งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ ข้อมูลสินทรัพย์ถาวร (Fix Asset) 1 7-8 สิงหาคม 2550 ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวะฯ KKUFMIS ทีม IT ศูนย์คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ ข้อมูลสินทรัพย์ถาวร (Fix Asset) 1 7-8 สิงหาคม 2550 ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวะฯ KKUFMIS ทีม IT ศูนย์คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ ข้อมูลสินทรัพย์ถาวร (Fix Asset) 1 7-8 สิงหาคม 2550 ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวะฯ KKUFMIS ทีม IT ศูนย์คอมพิวเตอร์ ร่วมกับ นักสารสนเทศ สังกัด สำนักงานอธิการบดี

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ ข้อมูลสินทรัพย์ถาวร (Fix Asset) 2 KKUFMIS ที่มาของข้อมูล 1. จากระบบจัดซื้อจัดจ้าง 2. จากการบันทึกโดยตรง เช่นครุภัณฑ์ที่มีมาก่อนใช้ โปรแกรมระบบ KKUFMIS

3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ ข้อมูลสินทรัพย์ถาวร (Fix Asset) 3 KKUFMIS การนำไปใช้ 1. ตามแบบมาตรฐาน เช่น 1) รายงานประจำปี 2) รายงานตามหมวดหลัก ( ส่งสำนักงบฯ ) 3) จัดทำค่าเสื่อมราคา ( โยงระบบบัญชี ) 2. ประยุกต์ใช้ เช่น 1) การส่งซ่อม 2) สารสนเทศตามความ ต้องการของแต่ละ หน่วยงาน

4 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ ข้อมูลสินทรัพย์ถาวร (Fix Asset) 4 KKUFMIS สภาพข้อมูลปัจจุบันในระบบ KKUFMIS 1. ยังไม่ลงข้อมูลในระบบ KKUFMIS 2. ลงบางส่วนเท่าที่จำเป็น เช่นเพื่อการส่งซ่อม 3. ลงครบทุกรหัสครุภัณฑ์แต่ ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์

5 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ ข้อมูลสินทรัพย์ถาวร (Fix Asset) 5 KKUFMIS ผลกระทบจากสภาพข้อมูลปัจจุบัน 1. การนำไปใช้ทั้งแบบ มาตรฐานและประยุกต์ ไม่สามารถทำได้ 2. ไม่เป็นเอกเทศในการ จัดทำรายงานครุภัณฑ์ ประจำปี

6 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ ข้อมูลสินทรัพย์ถาวร (Fix Asset) 6 KKUFMIS แนวทางแก้ไข 1. ทุกหน่วยงานนำข้อมูล ครุภัณฑ์ลงระบบ KKUFMIS 2. ปรับปรุงข้อมูลให้มีความ สมบูรณ์มากที่สุด

7 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ ข้อมูลสินทรัพย์ถาวร (Fix Asset) 7 KKUFMIS ภาคปฏิบัติ 1. สำรวจข้อมูลทุกหน่วยงาน ที่อยู่ในรูปแบบแฟ้มต่างๆ 2. เตรียมข้อมูลให้อยู่ใน มาตรฐานเดียวกันคือ EXCEL Files เพื่อจะส่ง เข้าสู่ระบบ 3. หรือบันทึกโดยตรงผ่าน โปรแกรมปัจจุบัน 4. รูปแบบข้อมูลที่ต้องการ รูปแบบข้อมูลที่ต้องการ 5. หน่วยงาน หน่วยงาน


ดาวน์โหลด ppt การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ ข้อมูลสินทรัพย์ถาวร (Fix Asset) 1 7-8 สิงหาคม 2550 ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวะฯ KKUFMIS ทีม IT ศูนย์คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google