งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ) คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ) คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ) คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอมอบเกียรติบัตร แด่ นางสาววิชชุดา ฉัตราธิกุล ผู้มีผลการเรียนสูงสุด เป็นอันดับ ๑ ของชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ประสพสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ (รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ) คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

2 (รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ) คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอมอบเกียรติบัตร แด่ นางสาวธารวิมล หิรัญนพเจริญ ผู้มีผลการเรียนสูงสุด เป็นอันดับ ๑ ของชั้นปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ประสพสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ (รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ) คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

3 (รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ) คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอมอบเกียรติบัตร แด่ นางสาวณัฐธิดา เร่งพัฒนกิจ ผู้มีผลการเรียนสูงสุด เป็นอันดับ ๑ ของชั้นปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ประสพสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ (รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ) คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

4 (รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ) คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอมอบเกียรติบัตร แด่ นายพิธิวัต เอื้อสุวรรณ ผู้มีผลการเรียนสูงสุด เป็นอันดับ ๑ ของชั้นปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ประสพสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ (รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ) คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

5 (รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ) คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอมอบเกียรติบัตร แด่ นายอานนท์ชัย จันทร์สุนทรภาส ผู้มีผลการเรียนสูงสุด เป็นอันดับ ๑ ของชั้นปีที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ประสพสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ (รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ) คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

6 (รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ) คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอมอบเกียรติบัตร แด่ นางสาวกมลชนก กมลนฤเมธ ผู้มีผลการเรียนสูงสุด เป็นอันดับ ๑ ของชั้นปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ประสพสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ (รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ) คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

7 (รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ) คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอมอบเกียรติบัตร แด่ นางสาวณัชฌา เมนะพันธุ์ ผู้มีผลการเรียนดีเด่น ในสาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และได้รับทุนการศึกษา The Messer and Mitsamphant Award for Excellence in Endodontics ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ประสพสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ (รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ) คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt (รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ) คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google