งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KM การจัดการความรู้ผู้เกษียณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KM การจัดการความรู้ผู้เกษียณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KM การจัดการความรู้ผู้เกษียณ
สุกัญญา สมสง่า ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ภารกิจพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์

2 ด้านธุรการ 1. การขออนุมัติและเบิกจ่าย OT 2. การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมฯ 3. การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าอาหารว่าง

3 ด้านจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
1. การตรวจสอบรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ 2. การสอบราคา 3. การขออนุมัติจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 4. การแจ้งรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศให้ภาควิชา/หน่วยงาน

4 4. การประทับตรา ติดแถบแม่เหล็ก ติดบาร์โค๊ดที่ตัวเล่มหนังสือ
5. การจัดเก็บสถิติการใช้ฐานข้อมูล 6. การจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายเงิน 7. การบริจาคให้หน่วยงานอื่น 8. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt KM การจัดการความรู้ผู้เกษียณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google