งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบการบริหาร จัดการโรงงาน โดย นิพนธ์ เผ่านิ่มมงคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบการบริหาร จัดการโรงงาน โดย นิพนธ์ เผ่านิ่มมงคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบการบริหาร จัดการโรงงาน โดย นิพนธ์ เผ่านิ่มมงคล

2 Organization Chart ลำดับขั้นการบริหารในโรงงาน กรรมการ ผู้จัดการ ผู้อำนวยกา ร ฝ่าย แผนก หน่วย พนักงา น ฝ่าย แผนก หน่วย พนักงา น ฝ่าย แผนก หน่วย พนักงา น

3 Link Communication การสั่งงาน ไม่ควรสั่งงานข้ามฝ่าย,แผนก,หน่วย ต้องประสานไป ที่หัวหน้า ให้หัวหน้าประสานกันแล้วสั่งงานลงไป การประสานงาน สามารถสื่อสารข้ามฝ่ายได้ตามกำหนดงานที่จัดไว้ แล้ว

4 หน้าที่และความรับผิดชอบ ผู้อำนวยการโรงงาน ผลิตสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายและทันต่อเวลา ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในต้นทุนที่ต่ำ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน 1. จัดเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้พร้อมและเพียงพอ 2. จัดสรรงบประมาณตามความต้องการ 3. จัดบุคลากรที่มีคุณภาพและเพียงพอแก่ทุกหน่วยงาน

5 หน้าที่และความรับผิดชอบ ผู้อำนวยการโรงงาน (ต่อ) สร้างประสิทธิภาพงาน พัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าตลอดเวลา รวมถึงการสร้าง นวัตกรรมของสินค้าและการจัดการ กำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน มีแผนงานรายปี วิเคราะห์รายงานจากทุกฝ่ายและร่วมแก้ไขปัญหา

6 หน้าที่และความรับผิดชอบ ผู้จัดการฝ่าย รับมอบเป้าหมายและดำเนินการให้ได้ตามกำหนด ประสานงานกับฝ่ายและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสานงานลงในระดับแผนกและหน่วย ควบคุมกำกับดูแลให้หน่วยงานใต้สังกัดทำได้ตาม เป้าหมาย ทำแผนงานรายปี รายเดือน รายสัปดาห์ แก้ปัญหาภายในฝ่าย

7 หน้าที่และความรับผิดชอบ หัวหน้าแผนก รับมอบเป้าหมายจากฝ่าย ประสานงานระหว่างแผนกในขอบเขตที่มีเป้าหมายชัดเจน กำกับดูแลและประชุมภายในแผนกและหน่วยให้ได้ตามเป้าหมาย ทำแผนงานรายเดือน รายสัปดาห์ รายวัน แก้ปัญหาภายในแผนก สรุปผลการทำงานในแผนก รวมถึงข้อเสนอแนะในแต่ละเดือน, สัปดาห์ให้ผู้จัดการฝ่าย

8 หน้าที่และความรับผิดชอบ หัวหน้าหน่วย รับมอบเป้าหมายจากหัวหน้าแผนก ประสานงานระหว่างหน่วยในขอบเขตที่มีเป้าหมายชัดเจน กำกับดูแลและประชุมภายในหน่วยงานให้ได้ตามเป้าหมาย ทำแผนงานราย รายสัปดาห์ รายวัน และรายชั่วโมง แก้ปัญหาภายในหน่วย สรุปผลการทำงานในหน่วย รวมถึงข้อเสนอแนะในแต่ละ สัปดาห์ให้หัวหน้าแผนก

9 Organization Chart ผังองค์กรฝ่ายในโรงงาน กรรมการ ผู้จัดการ ผู้อำนวยกา ร ฝ่าย คลังสินค้ า ฝ่าย ผลิต ฝ่าย บัญ ชี ฝ่าย การเงิน ฝ่ายพัฒนา เทคนิคและ คุณภาพ ฝ่ายวาง แผนการ ผลิต ฝ่าย จัดซื้อ ฝ่าย วิศวกรรม ฝ่าย ธุรการ QCR&DQA ฝ่าย บุคคล

10 ฝ่ายจัดซื้อ ตรวจสอบ Lead Time การสั่งซื้อ หาจุดปริมาณสั่งซื้อที่เหมาะสม สั่งซื้อสินค้าจาก Supplier ที่ Qualified 1. ราคาที่ดีที่สุด 2. ส่งมอบสินค้าครบตามเวลาที่กำหนด 3. สินค้ามีคุณภาพตาม Specification

11 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดและสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมให้ทุกฝ่ายตามความต้องการ พัฒนาคุณภาพของบุคลากรของบริษัทในทุกด้าน จัด Training ในบริษัท ส่งอบรมนอกสถานที่ สร้างสวัสดิการที่เหมาะสมให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข รักษาพนักงานที่มีคุณภาพให้อยู่กับบริษัทได้นาน ไม่สามารถให้คุณ/ให้โทษต่อพนักงานนอกจากต้นสังกัดงานส่ง เรื่องมาให้ดำเนินการ

12 ฝ่ายวิศวกรรม จัดทำโปรแกรมซ่อมบำรุง (Preventive Maintenance) ระบบเครื่องจักรทุกเครื่องในโรงงาน พร้อมทำประวัติบันทึก ซ่อมแซมเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหาย ปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้ งาน ติดตั้ง/ประกอบอุปกรณ์ตามการเปลี่ยนแปลงของสายงาน ร่วมวางแผนการเลือกสรรเครื่องจักรในโครงการใหม่ของ บริษัท

13 ฝ่ายพัฒนาเทคนิค วิจัยพัฒนาตำรับสูตรใหม่ ตรวจสอบคุณภาพ QC 1. วัตถุดิบ 2. สินค้าระหว่างการผลิต 3. สินค้าสำเร็จรูป ปรับปรุงสูตรและพัฒนาเทคนิคการผลิต 1. ปรับปรุงขบวนการผลิตให้เร็วขึ้น / ง่ายขึ้น 2. ปรับปรุงสูตรให้มีคุณภาพสินค้าดีขึ้น 3. ลดต้นทุนการผลิตสินค้า

14 ฝ่ายพัฒนาเทคนิค ( ต่อ ) ตรวจสอบคุณภาพตลอดทุกขั้นตอน (Quality Assurance) รายงานตรงถึงผู้อำนวยการโรงงาน ตรวจสอบวัตถุดิบสำรอง (Second Source Approval) ทำ Scale up Production ร่วมกับฝ่ายผลิต ประชุมกับฝ่ายการตลาด/ฝ่ายขายเพื่อหาจุดเด่นของสินค้า ในการทำการตลาด

15 ฝ่ายบัญชีและการเงิน จัดสรรงบประมาณตามความจำเป็น มากที่สุดไปหาน้อย ที่สุด สรุปงบประมาณรายรับรายจ่าย ทำแผนการเงินบริษัท สรุปรายงานประสิทธิภาพด้านต้นทุนของทุกหน่วยงาน 1. ต้นทุนการผลิตรวม/ต่อหน่วย 2. ต้นทุนการผลิตแยกแต่ละฝ่าย/แผนก สรุปรายงานสถานภาพของบริษัทให้ผู้บริหาร

16 ระบบการควบคุม (Control) Control ระบบการควบคุมช่วยให้การดำเนินงานเป็นไป ตามเป้าหมาย / วัตถุประสงค์ ช่วยผู้บริหารในด้านต่างๆ 1. เพิ่มประสิทธิภาพงาน 2. ลดความสูญเสียโดยไม่จำเป็น 3. ป้องกันการทุจริต

17 ระบบการควบคุม (Control) ( ต่อ ) 4. หาจุดอ่อนที่เป็นปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์ เครื่องมือที่ใช้ในระบบควบคุมที่ดีที่สุดคือระบบรายงาน Monthly Report จากฝ่ายบัญชีและการเงิน Monthly Report จากฝ่ายต่างๆในโรงงาน Weekly Report ใช้ในแต่ละแผนก Daily Report ใช้ในแต่ละหน่วย

18 ระบบการควบคุม (Control) ( ต่อ ) Monthly Report จากฝ่ายบัญชีรายงานถึง ผู้อำนวยการโรงงาน 1. บัญชีรายรับรายจ่าย 2. บัญชีกระแสเงินสด 3. รายงานต้นทุนต่อหน่วย 4. รายงานรายจ่ายของแต่ละฝ่าย

19 ระบบการควบคุม (Control) ( ต่อ ) Monthly Report จากฝ่ายต่างๆ รายงานถึง ผู้อำนวยการโรงงาน สำเนาถึงฝ่ายบัญชี 1. รายงานกิจกรรมที่ทำในช่วงเดือน 2. รายงานผลผลิตของฝ่ายตามเป้าหมาย ผลผลิตรวม ผลผลิตเฉลี่ย 3. รายงานปัญหาและการแก้ไข 4. ข้อเสนอแนะ

20 ระบบการควบคุม (Control) ( ต่อ ) Weekly Report จากแผนกต่างๆ ถึงฝ่าย ต้นสังกัด 1. รายงานผลผลิตตามเป้าหมาย ผลผลิตรวมในสัปดาห์ ผลผลิตต่อวัน 2. รายงานปัญหาและการแก้ไข 3. ข้อเสนอแนะ

21 ระบบการควบคุม (Control) ( ต่อ ) Daily Report จากแผนกต่างๆ ถึงฝ่ายต้น สังกัด 1. รายงานผลผลิตตามเป้าหมายรายวัน 2. บันทึกผลผลิตและค่าเฉลี่ยต่อชั่วโมงในใบรายงาน ประเมิน การปรับ Production 3. รายงานปัญหาและการแก้ไข 4. ข้อเสนอแนะ

22 กิจกรรมภายในโรงงาน การประชุมก่อนปฏิบัติงาน 5 นาที 1. สรุปเป้าหมายรายวัน 2. สรุปผลการทำงานพร้อมอุปสรรคและการแก้ปัญหา ที่ผ่านมาเพื่อนำมาแก้ไข 5 ส. (สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, สร้าง เสริมนิสัย) 1. ช่วยให้ประสิทธิภาพงานดีขึ้น ทำงานได้เร็วขึ้น 2. ช่วยลดอุบัติเหตุในที่ทำงาน 3. ช่วยลดความสูญเสียจากการปนเปื้อน

23 กิจกรรมภายในโรงงาน ( ต่อ ) Total Quality Management (TQM) การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง PDCA 1. วางแผน ระบุแนวทางปรับปรุงพัฒนา (Plan) 2. ปฏิบัติ ทดลองทำ (Do) 3. ตรวจสอบ ตรวจดูผลที่เกิดขึ้น (Check) 4. ปรับปรุงแก้ไข ปรับปรุงและนำไปใช้ปฏิบัติ (Act)

24 กิจกรรมภายในโรงงาน ( ต่อ ) Total Quality Management (TQM) (ต่อ) การปรับปรุงคุณภาพทุกครั้งจำเป็นต้องใช้เครื่องมือช่วยวิเคราะห์ปัญหา 1. Check sheets เก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ 2. Diagram ผังกราฟช่วยให้เห็นภาพของปัญหา 3. Fish Bone Chart ผังก้างปลา พิจารณาสาเหตุจาก Material, Man, Machine, Method 4. Flow Diagram ผังการไหลของงานทำให้เห็นจุดปัญหา TQM จะทำสำเร็จได้ ผู้บริหารต้องให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และต้องให้ความสำคัญ รับฟังทุกความเห็น

25 กิจกรรมภายในโรงงาน ( ต่อ ) กายบริหาร Warm up ร่างกาย ช่วยลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อในระหว่าง ปฏิบัติงาน

26 สถานที่ผลิต ควรเป็นไปตามที่ระบุใน GMP หากไม่สามารถทำ ได้ทุกข้อ อย่างน้อยต้องเป็นสัดส่วน โดยมีห้องชั่งสาร, ห้องผสม, ห้องบรรจุที่สะอาด และปลอดจากการปนเปื้อน โดยเป็นระบบปิดและมีผิวเรียบไม่สะสมเชื้อโรค

27 อุปกรณ์การผลิต ถังผสมแบบมาตรฐานทั่วไป H D G D = เส้นผ่าศูนย์กลางของ ถัง P = เส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบกวน H = ความสูงของระดับที่ จะผสม G = ระยะห่างของใบกวน จากก้นถัง P = 0.25 – 0.5 เท่าของ D D = H G = 0.16 - 0.5 เท่าของ D P

28 อุปกรณ์การผลิต รูปแบบใบกวน http://www.dciinc.com/products/images/agitation.png

29 อุปกรณ์การผลิต ประเภทของปั๊ม 1. Centrifugal 2. Diaphragm http://www.thomasnet.com/articles /image/centrifugal-pump.jpg http://i00.i.aliimg.com/photo/v1/27573 8334/1_Air_Operated_Stainless_steel_d iaphragm_pump.jpg

30 อุปกรณ์การผลิต ประเภทของปั๊ม 3. Gear pump 4. Screw pump http://www.crosspump.net/product s/roper/external%20gear.gif http://www.kosakalab.co.jp/english/pro duct/fluid/1_axis/images/ph_1_axis.jpg

31 อุปกรณ์การผลิต ประเภทของเครื่องบรรจุ 1. Level Fill บรรจุแบบตั้งระดับ 2. Volumetric Fill บรรจุแบบตั้ง ปริมาณ http://ftp.ij.net/fillingmachine/FOFN T-48-FILLING-MACHINE.jpg http://gmpmachine.com/images/filli ng4.png

32 Thank you


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบการบริหาร จัดการโรงงาน โดย นิพนธ์ เผ่านิ่มมงคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google