งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย อาจารย์จิตรลดา วัฒนา พรรณกิตติ การจูงใจ (Motivation)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย อาจารย์จิตรลดา วัฒนา พรรณกิตติ การจูงใจ (Motivation)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย อาจารย์จิตรลดา วัฒนา พรรณกิตติ การจูงใจ (Motivation)

2 การจูงใจหมายถึงอะไร... การนำปัจจัยต่างๆ ได้แก่ การทำให้ตื่นตัว การใช้เครื่องล่อ หรือการลงโทษมาเป็นแรงผลักดัน ให้บุคคลแสดงพฤติกรมตามทิศทางที่ต้องการ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้

3 การจูงใจมีความสำคัญอย่างไร  กระตุ้นให้เกิดกำลังใจในการทำงาน  ทำให้ปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่วางไว้  สร้างประสิทธิภาพในการทำงาน  ทำให้เกิดการยอมรับในแนวคิดใหม่ๆ

4 เครื่องมือที่ใช้สำหรับการจูงใจคือ.... สิ่งจูงใจ สิ่งจูงใจหมายถึงอะไร... สิ่งต่างๆ ที่กระตุ้น และ มีอิทธิพล ต่อการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์  สิ่งจูงใจที่เป็นรูปธรรม  สิ่งจูงใจที่เป็นนามธรรม

5 ประเภทของการจูงใจ การจูงใจแบบปฏิฐาน เช่น การให้รางวัล  การจูงใจแบบนิเสธ เช่น การบังคับ กระบวนการจูงใจ Needs Drives Goals

6 กระบวนการจูงใจ ความพึงพอใจ ที่ความต้องการได้รับ การตอบสนอง แรงขับลดลง ความต้องการ ได้รับการตอบสนอง ความต้องการ ยังไม่ได้รับ การตอบสนอง เกิดแรงขับ กำหนดทิศทาง ( เป้าหมาย ) แสดงพฤติกรรม เพื่อให้สนองความต้องการ

7 ทฤษฎีการจูงใจ ทฤษฎี X ของ Douglas Mc.Greger เป็นทฤษฎีที่อยู่บนพื้นฐานของ แนวคิด การจัดการสมัยดั้งเดิม ( ยุค คลาสสิค ) โดยมองคนในทางที่ไม่ดี เช่น ขี้ เกียจทำงาน หลีกเลี่ยงงาน ขาดความ รับผิดชอบ เชื่อถือไม่ได้ ฯลฯ

8 ลักษณะของ ผู้บริหาร ที่มีความเชื่อตาม ทฤษฎี X  ใช้อำนาจอย่างเข้มงวด กวดขัน  มีการควบคุม และ ตรวจสอบอย่าง ใกล้ชิด  ไม่พยายามเริ่มต้นสร้างมนุษยสัมพันธ์ กับผู้ร่วมงาน

9 ทฤษฎี Y ของ Douglas Mc.Greger เป็นแนวคิดทฤษฎีของการจัดการสมัยใหม่ โดยมองคนในทางที่ดี เช่น คนมีความรับผิดชอบ มีความสนใจงาน ขยัน และ ทำงานหนัก เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย.....

10 ลักษณะของผู้บริหารที่มีความเชื่อตามทฤษฎี Y  เปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่  สร้างบรรยากาศในองค์การเอื้อต่อการ จูงใจคนให้ทำงาน  มีความพยายามสร้างมนุษยสัมพันธ์ กับผู้ร่วมงาน

11 ทฤษฎี Z ของ W.J. Reddin มีแนวคิดว่า การที่จะจูงใจให้ บุคคลทำงาน จะต้องเข้าใจถึงคุณลักษณะ เฉพาะตัวของบุคคล และ หาวิธีการเพื่อให้เกิด ความร่วมมือในการทำงาน เนื่องจากธรรมชาติ ของมนุษย์มีความแตกต่างกัน.... ทฤษฎี Z

12 ลักษณะของผู้บริหารที่มีความเชื่อตามทฤษฎี Z  มนุษย์มีทั้งความดีและความเลว  สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ จะเป็นมูลเหตุ จูงใจให้มนุษย์กระทำ  มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ต้องอยู่รวมกัน และ พึ่งพาอาศัยกัน  วัตถุประสงค์มีอิทธิพลต่อเจตคติของมนุษย์

13 The end…. อาจารย์จิตรลดา วัฒนาพรรณกิตติ


ดาวน์โหลด ppt โดย อาจารย์จิตรลดา วัฒนา พรรณกิตติ การจูงใจ (Motivation)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google