งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lesson 10 Controlling. กระบวนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานและการ แก้ไขเพื่อให้งานเป็นไป ตามที่ต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lesson 10 Controlling. กระบวนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานและการ แก้ไขเพื่อให้งานเป็นไป ตามที่ต้องการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lesson 10 Controlling

2 กระบวนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานและการ แก้ไขเพื่อให้งานเป็นไป ตามที่ต้องการ

3 การควบคุม การเงินและงบประมาณ การปฏิบัติการ การตลาด การวิจัยและพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์

4 ประโยชน์ของการ ควบคุม 1. งานต่าง ๆ มีความ สอดคล้องกัน 2. เป้าหมายขององค์การ สำเร็จสมบูรณ์ 3. ทำให้วิธีการปฏิบัติ นโยบายและกฎเกณฑ์ของ องค์การดำเนินไปในแนว เดียวกันทั้งระบบ

5 ผลเสียหากไม่มีการ ควบคุม 1. มีความเชื่อผิด ๆ ว่าสิ่งที่ องค์การดำเนินอยู่ถูกต้องแล้ว 2. องค์การไม่ยอมรับความ ผิดพลาดที่เกิดขึ้น 3. หลบหนีปัญหาต่าง ๆ

6 กระบวนการในการ ควบคุม การกำหนดระบการควบคุมไว้ล่วงหน้า เพื่อใช้วัดความก้าวหน้าของการ ดำเนินงานว่าเป็นไปตามแผนที่กำหนด ไว้เพียงใด แยกออกเป็น 4 ขั้นตอน 1. การกำหนดมาตรฐานที่ใช้วัด (Establishing standard) 2. การวัดผลงานที่ทำได้จริง (Measuring actual performance) 3. การเปรียบเทียบผลงานที่ทำได้จริงกับ มาตรฐาน (Comparing actual performance) 4. การแก้ไขให้ถูกต้อง (Taking corrective action)

7 Establishing standard 1. การกำหนดมาตรฐานที่ใช้วัด มาตรฐานผลผลิต (output standard) มาตรฐานปัจจัยการผลิต (input standard) - การเปรียบเทียบมาตรฐานในอดีต - การเปรียบเทียบมาตรฐานเดียวกัน - การเปรียบเทียบมาตรฐานทางวิศวกรรม - การเปรียบเทียบมาตรฐานในอดีต - การเปรียบเทียบมาตรฐานเดียวกัน - การเปรียบเทียบมาตรฐานทางวิศวกรรม

8 Measuring actual performance 2. การวัดผลงานที่ทำได้ จริง การวัดผลงานที่เกิดจริงเป็น หน่วยผลิตที่ได้จริงหรือความ พยายามที่ให้กับงานจริง

9 Comparing actual performance 3. การเปรียบเทียบผลงานที่ทำ ได้จริงกับมาตรฐาน เพื่อหาความแตกต่างที่เกิดขึ้นกับ ผลงานที่ทำได้จริงกับมาตรฐาน

10 Taking corrective action 4. การแก้ไขให้ถูกต้อง เป็นการดำเนินงานทางด้านการ บริหาร ซึ่งจะดำเนินการเมื่อพบ ความแตกต่างระหว่างผลงานที่ เกิดขึ้นจริงกับมาตรฐาน problem situation opportunity situation

11 ประเภทของการ ควบคุม 1. การควบคุมก่อนการ ดำเนินงาน (Feed forward control) การควบคุมเพื่อให้แน่ใจว่า ทิศทางในการดำเนินงาน เป็นไปอย่างถูกต้อง

12 2. การควบคุมระหว่าง ดำเนินงาน (Concurrent control) การควบคุมที่ใช้ในขณะดำเนินงาน อยู่เพื่อให้กิจกรรมทุกอย่างเป็นไป ตามแผนงานที่กำหนดและแก้ไข ก่อนที่การเสียหายจะเกิดขึ้น Direct supervision Steering control

13 3. การควบคุมหลังดำเนินงาน (Feedback control) การควบคุมเมื่อทำงานเสร็จ เรียบร้อยแล้วโดยการเก็บรวบรวม ข้อมูลพร้อมทั้งดำเนินการ วิเคราะห์ว่าการดำเนินงานที่เสร็จ สิ้นนั้นถูกต้องเพียงใด

14 การควบคุมที่มีประสิทธิผล 1. ความถูกต้อง (accuracy) 2. ความทันเวลา (timeliness) 3. ความประหยัด (economy) 4. ความยืดหยุ่น (flexibility) 5. การสามารถเข้าใจได้ (understandability) 6. การมีมาตรฐานที่สมเหตุผล (reasonable criteria) 7. การจัดระบบอย่างมีกลยุทธ์ (strategic place)

15 8. การเน้นกฎแห่งข้อยกเว้น (emphasis on the exception) 9. การใช้มาตรการหลาย ๆ อย่าง (multiple criteria) 10. การแก้ไขให้ถูกต้อง (corrective action)

16 การควบคุมทางข้อมูล (Information)  Information  Data

17 การควบคุมการดำเนินงาน (operations control) 1. การควบคุมต้นทุน 2. การควบคุมการจัดซื้อ 3. การควบคุม การ บำรุงรักษา 4. การควบคุมคุณภาพ 5. ระบบสินค้าคงเหลือ

18 1. การควบคุมต้นทุน ทุกหน่วยงานจะต้อง ควบคุมต้นทุนให้เกิดขึ้น อย่างเหมาะสมและ ควบคุมอยู่ตลอดเวลา

19 2. การควบคุมการ จัดซื้อ 2.1 การสร้างความสัมพันธ์กับ ผู้ขาย 2.2 ระบบการสั่งซื้อ กำหนดว่าควรจะสั่งซื้อสินค้าอีก เมื่อไร สินค้าที่สั่งเข้ามาใหม่จะมาถึงใน เวลาเดียวกันกับที่สินค้าคงเหลือ ในคลังสินค้าหมดพอดี

20 2.3 จำนวนการสั่งซื้อที่ประหยัด

21 3. การควบคุม การ บำรุงรักษา ระบบการผลิตที่ สามารถใช้อุปกรณ์ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด ระบบการผลิตที่ สามารถใช้อุปกรณ์ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด การขายสินค้าและบริการ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การขายสินค้าและบริการ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

22 การควบคุม การบำรุงรักษา 1. โดยการป้องกัน 2. โดยการแก้ไข 3. โดยการตรวจสภาพ 1. โดยการป้องกัน 2. โดยการแก้ไข 3. โดยการตรวจสภาพ

23 4. การควบคุม คุณภาพ สินค้าและบริการเป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด การควบคุมคุณภาพจะต้อง เริ่มตั้งแต่วัตถุดิบมาจนถึง สินค้าสำเร็จรูป

24 การควบคุมทางการเงิน (Financial Control) งบประมาณ Budget อัตราส่วนทางการเงิน Financial ratio Liquidity Asset management Debt management Profitability Market Value

25 การควบคุมพฤติกรรม 1. การควบคุม โดยตรง Management by walking around

26 2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงาน การบันทึกเหตุการณ์ สำคัญ การบันทึกเหตุการณ์ สำคัญ วิธี 360 degree feed back วิธี 360 degree feed back


ดาวน์โหลด ppt Lesson 10 Controlling. กระบวนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานและการ แก้ไขเพื่อให้งานเป็นไป ตามที่ต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google