งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

… โดย.... 1. นายมนูญ สำเร็จ รหัสประจำตัว 4810180006 2. นายชณรัฐ ศิลาสมุทร รหัส ประจำตัว 4810180008 3. นายธเนศ ปัญจกริช รหัส ประจำตัว 4810180012 4. นายพสธร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "… โดย.... 1. นายมนูญ สำเร็จ รหัสประจำตัว 4810180006 2. นายชณรัฐ ศิลาสมุทร รหัส ประจำตัว 4810180008 3. นายธเนศ ปัญจกริช รหัส ประจำตัว 4810180012 4. นายพสธร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 … โดย...

2 1. นายมนูญ สำเร็จ รหัสประจำตัว 4810180006 2. นายชณรัฐ ศิลาสมุทร รหัส ประจำตัว 4810180008 3. นายธเนศ ปัญจกริช รหัส ประจำตัว 4810180012 4. นายพสธร เรืองธรรมพิศาล รหัส ประจำตัว 4810180020 5. นายเพชร โพสาราช รหัส ประจำตัว 4810180022 6. นายไพรัตน์ เพชรราชรหัส ประจำตัว 4810180023 7. นายสุชาติ ปูนวิภากุล รหัส ประจำตัว 4810180054 8. นางสุธี วิศพรรณ์ รหัส ประจำตัว 4810180055 9. นางสุนีย์ จั่นเพ็ชร รหัส ประจำตัว 4810180056

3 สำหรับบุคลากร 3 ประเภท

4 1. พนักงานขาย (Salespeople) 1. สภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 1.1 มีจำนวน 20 คน 1.2 ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะค่า commission 2.Incentive Plans 2.1 มีระบบการให้รางวัลแบบ จ่ายโบนัส (Bonus pay plans) คือ การให้รางวัลกับ พนักงานโดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน ของความสามารถบรรลุผล สำเร็จในเป้าหมายของงาน เป็นสำคัญ

5 2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง คือ ทฤษฎีการตั้งเป้าหมาย (Goal – setting Theory) ของ Edwin Lock ซึ่งมีพื้นฐานมาจากความ เชื่อที่ว่าเป้าหมายของงานที่ดี สามารถทำให้เกิดแรงจูงใจที่ สูงขึ้น โดยควรมีการ ตั้งเป้าหมายที่มีลักษณะท้าทาย (Set challenging goal) และ จะต้องตั้งเป้าหมายการตอบ แทนในการทำงาน (Reward goal accomplishment) ไว้ด้วย นอกจากนี้ควรให้ความสำคัญ กับการมีส่วนร่วม (Participation) ของพนักงาน ด้วย

6 2.3 สิ่งตอบแทนและสวัสดิการ อื่น ๆ เช่น 1) มีเครื่องแบบพนักงาน 2) มีการช่วยเหลือค่า รักษาพยาบาล 3) มีการจัดเลี้ยงอาหาร 4) จัดนำเที่ยวเมื่อสิ้นปี 5) ให้สิทธิการลาพักผ่อน 6) มีสิทธิเบิกเบี้ยเลี้ยงการ เลี้ยงรับรองลูกค้า ฯลฯ

7 2. ฝ่ายสนับสนุน (Support Employees) 1. สภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 1.1 มีจำนวน 7 คน ( เจ้าหน้าที่ฝ่าย เลขานุการ 2 คน และพนักงานห่อ ของส่งของ 5 คน ) 1.2 ได้รับค่าตอบแทนเป็นราย ชั่วโมง 2.Incentive Plans 2.1 มีระบบการให้รางวัลแบบ จ่ายค่าตอบแทนตาม ความสามารถ (Skill-based pay plans)

8 เป็นการจ่ายค่าตอบแทนตาม ความสามารถมุ่งให้พนักงาน พัฒนาทักษะหลายด้านเพิ่มขึ้น สามารถทำงานเต็มศักยภาพ ของตนเอง ซึ่งจะทำให้องค์การมี บุคลากรที่มี Multi-skill 2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง คือ ทฤษฎี ความคาดหวัง (Expectancy Theory) ของ Victor Vroom ทฤษฎีนี้ให้ความเห็นว่าในการ จูงใจคนให้ทำงาน องค์การควร เข้าใจในกระบวนการความ คาดหวังของคน จึงจะสามารถทำ การจูงใจให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้

9 2.3 สิ่งตอบแทนและสวัสดิการ อื่น ๆ เช่น 1) มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็น รายเดือน 2) มีการจ่ายค่าทำงาน ล่วงเวลา 3) มีบริการรถรับ – ส่ง 4) มีการช่วยเหลือค่า รักษาพยาบาล และมีการ ประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงานส่ง ของ 5) มีการช่วยเหลือค่า รักษาพยาบาล 6) ให้สิทธิในการศึกษาต่อ ฯลฯ

10 3. เจ้าของและผู้จัดการ (Owner/managers) 1. สภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 1.1 มีจำนวน 2 คน 1.2 ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน 2.Incentive Plans 2.1 ควรใช้รูปแบบการจูงใจแบบ การเป็นเจ้าของร่วม (Employee stock ownership plans: ESOP) เป็นเจ้าของโดย การถือหุ้นของบริษัท

11 2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทฤษฎี การจูงใจ เช่น 1) ทฤษฎีลำดับขั้นตอนความ ต้องการของมาสโลว์ 2) ทฤษฎี ERG ของ Alderfer 3) ทฤษฎี acquired-needs ของ McClelland 4) ทฤษฎีการจูงใจของเฮอร์ ซเบิร์ก (Herzberg) 5) ทฤษฎี X และ Y ของ McGregor 2.3 สิ่งตอบแทนและสวัสดิการอื่น ๆ เช่น 1) ให้รถประจำตำแหน่งพร้อมค่า น้ำมัน 2) เพิ่มค่าเช่าบ้าน 3) เพิ่มค่าเดินทาง

12 4) การมีเงินออมหรือเงินบำนาญ 5) สร้าง Profit sharing โดย การแบ่งผลกำไรใน รูปแบบหุ้นให้ เพื่อสร้าง ความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของ องค์การร่วมกัน ฯลฯ

13 สรุป การเสนอ Incentive Plans ให้กับบุคลากรทั้ง 3 กลุ่ม โดยสรุปมี ดังนี้ 1) พนักงานขาย จะต้องสร้าง การจูงใจที่ท้าทายเพื่อให้พนักงาน นำไปปฏิบัติ ซึ่งจะต้องมีผลตอบแทน และสวัสดิการที่คุ้มค่าและเป็นที่พอใจ ของทุกฝ่าย 2) ฝ่ายสนับสนุน จะต้องสร้าง ให้บุคลากรมี Muti-skill เพื่อให้ พนักงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน

14 3) เจ้าของและผู้จัดการ จะต้อง สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของให้ได้ เพื่อ รักษาผลประโยชน์ มีความรัก องค์การ และมุ่งมั่นสร้างให้องค์การ เจริญเติบโต การเสนอ Incentive Plans จะต้องคำนึงถึงองค์การว่ามี สถานภาพที่จะสามารถจ่าย ค่าตอบแทนได้ตามที่กำหนดไว้ หรือไม่ จึงจะต้องมีความยืดหยุ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในทุก ๆ ฝ่าย เพื่อองค์การจะได้มีความมั่นคง และก้าวหน้าต่อไป

15


ดาวน์โหลด ppt … โดย.... 1. นายมนูญ สำเร็จ รหัสประจำตัว 4810180006 2. นายชณรัฐ ศิลาสมุทร รหัส ประจำตัว 4810180008 3. นายธเนศ ปัญจกริช รหัส ประจำตัว 4810180012 4. นายพสธร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google