งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Clinical Correlation Cardiovascular system. เกณฑ์ความรู้ความสามารถ ในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Clinical Correlation Cardiovascular system. เกณฑ์ความรู้ความสามารถ ในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Clinical Correlation Cardiovascular system

2 เกณฑ์ความรู้ความสามารถ ในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม http://www.tmc.or.th/file_08062012.pdf คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีความรู้ความสามารถ ทางวิชาชีพ (Professional competencies) ดังต่อไปนี้ 1. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่ง วิชาชีพ (Professional habits, Attitudes, Moral, and Ethics) 2. ทักษะในการติดต่อสื่อสารและการสร้าง สัมพันธภาพ (Communication and interpersonal skills) 3. ความรู้พื้นฐาน

3 เกณฑ์ความรู้ความสามารถ ในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม http://www.tmc.or.th/file_08062012.pdf 4. ทักษะทางคลินิก (Clinical Skills) 5. ทักษะการตรวจโดยใช้เครื่องมือพื้นฐาน การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การทำหัตถการ ที่จำเป็น (Technical and Procedural skills) 6. การพัฒนาความรู้ความสามารถทาง วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Continuous professional development)

4 ความรู้พื้นฐานใน Cardiovascular System Normal processes embryonic development, fetal maturation, and perinatal changes organ structure and function o chambers, valves o cardiac cycle, mechanics, heart sounds, cardiac output o hemodynamics, including systemic, pulmonary, coronary, and blood volume o circulation in specific vascular beds cell/tissue structure and function o heart muscle, metabolism, oxygen consumption, biochemistry, and secretory function (eg, atrial natriuretic peptide) o endothelium and secretory function, vascular smooth muscle, microcirculation, and lymph flow o neural and hormonal regulation of the heart, blood vessels, and blood volume, including responses to change in posture, exercise, and tissue metabolism repair, regeneration, and changes associated with stage of life

5 ความรู้พื้นฐานใน Cardiovascular System Abnormal processes infectious, inflammatory, and immunologic disorders o infectious disorders (eg, endocarditis) o inflammatory and immunologic disorders (eg, acute rheumatic fever, vasculitis) traumatic and mechanical disorders (eg, tamponade, valvular disease, obstructive cardiomyopathy) neoplastic disorders metabolic and regulatory disorders (eg, hypertension, dysrhythmias, systolic and diastolic dysfunction, cor pulmonale, ischemic heart disease) vascular disorders (eg, atherosclerosis) systemic diseases affecting the cardiovascular system congenital disorders of the heart and central vessels

6 ความรู้พื้นฐานใน Cardiovascular System Principles of therapeutics mechanisms of action, indication and use, and adverse effects of drugs for treatment of disorders of the cardiovascular system o coronary and peripheral vasodilators o antiarrhythmic drugs o antihypertensive drugs o measures used to combat hypotension and shock o drugs affecting cholesterol and lipid metabolism o drugs affecting blood coagulation, thrombolytic agents o inotropic agents and treatment of heart failure o immunosuppressive and antimicrobial drugs o drugs to treat peripheral arterial disease o drugs to treat nicotine dependence (smoking cessation therapy) other therapeutic modalities (eg, pacemakers, angioplasty, valve replacement) Gender, ethnic, and behavioral considerations affecting disease treatment and prevention, including psychosocial, cultural, occupational, and environmental emotional and behavioral factors (eg, smoking, alcohol, ischemic heart disease, obesity, exercise, diet) influence on person, family, and society (eg, altered lifestyle) occupational and other environmental risk factors (eg, stress) gender and ethnic factors (eg, hypertension)

7 Case 1 เด็กชาย อายุ 7 ปี เหนื่อยมา 1 เดือน ให้คุณแม่ลองเล่าว่าตั้งแต่เริ่มต้นเป็นอย่างไร ราววันที่ 10 เดือนที่แล้ว เด็กเริ่มบ่นว่าเหนื่อย เวลาเดิน ไป - กลับ โรงเรียน ตอนแรกก็ ไม่ได้สนใจอะไร แต่ 2-3 วันต่อมาเด็กก็บอก ว่าไปโรงเรียนไม่ไหว ก็ยังนึกว่าขี้เกียจ ให้ หยุดโรงเรียนไป 1 สัปดาห์ก็ยังไม่ดีขึ้น เลย พาไปหาหมอ หมอให้ยามากิน ไม่ได้บอก ว่าเป็นอะไร ยา 3 อย่าง เป็นยาเม็ด กินวัน ละ 3 เวลา กินไป 3 วันถามดูเด็กก็บอกว่ายัง เหนื่อย ยังไปโรงเรียนไม่ไหว ไปหาหมออีก 2 แห่งก็เหมือนเดิม คนข้างบ้านบอกให้มา รพ. เด็ก

8 Case 1 (2) โรงเรียนอยู่ไกลแค่ไหน 500 ม เดิมเดินไปเองหรือ เดินไปเองตั้งแต่อนุบาล แม่ไปส่ง ไปรับทุกวัน ตอนอยู่บ้านสังเกตว่าเหนื่อยหรือไม่ เหนื่อย ขึ้นบันไดไม่ค่อยไหว ไอหรือไม่ อาทิตย์สุดท้ายก่อนมารพ. เด็กไอต้องลุก ขึ้นมาตอนกลางคืน

9 Case 1 (3) บ้านอยู่ที่ไหน ราชบุรี ที่บ้านอยู่กันกี่คน 4 คน พ่อ แม่ แล้วก็มีน้อง 3 ขวบอีก 1 คน คุณพ่อ คุณแม่ทำงานอะไร คุณพ่อขับรถทัวร์ คุณแม่เป็นแม่บ้าน

10 Case 1 (4) ตอนคลอดหนักเท่าไร 3 กก. ตั้งแต่เล็กมีเจ็บป่วยอะไรรุนแรงบ้างไหม ไม่เคย เรียนชั้นไหนแล้ว ป 1ป 1 เรียนเก่งไหม เรียนได้ ไม่เก่ง ชอบวิ่งเล่น แต่ตอนป่วยนี้มึ ค่อยเล่น

11 Case 1 (5) A 7-year-old boy, acutely ill, dyspnea Heart rate 120/minute Respiratory rate 30/minute T 37.0 o C Blood pressure 110/60 mmHg Engorged neck veins Hepatomegaly

12 Case 1 (6)

13

14 Chaisit Sangtawesin, Queen Sirikit National Institute of Child Health

15 First heart sound (S1) Two components - MV & TV Increased S1 Decreased S1 Chaisit Sangtawesin, Queen Sirikit National Institute of Child Health

16 Second heart sound (S2) Two components – Aortic & Pulmonic Normally splitting (Physiologic) Wide splitting Narrowly splitting Single second heart sound Chaisit Sangtawesin, Queen Sirikit National Institute of Child Health

17 S1 S2 Chaisit Sangtawesin, Queen Sirikit National Institute of Child Health

18 LISTEN

19 Heart murmur Where Diastolic – Diastolic blowing – Diastolic rumbling Continuous To-and-fro Chaisit Sangtawesin, Queen Sirikit National Institute of Child Health

20 Heart murmur Systolic – Crescendo-decrescendo, systolic ejection – Holosystolic, pansystolic Diastolic – Diastolic blowing – Diastolic rumbling Continuous To-and-fro Chaisit Sangtawesin, Queen Sirikit National Institute of Child Health

21 Case 1 (6) ประวัติเพิ่มเติม เจ็บคอมีไข้มาก่อนประมาณ 2-3 สัปดาห์ ไม่ได้รักษาอะไร ข้อเท้าขวาบวม ซื้อยาแก้ปวดเอง อาการ หายไป ESR 108 cm/hour ASO titer 1:1280

22

23

24

25

26 Acute Rheumatic Fever  Carditis  Polyarthritis  Sydenham’s chorea  Subcutaneous nodules  Erythema marginatum Evidence of  -hemolytic streptococcus group A infection:- culture, ASO etc. Pediatric Cardiology Unit, Queen Sirikit National Institute of Child Health

27  -hemolytic streptococcus group A Immunologic process Inflammation Endocardium Myocardium Pericardium Valvular regurgitation Heart failureValvular stenosis

28

29  -hemolytic streptococcus group A Immunologic process Inflammation Endocardium Myocardium Pericardium Valvular regurgitation Heart failureValvular stenosis

30 Management (1)  Antimicrobial agent Benzathine Penicillin G Penicillin V Erythromycin Pediatric Cardiology Unit, Queen Sirikit National Institute of Child Health

31 Management (2)  Anti-inflammatory agent Prednisolone 2 mg/Kg/day ASA 80-100 mg/Kg/day Pediatric Cardiology Unit, Queen Sirikit National Institute of Child Health

32 Management  Rx Streptococcus group A  Rx of CHF Restrict salt and water intake Absolute bed rest Anti-congestive heart failure ○ Furosemide +/- Spironolactone ○ Vasodilators ○ Digitalis Pediatric Cardiology Unit, Queen Sirikit National Institute of Child Health

33 Management (3)  Secondary prophylaxis for Rheumatic fever  Active influenzae immunization  Prophylaxis for infective endocarditis Pediatric Cardiology Unit, Queen Sirikit National Institute of Child Health

34 www.dmsrsu.thaikm4u.com www.childrenhospital.go.th

35 Embryonic development

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Chaisit Sangtawesin, Queen Sirikit National Institute of Child Health

46

47

48

49

50

51

52

53

54 Normal ECG Chaisit Sangtawesin, Queen Sirikit National Institute of Child Health

55 p-wave Chaisit Sangtawesin, Queen Sirikit National Institute of Child Health

56 0.04 seconds Chaisit Sangtawesin, Queen Sirikit National Institute of Child Health

57 0.20 seconds Chaisit Sangtawesin, Queen Sirikit National Institute of Child Health

58 q-wave Chaisit Sangtawesin, Queen Sirikit National Institute of Child Health

59 Standardize Chaisit Sangtawesin, Queen Sirikit National Institute of Child Health

60 q-wave R-wave Chaisit Sangtawesin, Queen Sirikit National Institute of Child Health

61 R-R interval p-p interval Chaisit Sangtawesin, Queen Sirikit National Institute of Child Health

62

63 SV=EDV- ESV EF=EDV -ESV ED V

64

65

66

67

68

69 Frank-Starling mechanism

70

71


ดาวน์โหลด ppt Clinical Correlation Cardiovascular system. เกณฑ์ความรู้ความสามารถ ในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google