งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผศ. อร่าม ศิริพันธุ์. “ องค์การเป็น เวทีแสดงของ รัฐประศาสน ศาสตร์ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผศ. อร่าม ศิริพันธุ์. “ องค์การเป็น เวทีแสดงของ รัฐประศาสน ศาสตร์ ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผศ. อร่าม ศิริพันธุ์

2 “ องค์การเป็น เวทีแสดงของ รัฐประศาสน ศาสตร์ ”

3 “ องค์การเป็นเสมือนเวทีแสดงของ วิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในการ นำเอาแนวความคิด หรือ ทฤษฏี ตลอดจนหลักการ ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้ เกิดประโยชน์และเป็นผลดีต่อ สาธารณะ ”............. การทำความ เข้าใจให้ถ่องแท้ในคำว่า... องค์การ... จึงมีความสำคัญ เพราะองค์การ เกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์ในสังคม ตั้งแต่เกิดจนตาย และเกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวันของมนุษย์ในสังคมตั้งแต่ ศีรษะจรดปลายเท้า และตั้งแต่เช้าจรด เย็นจนถึงเข้านอนในแต่ละวัน ”

4 ความหมายขององค์การ What is an organization? Richard L. Daft, 12 องค์การเป็น :- (1) หน่วยงานสังคมซึ่ง (2) มีเป้าหมายเป็นเครื่องนำทาง (3) โดยออกแบบมาอย่างจงใจให้มีโครงสร้าง และระบบกิจกรรมที่เชื่อมประสานกัน (4) และถูกเชื่อมเข้ากับสภาพแวดล้อม ภายนอก

5 ความหมายขององค์การ ( ต่อ ) Hodge, et. Al., 10 “ องค์การ หมายถึง การที่คนตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปมาร่วมมือกันทำงานใน ขอบเขตที่กำหนดเพื่อที่จะบรรลุสู่ เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ร่วม ” นัยตามนิยามนี้ประกอบด้วยความคิด สำคัญบางประการ นั่นคือ องค์การจะ ประกอบไปด้วยคน ( สมาชิก ) มีการ แบ่งหน้าที่กันระหว่างสมาชิก และ มุ่ง ไปสู่เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ ร่วมกัน

6 ความหมายของ องค์การ ติน ปรัชญพฤทธิ์, 283 องค์การ หมายถึง การแบ่ง งานออกเป็นส่วนๆ ให้แต่ละ ฝ่ายรับผิดชอบ ใน ขณะเดียวกันก็พยายามสอด ประสานระหว่างฝ่ายเหล่านี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความ กลมกลืนและมีประสิทธิภาพ

7 เมื่อเราคิดถึง “ องค์การ ” เราคิดถึงอะไร ? Pyramid ขององค์การ

8 เมื่อเราคิดถึง “ องค์การ ” เรา คิดถึงอะไร ? ( ต่อ ) เพราะว่าองค์การสามารถแสดงตน ออกมาเป็นรูปของสิ่งที่เรียกว่า “ ผังภูมิองค์การ – Organization chart”

9 เมื่อเราคิดถึง “ องค์การ ” เราคิดถึง อะไร ? ( ต่อ ) เมื่อเขียนเส้นครอบผังภูมิองค์การ จะออกมาเป็นรูป Pyramid “ ภาพขององค์การ ”

10 Shape : รูปร่างขององค์การ  Pyramid  Tall organization  Flat organization  Diamond organization  Cylinder organization  Upside down Pyramid

11 Tall OrganizationFlat Organization  มีสายการบังคับบัญชาที่ยาว  มักมีปัญหาการสื่อสารใน องค์การ (communication distort)  คนมีขวัญกำลังใจในการ ทำงาน มีโอกาสที่จะได้ เลื่อนตำแหน่ง  มีสายการบังคับบัญชาที่ สั้น  ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้บริหาร ไม่มาก  ตำแหน่งบริหารมีน้อย - คน ไม่มีโอกาสก้าวหน้ามาก นัก

12 Diamond shape  Upside down pyramid

13 Cylinder organization

14 มีอะไรอยู่ใน องค์การ  คน  กลุ่ม  ความสัมพันธ์ ระหว่าง คน - กลุ่ม  ภาวะผู้นำ

15 องค์การทุกองค์การจะเดินไปใน ทิศทางเดิมตลอดไปหรือไม่ ? “ ทุกองค์การอยู่ในระบบเปิด – open system ” “ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นแรง ขับเคลื่อน (Driving forces) ให้ องค์การเคลื่อนที่ไปอยู่ตลอดเวลา ”

16 เศรษฐกิจ economi cs การเมื อง politic s สังคม societ y เทคโนโ ลยี techno logy นานาชา ติ interna tional PEST-I Model

17 จะทราบได้อย่างไรว่าองค์การเดินมา ตรงเป้าหมาย / ทิศทางแล้ว ? ทุกองค์การมี : เป้าหมาย, ระบบ ภายใน, สภาพแวดล้อมภายนอก การวัด - ประเมินองค์การ จึงทำได้ หลายแนวทาง

18 แนวทางในการประเมิน ประสิทธิผลขององค์การ 1. พิจารณาจากการทำงานบรรลุ วัตถุประสงค์หลัก 2. พิจารณาประสิทธิภาพการทำงาน ในทุกขั้นตอนของระบบภายใน 3. พิจารณาจากความพอใจของ ผู้ปฏิบัติงานแต่ละส่วนในองค์การ 4. พิจารณาความสามารถในการ ตอบสนองความต้องการของผู้มี ส่วนได้ - ส่วนเสีย ทุกฝ่ายที่อยู่ ภายนอกองค์การ

19 แล้วองค์การมี ความหมายว่าอย่างไร ?

20 “ องค์การ ” คืออะไร = ความหมายของคำว่า องค์การ 1) Chester I. Barnard : “ ระบบที่มี การประสานการกระทำของบุคคลที่ ตั้งใจมาทำงานร่วมกัน ตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป ” 2) Max Weber : “ ระบบ / กระบวนการของการกระทำกิจกรรม ใดๆอย่างมีจุดมุ่งหมาย ” 3) Richard Hall : “ ระบบของ ความสัมพันธ์ทางสังคมแบบหนึ่งที่มี การวางกฎเกณฑ์ไว้สำหรับการเข้า เป็นสมาชิกของกลุ่มและมีสมาชิกบาง รายในกลุ่มนั้นๆ ทำหน้าที่เป็น หัวหน้า หรือ ฝ่ายบริหาร ซึ่งจะคอย ดูแลสมาชิกให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ วางไว้ ” และ Hall อธิบาย องค์ประกอบขององค์การใน รายละเอียดไว้ดังนี้

21 องค์ประกอบของการเป็นองค์การมี อยู่ 6 ประการ ดังนี้ (Richard Hall) : 1. มีความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างบุคคล 2. มีพรมแดน ( boundaries ) ที่แยก ระหว่างคนที่เป็น สมาชิก กับ คนที่มิได้ เป็นสมาชิก 3. มีระเบียบกฎเกณฑ์ และมีฝ่ายที่คอย ดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์เหล่านั้นด้วย ( ต่อ )..

22 ( Hall) : ( ต่อ ) 4. มีการจัดความสัมพันธ์ระหว่าง สมาชิก ทั้งใน “ แนวตั้ง ” ( ระดับชั้น ) และใน “ แนวนอน ”( การแบ่งฝ่าย ) 5. ความสัมพันธ์ของบุคคลจะมี รูปแบบเป็น Association ( เชิง สังคม ) มากกว่าที่จะเป็นแบบ Communal ( เท่าเทียมกัน ) 6. มีความต่อเนื่องซึ่ง หมายถึง การคงอยู่ ( existence ) ของ องค์การมีระยะเวลาที่ยาวนาน

23 จบการบรรยาย หัวข้อนี้


ดาวน์โหลด ppt ผศ. อร่าม ศิริพันธุ์. “ องค์การเป็น เวทีแสดงของ รัฐประศาสน ศาสตร์ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google