งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง แผนดำเนินงานด้านวัฒนธรรม ภายใต้แผนปรองดองแห่งชาติ ของ กระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจน์รัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม วันจันทร์ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง แผนดำเนินงานด้านวัฒนธรรม ภายใต้แผนปรองดองแห่งชาติ ของ กระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจน์รัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม วันจันทร์ที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง แผนดำเนินงานด้านวัฒนธรรม ภายใต้แผนปรองดองแห่งชาติ ของ กระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจน์รัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม วันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมเอสดี อเว นิว กรุงเทพมหานคร

2 แนวทางการสร้างความปรองดองของ กระทรงวัฒนธรรม ๑.การปกป้องและเทิดทูน สถาบัน พระมหากษัตริย์ ๒.การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ๓.การปฏิรูปสื่อ ๔.การพัฒนาระบบการเมืองและ ประชาธิปไตย

3 โครงการของกระทรวงวัฒนธรรม ที่ได้ดำเนินการ ๑.การเยียวยาของผู้ประสบภัย ๑. ๑ ด้านจิตใจ ( ๑.) การจัดกิจกรรมร่วมกับศาสนสถาน องค์กรเครือข่ายศาสนา จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ ( ๒.) การเปิดเวทีสนทนา เสวนา แต่งเพลง บทประพันธ์ ของ กลุ่มศิลปินเพื่อผ่อนคลายและสร้างความสมานฉันท์ ๑. ๒ ด้านกายภาพ ( ๑.) การเปิดพื้นที่ให้จำหน่ายสินค้า การจัดงาน Siam Art fair แสดงผลงานของกลุ่มศิลปิน ( ๒.) การจัดแสดงทางวัฒนธรรมเพื่อหาทุนสนับสนุน ผู้ประกอบการรายย่อย ( ๓.) การยกเว้นค่าเล่าเรียนของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒน ศิลป์ที่ได้รับผลกระทบ ( ๔.) การบริการออกแบบภูมิทัศน์ ป้ายชื่อร้าน ป้ายโฆษณาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย ของกลุ่มศิลปิน

4 โครงการของกระทรวงวัฒนธรรม ที่ได้ดำเนินการ ๒. โครงการสร้างภาพลักษณ์ทางการทูต ( ๒. ๑ ) โครงการวัฒนธรรมสัญจรแหล่งมรดกโลก ณ แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง และอุทยานประวัติศาสตร์ ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี ของคณะทูตานุทูต ( ๒. ๒ ) โครงการจัดคอนเสิร์ต ๑๐๐ ปี ครูเอื้อ สุนทร สนาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

5 โครงการของกระทรวงวัฒนธรรม ที่ได้ดำเนินการ ๓. โครงการฝันถึงสันติภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ มิถุนายน - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ ชั้น๙ หอ ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยศิลปิน หลากหลายสาขา อาทิ ถวัลย์ ดัชนี ศ. ปรีชา เถา ทอง ศ. เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ อ. นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน และอ. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

6 โครงการของกระทรวงวัฒนธรรม ที่ได้ดำเนินการ ๔. โครงการ Siam Art Fair ครั้งที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ Crystal Design Center( CDC) โดยกำหนด แถลงข่าววันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และในพิธี เปิดงานฯได้ขอพระราชทานกราบทูลเชิญสมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคราช กุมารี มาทรงเปิดงานในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓

7 โครงการของกระทรวงวัฒนธรรม ที่ได้ดำเนินการ ๕. โครงการประกวดภาพถ่าย “ ภูมินิทัศน์ วัฒนธรรม ” จัดประกวดทั้ง ๔ ภูมิภาค ภาคเหนือที่จังหวัด เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัด อุดรธานี ภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ตและภาคกลางที่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะจัดแสดงนิทรรศการที่หอ ศิลป์กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยมีรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการเปิดงาน

8 แนวทางการทำงานของสำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัด / ประธานสภา - ปรับแผน / โครงการ ให้สอดคล้องกับนโยบาย - รับมอบนโยบายจากส่วนราชการไปปฏิบัติ - สร้างความรู้ ความเข้าใจกับองค์กร เครือข่าย และให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน - จัดโครงการเพื่อเยียวยาทางด้านจิตใจ เช่น การทำบุญเมือง การทำบายศรีสู่ขวัญ การจัดพิธี ทางศาสนา เป็นต้น - การจัดทำโครงการทางกายภาพ เช่นการ จัดสร้างสัญลักษณ์เพื่อรำลึกถึงความสูญเสีย โดยเฉพาะใน ๔ จังหวัด คือ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุดรธานี และ จังหวัดมุกดาหาร

9 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นที่ถูก เผา

10 การทำบุญเมือง

11 บายศรีสู่ขวัญ

12 ตัวอย่างวงเวียนนกสันติภาพที่ จังหวัดนราธิวาส


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง แผนดำเนินงานด้านวัฒนธรรม ภายใต้แผนปรองดองแห่งชาติ ของ กระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจน์รัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม วันจันทร์ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google