งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Walai Autolib โดย น. ส. สุกัญญา ประทุม นิสิตปริญญาโทสาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รุ่น 11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Walai Autolib โดย น. ส. สุกัญญา ประทุม นิสิตปริญญาโทสาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รุ่น 11."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Walai Autolib โดย น. ส. สุกัญญา ประทุม นิสิตปริญญาโทสาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รุ่น 11

2 WALAI AutoLib เป็นโปรแกรมห้องสมุด อัตโนมัติที่ออกแบบและพัฒนาโดยทีมงาน สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ โดยได้รับเงินสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ.) โดยเริ่มพัฒนาในปี 2548 แนวคิดในการออกแบบระบบ แนวคิดในการออกแบบระบบ ใช้แนวคิดของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และ ระบบสารสนเทศสำหรับห้องสมุด ออกแบบในลักษณะของระบบบูรณาการ ช่วยในงานบริหารจัดการห้องสมุดและ ศูนย์บริการสารสนเทศอย่างต่อเนื่องครบ วงจร

3 คุณสมบัติทั่วไป ได้รับการออกแบบบนมาตรฐาน การดำเนินงานของห้องสมุด ใช้ Oracle เป็นระบบจัดการ ฐานข้อมูล รองรับมาตรฐาน MARC21 และ โปรโตคอล Z39.50

4 WALAI AutoLib: ข้อเด่นจากระบบแต่ละระบบมารวมกัน

5 ระบบการทำงาน การใช้งานมี 2 รูปแบบคือ Front–office สำหรับสมาชิก (Web-based application) Back-office สำหรับบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ ห้องสมุด (Non web-based application)

6 ประกอบด้วย 6 โมดูล ระบบนี้ประกอบด้วยระบบย่อย 6 ระบบ คือ 1) ระบบบริหารจัดการ (Policy management module) 2) ระบบการทำรายการ (Cataloging module) 3) ระบบการบริการยืม - คืน (Circulation module) 4) ระบบการสืบค้นและบริการสมาชิก (OPAC and utility module) 5) ระบบควบคุมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serials control module) 6) ระบบการจัดซื้อจัดหา (Acquisition module)

7 ค่าใช้จ่ายในการใช้โปรแกรม แบบที่ 1 Free package ห้องสมุดสามารถ ขอรับโปรแกรมและคู่มือการใช้งานจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ.) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แบบที่ 2 Bronze package มหาวิทยาลัยวลัย ลักษณ์เป็นผู้ติดตั้งระบบและฝึกอบรมให้กับ ห้องสมุดหรือสถาบันแต่ไม่มีการบำรุงรักษา ระบบประจำปี เป็นเงิน 120,000 บาท

8 ค่าใช้จ่ายในการใช้โปรแกรม ( ต่อ ) แบบที่ 3 Silver package มหาวิทยาลัยวลัย ลักษณ์เป็นผู้ติดตั้งระบบและฝึกอบรมให้กับ ห้องสมุดหรือสถาบันมีการบำรุงรักษา ตลอดปีแบบ Remote Access เป็นเงิน 220,000 บาท แบบที่ 4 Gold package มหาวิทยาลัยวลัย ลักษณ์เป็นผู้ติดตั้งระบบและฝึกอบรมให้กับ ห้องสมุด มีการบำรุงรักษาตลอดปีแบบ Remote Access และบำรุงรักษาระบบ ณ ไซต์ งาน 2 งวดงานต่อปี = 320,000 บาท

9

10

11

12

13

14

15 รายนามห้องสมุดที่ดำเนินการติดตั้งไปแล้ว ( ข้อมูลถึงวันที่ 1 เมษายน 2552) ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้ง 3 แห่ง - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช - ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี - ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิทยาเขตกรุงเทพมหานคร ห้องสมุดสถาบันนำร่องของ สกอ. - ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร องค์การมหาชน - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณ ภูมิ - มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ - มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

16 ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคล ล้านนา ห้องสมุดเฉพาะ - ห้องสมุดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ** ยังไม่ได้ใช้ มีปัญหาเรื่อง การถ่ายโอนข้อมูล - ห้องสมุดสังกัดกระทรวง สาธารณสุข ( อยู่ระหว่างการ ประสานงาน )

17 ที่มา http://walaiautolib.uni.net.th/Helpdesk/Cod e/index.aspx สืบค้นเมื่อ 3 ก. ย.2552http://walaiautolib.uni.net.th/Helpdesk/Cod e/index.aspx สืบค้นเมื่อ 3 ก. ย.2552 http://abihara.wordpress.com/2009 สืบค้น เมื่อ 3 ก. ย.2552

18 ขอบคุ ณ และ สวัสดี คะ


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Walai Autolib โดย น. ส. สุกัญญา ประทุม นิสิตปริญญาโทสาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รุ่น 11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google