งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ นางสาว พรธิดีจินาสวัสดิ์รหัส 503020881-6 นางสาว พิรุณรัตน์ แก้วสุพรรณรหัส 503020883-2 นางสาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ นางสาว พรธิดีจินาสวัสดิ์รหัส 503020881-6 นางสาว พิรุณรัตน์ แก้วสุพรรณรหัส 503020883-2 นางสาว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ นางสาว พรธิดีจินาสวัสดิ์รหัส 503020881-6 นางสาว พิรุณรัตน์ แก้วสุพรรณรหัส 503020883-2 นางสาว ปวีณาเพียรแก้วรหัส 503021074-0 นางสาว พรชนกสถิตรัชตสถาพรรหัส 503021080-5

2 ระบบติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผล โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชีกองทุนโดย เกณฑ์พึงรับ - พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3 การเข้าและออกจากระบบ

4 การใช้งานทั่วไปของระบบ  Application Standard

5 แสดงองค์ประกอบของเมนูว่าในแต่ละเมนูนั้น มี เมนูย่อยอะไรบ้าง

6 การใช้งานมาตรฐานปุ่มคำสั่ง

7 การค้นหาข้อมูลจาก LOV

8 การสั่งพิมพ์รายงาน

9 การออกจากระบบ

10 การเปลี่ยน Password

11 ภาพรวมขั้นตอนการทำงานของระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล

12 แฟ้มข้อมูล หลัก KKAERT01: แฟ้ม หน่วยนับตัวชี้วัด

13 KKAERT02 : แฟ้มความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มมาตรฐาน

14 KKAERT03 : แฟ้มตั้งรหัสรายงาน ( ระบบ )

15 KKAERT04 : แฟ้มตัวชี้วัด

16 KKAEDT04: กำหนดตัวชี้วัดกับรายงาน

17 KKAERT06 : แฟ้มข้อมูลประกอบ

18 การบันทึกรายการประจำวัน KKAEDT02 : กำหนดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย

19 ตัวอย่างหน้าจอแฟ้มอ้างอิง

20 KKAEDT03 : การประเมินผลระดับมหาวิทยาลัย

21 KKAEDT05: หน่วยงานที่รับผิดชอบบันทึก - ปรับปรุงข้อมูล

22 ประมวลผล KKAEPC01 : นำข้อมูลออกในรูปแบบโปรแกรม Excel

23 แสดงหน้าจอเมื่อผู้ใช้กดปุ่มประมวลผล

24 KKAEPC02 : คัดลอกข้อมูลจากปีก่อน

25 การออกรายงาน KKAERP01 : รายงานการประเมินผล

26 KKAERP02 : รายงานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด

27 KKAERP03 : รายงานความสัมพันธ์ตัวชี้วัดกับรายงาน ( ระบบ )

28 KKAERP04 : รายงานตรวจสอบค่าข้อมูลประกอบที่ยังไม่สมบูรณ์

29 แผน / ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามงาน / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่ายประจำปีงบกระมาณพ. ศ.

30 KKAERP06 : รายงานผลผลิตรวมของมหาวิทยาลัย

31 KKAERP03 : สงป. 302/1


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ นางสาว พรธิดีจินาสวัสดิ์รหัส 503020881-6 นางสาว พิรุณรัตน์ แก้วสุพรรณรหัส 503020883-2 นางสาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google