมมองใหม่ นอกจากภาพการทำงานปกติ ( ประโยชน์ต่อองค์กร ) · กลุ่มงานที่มีความเข้าใจ ที่มีความเหนี่ยวแน่น ย่อมส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในงาน ส่งผลให้เกิด ความร่วมมือในระดับองค์กร

5 รูปแบบของการละลาย พฤติกรรม คือการเปลี่ยน พันธนาการทางความคิด หยุดการ ยึดติดในภาพลักษณ์ก่อนเข้าร่วม กิจกรรมเน้นการเคลื่อนที่ ไม่หยุด นิ่งทำกิจกรรมที่ต้องขับเคลื่อนด้วย ความผ่อนคลายเป็นหลัก

6 ผลที่เกิดขึ้นเมื่อการปรับ พฤติกรรมเสร็จสิ้น · บุคคลจะมีความกล้าแสดงความ คิดเห็นในกลุ่มงานมากขึ้น · บุคคลพฤติกรรมที่เข้าถึงง่าย และ พร้อมจะปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น · เกิดความเข้าใจระหว่างบุคคลมาก ขึ้น · เกิดการเรียนรู้พฤติกรรมของการอยู่ ร่วมกันในสังคม · เกิดการใช้ศักยภาพเพิ่มขึ้นใน มุมมองด้านต่างๆ

7 องค์กรที่ควรละลายพฤติกรรม · องค์กรขาดกิจกรรมที่เชื่อม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล · องค์กรที่พบปัญหาระหว่างบุคคล มิตรภาพระหว่างบุคคล · องค์กรที่มีปัญหาในระบบการทำงาน · องค์กรที่มีปัญหาด้านการสื่อสาร · องค์กรที่มีช่องว่างและมีกำแพงระหว่าง ตำแหน่ง · องค์กรที่ขาดความสุขในการทำงาน

8 ข้อจำกัดที่ทำให้การละลายพฤติ กรรไม่ประสบความสำเร็จ · จำนวนคนมากเกินไปในการละลาย พฤติกรรมต่อครั้ง · องค์กรที่ผู้บริหารไม่เข้าร่วมกิจกรรม หรือไม่ร่วมสังเกต

9 สิ่งที่ควรทำหลังจากละลาย พฤติกรรม · การทำกิจกรรมสร้างทีม · การประชุม หรือ การระดมสมอง · การเปิดเวทีแสดงความเห็นในองค์กร

10 จัดทำโดย นางสาวนฤมลแพงจิกรี 561121320 นางสาวรุจิตราสระกัญญา 561121322 นางสาวมะลิวัลย์ แก้วถิ่นดง 561121341 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมละลาย พฤติกรรม. กิจกรรมละลายพฤติกรรม คืออะไร กิจกรรมละลาย พฤติกรรม คือ คือกระบวนการที่ออ อกแบบขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วม กิจกรรมได้มีโอกาสเปิดใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google