งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบข้อมูล การพัฒนาระบบ ข้อมูลสารสนเทศด้านทันตสาธารณสุข ระบบรายงาน ระบบจัดการ ความรู้ www.identdata.com www.dentcpho.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบข้อมูล การพัฒนาระบบ ข้อมูลสารสนเทศด้านทันตสาธารณสุข ระบบรายงาน ระบบจัดการ ความรู้ www.identdata.com www.dentcpho.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบข้อมูล การพัฒนาระบบ ข้อมูลสารสนเทศด้านทันตสาธารณสุข ระบบรายงาน ระบบจัดการ ความรู้ www.identdata.com www.dentcpho.com

2 แนวทาง ปี 2554 ระบบข้อมูล การพัฒนาระบบ ข้อมูลสารสนเทศด้านทันตสาธารณสุข ระบบรายงาน www.identdata.com Phase 1 : Report Calibration Phase 2 : Identdata Manipulation Phase 3: Information Analysis Phase 1 : Report Calibration Phase 2 : Identdata Manipulation Phase 3: Information Analysis

3 ระบบข้อมูล การพัฒนาระบบ ข้อมูลสารสนเทศด้านทันตสาธารณสุข www.identdata.com ข้อมูลราย record ข้อมูลสำรวจสภาวะทันต สุขภาพ ข้อมูลบริหารจัดการทันต บุคลากร ข้อมูลบริหารจัดการ ครุภัณฑ์ทันตกรรม

4 ระบบ รายงาน การพัฒนาระบบ ข้อมูลสารสนเทศด้านทันตสาธารณสุข www.identdata.com รายงานทันตสาธารณสุข รายงาน ปี สำนักทันต สาธารณสุข ท 01 รายงาน งวด สำนักบริหาร สาธารณสุข รายงานงวด ทส 003 รายงานเดือน ใน dent2006

5 ระบบข้อมูล การพัฒนาระบบ ข้อมูลสารสนเทศด้านทันตสาธารณสุข ระบบรายงาน ระบบจัดการ ความรู้ www.identdata.com www.dentcpho.com

6 ระบบข้อมูล การพัฒนาระบบ ข้อมูลสารสนเทศด้านทันตสาธารณสุข ระบบรายงาน ระบบจัดการ ความรู้ www.identdata.com www.dentcpho.com

7 แนวทางการพัฒนาระบบ รายงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาล รพสต. reportOnline DENT2006 มีทันตาภิ บาล Report Flow ปัจจุบัน Report Flow ปัจจุบัน ZoneHos HosXp

8 แนวทางการพัฒนาระบบ รายงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาล รพสต. reportOnline HosXp ZoneHos Dental PlugIn Dent2006 Provis Fantacy HosXpPcu 18 Files Report Flow ที่ ต้องการ Report Flow ที่ ต้องการ

9 แนวทางการพัฒนาระบบ รายงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาล รพสต. reportOnline DENT2006 HosXp ZoneHos Dental PlugIn Dent2006 Provis Fantacy HosXpPcu DENT2006 มีทันตาภิ บาล 18 Files Report Flow ช่วง เปลี่ยน ผ่าน Report Flow ช่วง เปลี่ยน ผ่าน

10 แนวทางการพัฒนาระบบ รายงานทันตสาธารณสุข ใน โรงพยาบาล reportOnline HosXp ZoneHos Dental PlugIn Dent2006 MapCode ออก หน่วย ทันตก รรม ReviseCode ออก หน่วย ทันตก รรม รายงานการ ให้บริการ รายบุคคล รายงานการ ออกหน่วยทัน ตกรรม

11 แนวทางการพัฒนาระบบ รายงานทันตสาธารณสุข ใน โรงพยาบาล Mapping Dental Service Code ส่งเสริม ป้องกัน รักษา CusTom Code Dent2006 Code สุพรรณ Group Code CusTom Code ICD10,ICD9CM

12 แนวทางการพัฒนาระบบ รายงานทันตสาธารณสุข ใน โรงพยาบาล Phase After Mapping Code Admin ติดตั้งโปรแกรมเสริม Dental Xp User ทำรายงานจากโปรแกรม ทุกเดือน สสจ. ส่ง โปรแกรม พร้อม คู่มือ การ ใช้งาน คู่มือการติดตั้งโปรแกรมเสริม Dental Xp

13 ZoneHos Dent2006 ReviseCode ออก หน่วย ทันตก รรม


ดาวน์โหลด ppt ระบบข้อมูล การพัฒนาระบบ ข้อมูลสารสนเทศด้านทันตสาธารณสุข ระบบรายงาน ระบบจัดการ ความรู้ www.identdata.com www.dentcpho.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google