งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
Walai Autolib โดย น.ส.สุกัญญา ประทุม นิสิตปริญญาโทสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รุ่น 11

2 WALAI AutoLib เป็นโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติที่ออกแบบและพัฒนาโดยทีมงาน สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยเริ่มพัฒนาในปี 2548 แนวคิดในการออกแบบระบบ ใช้แนวคิดของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และระบบสารสนเทศสำหรับห้องสมุด ออกแบบในลักษณะของระบบบูรณาการ ช่วยในงานบริหารจัดการห้องสมุดและศูนย์บริการสารสนเทศอย่างต่อเนื่องครบวงจร

3 คุณสมบัติทั่วไป ได้รับการออกแบบบนมาตรฐานการดำเนินงานของห้องสมุด
ใช้ Oracle เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล รองรับมาตรฐาน MARC21 และโปรโตคอล Z39.50

4 WALAI AutoLib: ข้อเด่นจากระบบแต่ละระบบมารวมกัน

5 ระบบการทำงาน การใช้งานมี 2 รูปแบบคือ
Front–office สำหรับสมาชิก (Web-based application) Back-office สำหรับบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด (Non web-based application)

6 ประกอบด้วย 6 โมดูล ระบบนี้ประกอบด้วยระบบย่อย 6 ระบบ คือ
1) ระบบบริหารจัดการ (Policy management module) 2) ระบบการทำรายการ (Cataloging module) 3) ระบบการบริการยืม-คืน (Circulation module) 4) ระบบการสืบค้นและบริการสมาชิก (OPAC and utility module) 5) ระบบควบคุมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serials control module) 6) ระบบการจัดซื้อจัดหา (Acquisition module)

7 ค่าใช้จ่ายในการใช้โปรแกรม
แบบที่ 1 Free package ห้องสมุดสามารถขอรับโปรแกรมและคู่มือการใช้งานจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แบบที่ 2 Bronze package มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นผู้ติดตั้งระบบและฝึกอบรมให้กับห้องสมุดหรือสถาบันแต่ไม่มีการบำรุงรักษาระบบประจำปี เป็นเงิน 120,000 บาท

8 ค่าใช้จ่ายในการใช้โปรแกรม (ต่อ)
แบบที่ 3 Silver package มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นผู้ติดตั้งระบบและฝึกอบรมให้กับห้องสมุดหรือสถาบัน มีการบำรุงรักษาตลอดปีแบบ Remote Access เป็นเงิน220,000 บาท แบบที่ 4 Gold package มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นผู้ติดตั้งระบบและฝึกอบรมให้กับห้องสมุด มีการบำรุงรักษาตลอดปีแบบ Remote Access และบำรุงรักษาระบบ ณ ไซต์งาน 2 งวดงานต่อปี = 320,000 บาท

9

10

11

12

13

14

15 - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
รายนามห้องสมุดที่ดำเนินการติดตั้งไปแล้ว (ข้อมูลถึงวันที่ 1 เมษายน 2552) ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้ง 3 แห่ง -         ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช -         ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี -         ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิทยาเขตกรุงเทพมหานคร ห้องสมุดสถาบันนำร่องของ สกอ. -         ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร องค์การมหาชน -         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร -         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ -         มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ -         มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ -         มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ -         มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

16 ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
-         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ห้องสมุดเฉพาะ -         ห้องสมุดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค -         ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ** ยังไม่ได้ใช้ มีปัญหาเรื่องการถ่ายโอนข้อมูล -         ห้องสมุดสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (อยู่ระหว่างการประสานงาน)

17 ที่มา สืบค้นเมื่อ 3 ก.ย.2552 สืบค้นเมื่อ 3 ก.ย.2552

18 ขอบคุณ และสวัสดีคะ


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google