งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง แผนดำเนินงานด้านวัฒนธรรมภายใต้แผนปรองดองแห่งชาติ ของกระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจน์รัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม วันจันทร์ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง แผนดำเนินงานด้านวัฒนธรรมภายใต้แผนปรองดองแห่งชาติ ของกระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจน์รัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม วันจันทร์ที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง แผนดำเนินงานด้านวัฒนธรรมภายใต้แผนปรองดองแห่งชาติ ของกระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจน์รัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม วันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร

2 แนวทางการสร้างความปรองดองของกระทรงวัฒนธรรม
การปกป้องและเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ การสร้างความเป็นธรรมในสังคม การปฏิรูปสื่อ การพัฒนาระบบการเมืองและประชาธิปไตย

3 โครงการของกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้ดำเนินการ
การเยียวยาของผู้ประสบภัย ๑.๑ ด้านจิตใจ (๑.)การจัดกิจกรรมร่วมกับศาสนสถาน องค์กรเครือข่ายศาสนา จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ (๒.)การเปิดเวทีสนทนา เสวนา แต่งเพลง บทประพันธ์ ของกลุ่มศิลปินเพื่อผ่อนคลายและสร้างความสมานฉันท์ ๑.๒ ด้านกายภาพ (๑.)การเปิดพื้นที่ให้จำหน่ายสินค้า การจัดงาน Siam Art fair แสดงผลงานของกลุ่มศิลปิน (๒.)การจัดแสดงทางวัฒนธรรมเพื่อหาทุนสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย (๓.)การยกเว้นค่าเล่าเรียนของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ได้รับผลกระทบ (๔.)การบริการออกแบบภูมิทัศน์ ป้ายชื่อร้าน ป้ายโฆษณาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ของกลุ่มศิลปิน

4 โครงการของกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้ดำเนินการ
๒. โครงการสร้างภาพลักษณ์ทางการทูต (๒.๑)โครงการวัฒนธรรมสัญจรแหล่งมรดกโลก ณ แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง และอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี ของคณะทูตานุทูต (๒.๒)โครงการจัดคอนเสิร์ต ๑๐๐ ปี ครูเอื้อ สุนทรสนาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

5 โครงการของกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้ดำเนินการ
๓. โครงการฝันถึงสันติภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ มิถุนายน -๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ ชั้น๙ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยศิลปินหลากหลายสาขา อาทิ ถวัลย์ ดัชนี ศ.ปรีชา เถาทอง ศ.เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ อ.นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน และอ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

6 โครงการของกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้ดำเนินการ
๔. โครงการ Siam Art Fairครั้งที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ Crystal Design Center( CDC) โดยกำหนดแถลงข่าววันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และในพิธีเปิดงานฯได้ขอพระราชทานกราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคราชกุมารี มาทรงเปิดงานในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓

7 โครงการของกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้ดำเนินการ
๕. โครงการประกวดภาพถ่าย “ภูมินิทัศน์ วัฒนธรรม” จัดประกวดทั้ง ๔ ภูมิภาค ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดอุดรธานี ภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ตและภาคกลางที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะจัดแสดงนิทรรศการที่หอศิลป์กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการเปิดงาน

8 แนวทางการทำงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด /ประธานสภา
ปรับแผน/โครงการ ให้สอดคล้องกับนโยบาย รับมอบนโยบายจากส่วนราชการไปปฏิบัติ สร้างความรู้ ความเข้าใจกับองค์กร เครือข่าย และให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน จัดโครงการเพื่อเยียวยาทางด้านจิตใจ เช่น การทำบุญเมือง การทำบายศรีสู่ขวัญ การจัดพิธีทางศาสนา เป็นต้น การจัดทำโครงการทางกายภาพ เช่นการจัดสร้างสัญลักษณ์เพื่อรำลึกถึงความสูญเสีย โดยเฉพาะใน ๔ จังหวัด คือ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดมุกดาหาร

9 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นที่ถูกเผา

10 การทำบุญเมือง

11 บายศรีสู่ขวัญ

12 ตัวอย่างวงเวียนนกสันติภาพที่จังหวัดนราธิวาส


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง แผนดำเนินงานด้านวัฒนธรรมภายใต้แผนปรองดองแห่งชาติ ของกระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจน์รัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม วันจันทร์ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google