งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาววิชชุดา ฉัตราธิกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอมอบเกียรติบัตร แด่ นางสาววิชชุดา ฉัตราธิกุล ผู้มีผลการเรียนสูงสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาววิชชุดา ฉัตราธิกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอมอบเกียรติบัตร แด่ นางสาววิชชุดา ฉัตราธิกุล ผู้มีผลการเรียนสูงสุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาววิชชุดา ฉัตราธิกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอมอบเกียรติบัตร แด่ นางสาววิชชุดา ฉัตราธิกุล ผู้มีผลการเรียนสูงสุด เป็นอันดับ ๑ ของชั้นปี ที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ประสพสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ ( รศ. ทพญ. ดร. นวรัตน์ วราอัศว ปติ เจริญ ) คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวธารวิมล หิรัญนพเจริญ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอมอบเกียรติบัตร แด่ นางสาวธารวิมล หิรัญนพเจริญ ผู้มีผลการเรียนสูงสุด เป็นอันดับ ๑ ของชั้นปี ที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ประสพสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ ( รศ. ทพญ. ดร. นวรัตน์ วราอัศว ปติ เจริญ ) คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

3 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวณัฐธิดา เร่งพัฒนกิจ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอมอบเกียรติบัตร แด่ นางสาวณัฐธิดา เร่งพัฒนกิจ ผู้มีผลการเรียนสูงสุด เป็นอันดับ ๑ ของชั้นปี ที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ประสพสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ ( รศ. ทพญ. ดร. นวรัตน์ วราอัศว ปติ เจริญ ) คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายพิธิวัต เอื้อสุวรรณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอมอบเกียรติบัตร แด่ นายพิธิวัต เอื้อสุวรรณ ผู้มีผลการเรียนสูงสุด เป็นอันดับ ๑ ของชั้นปี ที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ประสพสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ ( รศ. ทพญ. ดร. นวรัตน์ วราอัศว ปติ เจริญ ) คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

5 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายอานนท์ชัย จันทร์สุนทรภาส คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอมอบเกียรติบัตร แด่ นายอานนท์ชัย จันทร์สุนทรภาส ผู้มีผลการเรียนสูงสุด เป็นอันดับ ๑ ของชั้นปี ที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ประสพสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ ( รศ. ทพญ. ดร. นวรัตน์ วราอัศว ปติ เจริญ ) คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

6 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวกมลชนก กมลนฤเมธ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอมอบเกียรติบัตร แด่ นางสาวกมลชนก กมลนฤเมธ ผู้มีผลการเรียนสูงสุด เป็นอันดับ ๑ ของชั้นปี ที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ประสพสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ ( รศ. ทพญ. ดร. นวรัตน์ วราอัศว ปติ เจริญ ) คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

7 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวณัชฌา เมนะพันธุ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอมอบเกียรติบัตร แด่ นางสาวณัชฌา เมนะพันธุ์ ผู้มีผลการเรียนดีเด่น ในสาขาวิชาวิทยาเอ็นโด ดอนต์ และได้รับทุนการศึกษา The Messer and Mitsamphant Award for Excellence in Endodontics ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ประสพสิ่งอัน พึงปรารถนาทุกประการ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ ( รศ. ทพญ. ดร. นวรัตน์ วราอัศว ปติ เจริญ ) คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาววิชชุดา ฉัตราธิกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอมอบเกียรติบัตร แด่ นางสาววิชชุดา ฉัตราธิกุล ผู้มีผลการเรียนสูงสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google