งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการ การส่งข้อมูล ผู้ป่วย ไพรสณฑ์ จิตตนิยมบุญ โรงพยาบาลอาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการ การส่งข้อมูล ผู้ป่วย ไพรสณฑ์ จิตตนิยมบุญ โรงพยาบาลอาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการ การส่งข้อมูล ผู้ป่วย ไพรสณฑ์ จิตตนิยมบุญ โรงพยาบาลอาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

2 ข้อมูลทั่วไป อำเภอ อาจสามารถ - ประชากรทั้งหมด 74,587 คน - 10 ตำบล 13 สถานีอนามัย 138 หมู่บ้าน ข้อมูลทั่วไป รพ. อาจ สามารถ - รพช. 30 เตียง - ปัจจุบัน นพ. ธารา รัตนอำนวยศิริ เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาล - แพทย์ 4 คน - ทันตแพทย์ 2 คน - เภสัชกร 3 คน - พยาบาลวิชาชีพ 30 คน พยาบาล เทคนิค 1 คน

3 ข้อมูลการให้บริการ ( ปีงบประมาณ 2550 ) ผู้ป่วยนอก 119,287 ครั้ง - มูลค่าบริการ 41,308,091 บาท - เฉลี่ย 326 คน / วัน ผู้ป่วยใน 2,835 คน รวม วันนอน 6,967 วัน - มูลค่าบริการ 10,821,939 บาท - เฉลี่ย 236 คน / เดือน

4 กระบวนการ ดำเนินงาน 1. ตั้งคณะกรรมการเวชระเบียน ของ รพ. ซึ่ง ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล ( ทุกกลุ่มงาน ) จนท. เวชสถิติ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ Audit ซึ่ง ประกอบด้วย แพทย์ 1 คน พยาบาล 1 คน จนท. เวชสถิติ 1 คน 3. จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อชี้แจงขั้นตอน การดำเนินงาน 4. จัดอบรม จนท. ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อ รับทราบนโยบาย ชี้แจงปัญหา / อุปสรรค ในการดำเนินงานและ ข้อเสนอแนะ 5. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน

5 แพทย์ เวร - เยี่ยมตรวจผู้ป่วย (Rounds)IPD/LR ทุกวัน เช้า / บ่าย - สรุป Summary ผู้ป่วยทันทีที่ D/C ขั้นตอนการ ดำเนินงาน

6 จนท. เวร IPD/LR - ลง D/C ให้รหัสโรคและ หัตถการ (Pre-Audit) ใน computer ทุกเวร ขั้นตอนการ ดำเนินงาน

7 จนท. IPD/LR ( คณะกรรมการเวช ระเบียน ) - รวบรวม Chart ที่ลง D/C แล้วส่งห้อง แพทย์ Auditor( ผอก ) ทุกวันพุธ และตามความเหมาะสม ขั้นตอนการ ดำเนินงาน

8 แพทย์ Auditor - ตรวจสอบการสรุป Summary ของ แพทย์เวรทุก Chart - แก้ไข เพิ่มเติม เพื่อความถูกต้อง สมบูรณ์ ซึ่งแพทย์ต้องทำความเข้าใจ ตกลง กัน - นำ Chart ส่ง พยาบาล Auditor ขั้นตอนการ ดำเนินงาน

9 พยาบาล Auditor - ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการบันทึก ทางการพยาบาลอีกครั้ง - ถ้าเห็นว่ายังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้นำ Chart กลับไปปรึกษากับ แพทย์ Auditor อีกครั้งเพื่อตรวจสอบ ยืนยัน ขั้นตอนการ ดำเนินงาน

10 จนท. เวช สถิติ - ให้รหัสโรคและหัตถการ ตามที่แพทย์ Auditor สรุป - เก็บรวบรวมข้อมูล บันทึกลงใน โปรแกรม NHSO,DRG_MX - นำส่งข้อมูล ในระยะเวลาที่ สป. สช. กำหนด ( ภายใน 30 วัน หลังจาก D/C) - รับข้อมูลตอบกลับ - ปรับปรุงแก้ไข กรณีข้อมูลไม่ผ่าน ( ติด C) และ ส่งข้อมูลแก้ไข ขั้นตอนการ ดำเนินงาน

11 การจัดทำและส่งข้อมูล หลักเกณฑ์การจัดทำข้อมูล ใช้รหัสวินิจฉัยโรคตาม ICD-10 ของ WHO ปี 2007 ใช้รหัสการทำผ่าตัดและหัตถการตาม ICD-9CM ปี 2007 - รับไว้รักษาใน รพ. น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ให้นับเป็นผู้ป่วยนอก ยกเว้น D/C เป็น Dead, Refer, Escape และ Against Advice - ไม่อยู่ ใน รพ. เกิน 24 ชั่วโมง ถือเป็นการลากลับบ้าน และต้องหัก Leave Day ในการ Admit ครั้งนั้น

12 การจัดทำและส่งข้อมูล วิธีการส่งข้อมูล สปสช. Electronic Claim ผู้ป่วยนอก = DrgMx ผู้ป่วยใน = NHSO หน่วยบริการ เก็บหลักฐานไว้ที่หน่วยบริการ หาก สปสช. ไม่พบหลักฐาน จะถือว่าหน่วยบริการ ไม่ได้ให้บริการ และจะเรียกคืนค่าใช้จ่าย ในส่วนที่ไม่พบหลักฐาน

13 องค์ประกอบแห่ง ความสำเร็จ 1. คณะทำงานต้องเข้มแข็ง ยอมรับหลักการและ เหตุผลซึ่งกันและกัน 2. คณะทำงานต้องมีความรู้ ผ่านการอบรม ICD10,ICD9-cm 3. แพทย์ต้องยอมรับข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะจาก ทีม Auditor 4. คณะทำงานต้องมีความรู้เกี่ยวกับโรค, การ รักษา, ยา, Lab, และหัตถการต่างๆ 5.Auditor ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 6.Auditor ต้องทำหน้าที่ควบคุม ติดตาม Feedback ข้อมูล 7. มีความเสียสละ เพราะต้องทำนอกเวลาเป็นส่วน ใหญ่

14 “ มีคะแนน ผลการส่งข้อมูล ทันรอบการจ่ายชดเชย 99.05%” - เป็นลำดับที่ 1 ของจังหวัด - เป็นลำดับที่ 2 ของระดับเขต รางวัลแห่งความ ภาคภูมิใจ


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการ การส่งข้อมูล ผู้ป่วย ไพรสณฑ์ จิตตนิยมบุญ โรงพยาบาลอาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google