งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทาง การวิเคราะห์ กรณีศึกษา และ แนวทางการนำ กรณีศึกษามาใช้ ประโยชน์ทาง การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทาง การวิเคราะห์ กรณีศึกษา และ แนวทางการนำ กรณีศึกษามาใช้ ประโยชน์ทาง การศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แนวทาง การวิเคราะห์ กรณีศึกษา และ แนวทางการนำ กรณีศึกษามาใช้ ประโยชน์ทาง การศึกษา

3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา ด้วยกรณีศึกษา 1. เพื่อให้สามารถนำเอาความรู้และ ทฤษฎีต่างๆ ที่ได้เรียนประยุกต์ใช้ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 2. เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะ ในการตัดสินใจ โดยการฝึกหัดผ่าน การตัดสินใจในกรณีศึกษา 3. เพื่อช่วยให้สามารถมองเห็น ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นจริง กับทฤษฎีต่างๆ ที่เรียน มา

4 3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา ด้วยกรณีศึกษา 4. เพื่อให้มีส่วนร่วมในการเรียน โดย ผ่านการเสนอความคิดเห็นของตน เกี่ยวกับกรณีศึกษา และการ พยายามทำให้ผู้อื่นยอมรับฟัง ความเห็นของตน 5. เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้าน การติดต่อสื่อสารสำหรับการ ประสานงานต่างๆ

5 แนวทางการวิเคราะห์ กรณีศึกษา

6 1. ศึกษาเหตุการณ์ ด้วย 5 W 1 H 1. WHAT==> อะไร 2. WHEN==> เมื่อไร 3. WHERE==> ที่ไหน 4. WHY ==> ทำไม 5. WHO ==> ใคร 6. HOW ==> ควรทำอย่างไร

7 แผนการ เงิน แผนการบริหาร จัดการ แผนการ ผลิต แผนการตลาด 2. ใช้เทคนิคที่มีอยู่ วิเคราะห์เหตุการณ์ ต่างๆด้วย “ แผนองค์การ ”

8 3. นำผลที่ได้จากการวิเคราะห์ ดูว่าสาเหตุของความสำเร็จใน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักนำเอา ข้อได้เปรียบที่เกิดขึ้นมาใช้ ประโยชน์กับการศึกษาต่อไป

9 วิธีการ นำเสนอ 1. การเขียนเป็น รายงาน 2. การนำเสนอหน้า ชั้นเรียน 3. การแสดงละคร 1. การเขียนเป็น รายงาน 2. การนำเสนอหน้า ชั้นเรียน 3. การแสดงละคร

10 แนว ทางการ นำ กรณีศึกษ ามาใช้ ประโยชน์ ทาง การศึกษา สามารถนำเหตุการณ์ จริงมาปรับใช้กับทฤษฎีที่ ได้เรียนมา ตัวอย่างเช่น

11 แนวทางการนำกรณีศึกษา มาใช้ประโยชน์ทาง การศึกษา ( ต่อ ) 1. การวิเคราะห์ในด้านการ จัดการทั่วไป คือ การ วางแผน (Planning) การจัด องค์การ (Organizing) การจัดคน เข้าทำงาน (Staffing) การสั่ง การ (Directing) และการควบคุม (Controlling)

12 แนวทางการนำ กรณีศึกษามาใช้ ประโยชน์ทางการศึกษา ( ต่อ ) 2. การวิเคราะห์โดยการใช้ หลัก 5’sM คือ Men, Materials, Money, Machine & Management

13 แนวทางการนำ กรณีศึกษามาใช้ ประโยชน์ทางการศึกษา ( ต่อ ) 3. การวิเคราะห์โดยใช้หลัก ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ หรือด้านนโยบายธุรกิจเป็น แนวทางในการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกองค์การ คือ SWOT Analysis

14 แนวทางการนำ กรณีศึกษามาใช้ ประโยชน์ทางการศึกษา ( ต่อ ) 4. การวิเคราะห์โดยดูจาก พฤติกรรมที่เกิดขึ้นของ บุคคลต่างๆ ในองค์การ นั้นๆ อย่างเช่น ทฤษฎี ทางด้านภาวะผู้นำ ทฤษฎี ในเรื่องการจูงใจ การ สื่อสาร ผลประโยชน์ตอบ แทน เป็นต้น

15 สรุป 1. ในปัจจุบันการศึกษาโดยใช้ กรณีศึกษาหรือการ ศึกษาดูงาน เป็นที่นิยมมากขึ้นทุกที โดยเฉพาะสาขาการบริหารธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เทคนิคหรือวิธีการวิเคราะห์ของ แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน แต่ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปในแนวทาง เดียวกันแทบทั้งสิ้น

16 สรุป ( ต่อ ) 2. ในการเรียนรู้ด้วยวิธีใช้ กรณีศึกษาจะไม่มีผู้ใดถูกหรือผิด เพียงแต่ว่าผู้ใดสามารถวิเคราะห์ และยกเหตุผลสนับสนุนความคิด ของตนเองได้ดีกว่ากันเท่านั้น

17 สรุป ( ต่อ ) 3. กรณีศึกษาจะมีส่วนช่วยให้ นักศึกษาสามารถนำเอาความรู้ ความสามารถและทฤษฎีต่างๆ ที่ ได้เรียนมานำมาประยุกต์ใช้ให้ เข้ากับเหตุการณ์จริงๆ ซึ่งจะเป็น ประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะกับ ผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการ ทำงานมาก่อน

18 กล้าทำในสิ่งที่ แตกต่าง แปร “ ความ เสียเปรียบ ” เป็น “ พลัง ” ความมุ่งมั่นเพื่อ ชัยชนะ นำสู่ “ ความมุ่งมั่นเพื่อ ชัยชนะ ”

19 กล้าที่จะเสี่ยง กล้าที่จะเป็นก้าวแรก กล้าที่จะทำแตกต่าง จากผู้อื่น การบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ จะประสบความสำเร็จ … ต้อง !!!

20 19


ดาวน์โหลด ppt แนวทาง การวิเคราะห์ กรณีศึกษา และ แนวทางการนำ กรณีศึกษามาใช้ ประโยชน์ทาง การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google