งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจูงใจ (Motivation)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจูงใจ (Motivation)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจูงใจ (Motivation)
โดย อาจารย์จิตรลดา วัฒนาพรรณกิตติ

2 การจูงใจ (Motivation)
การจูงใจหมายถึงอะไร... การนำปัจจัยต่างๆ ได้แก่ การทำให้ตื่นตัว การใช้เครื่องล่อ หรือการลงโทษมาเป็นแรงผลักดัน ให้บุคคลแสดงพฤติกรมตามทิศทางที่ต้องการ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้

3 การจูงใจมีความสำคัญอย่างไร
 กระตุ้นให้เกิดกำลังใจในการทำงาน  ทำให้ปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่วางไว้ สร้างประสิทธิภาพในการทำงาน  ทำให้เกิดการยอมรับในแนวคิดใหม่ๆ

4 สิ่งจูงใจหมายถึงอะไร...
เครื่องมือที่ใช้สำหรับการจูงใจคือ....สิ่งจูงใจ สิ่งจูงใจหมายถึงอะไร... สิ่งต่างๆ ที่กระตุ้น และ มีอิทธิพล ต่อการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์  สิ่งจูงใจที่เป็นรูปธรรม  สิ่งจูงใจที่เป็นนามธรรม

5  การจูงใจแบบปฏิฐาน เช่น การให้รางวัล
ประเภทของการจูงใจ  การจูงใจแบบปฏิฐาน เช่น การให้รางวัล  การจูงใจแบบนิเสธ เช่น การบังคับ กระบวนการจูงใจ Needs Drives Goals

6 ที่ความต้องการได้รับ เพื่อให้สนองความต้องการ
กระบวนการจูงใจ ความพึงพอใจ ที่ความต้องการได้รับ การตอบสนอง แรงขับลดลง ความต้องการ ได้รับการตอบสนอง ความต้องการ ยังไม่ได้รับ การตอบสนอง เกิดแรงขับ กำหนดทิศทาง (เป้าหมาย) แสดงพฤติกรรม เพื่อให้สนองความต้องการ

7 ทฤษฎีการจูงใจ ทฤษฎี X ของ Douglas Mc.Greger
เป็นทฤษฎีที่อยู่บนพื้นฐานของแนวคิด การจัดการสมัยดั้งเดิม (ยุคคลาสสิค) โดยมองคนในทางที่ไม่ดี เช่น ขี้เกียจทำงาน หลีกเลี่ยงงาน ขาดความรับผิดชอบ เชื่อถือไม่ได้ ฯลฯ

8 ที่มีความเชื่อตามทฤษฎี X
ลักษณะของผู้บริหาร ที่มีความเชื่อตามทฤษฎี X  ใช้อำนาจอย่างเข้มงวด กวดขัน  มีการควบคุม และ ตรวจสอบอย่าง ใกล้ชิด  ไม่พยายามเริ่มต้นสร้างมนุษยสัมพันธ์ กับผู้ร่วมงาน

9 ทฤษฎี Y ของ Douglas Mc.Greger
เป็นแนวคิดทฤษฎีของการจัดการสมัยใหม่ โดยมองคนในทางที่ดี เช่น คนมีความรับผิดชอบ มีความสนใจงาน ขยัน และ ทำงานหนัก เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย.....

10  เปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่
ลักษณะของผู้บริหารที่มีความเชื่อตามทฤษฎี Y  เปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่  สร้างบรรยากาศในองค์การเอื้อต่อการ จูงใจคนให้ทำงาน  มีความพยายามสร้างมนุษยสัมพันธ์ กับผู้ร่วมงาน

11 ทฤษฎี Z ของ W.J. Reddin ทฤษฎี Z มีแนวคิดว่า การที่จะจูงใจให้
มีแนวคิดว่า การที่จะจูงใจให้ บุคคลทำงาน จะต้องเข้าใจถึงคุณลักษณะ เฉพาะตัวของบุคคล และ หาวิธีการเพื่อให้เกิด ความร่วมมือในการทำงาน เนื่องจากธรรมชาติ ของมนุษย์มีความแตกต่างกัน....

12  มนุษย์มีทั้งความดีและความเลว  สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ จะเป็นมูลเหตุ
ลักษณะของผู้บริหารที่มีความเชื่อตามทฤษฎี Z  มนุษย์มีทั้งความดีและความเลว  สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ จะเป็นมูลเหตุ จูงใจให้มนุษย์กระทำ  มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ต้องอยู่รวมกัน และ พึ่งพาอาศัยกัน  วัตถุประสงค์มีอิทธิพลต่อเจตคติของมนุษย์

13 The end…. อาจารย์จิตรลดา วัฒนาพรรณกิตติ


ดาวน์โหลด ppt การจูงใจ (Motivation)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google