งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัน / เดือน / ปีการปฏิบัติ หมาย เหตุ ๓๑ มี. ค. ๕ 6 22- ๒ 6 เม. ย. ๕ 6 ๒ 9 เม. ย.-3 พ. ค.56 ๓๐ เม. ย. ๕ 6 3 พ. ค. ๕ 6 6-17 พ. ค. ๕ 6 9 พ. ค. ๕ 6 20-27 พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัน / เดือน / ปีการปฏิบัติ หมาย เหตุ ๓๑ มี. ค. ๕ 6 22- ๒ 6 เม. ย. ๕ 6 ๒ 9 เม. ย.-3 พ. ค.56 ๓๐ เม. ย. ๕ 6 3 พ. ค. ๕ 6 6-17 พ. ค. ๕ 6 9 พ. ค. ๕ 6 20-27 พ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัน / เดือน / ปีการปฏิบัติ หมาย เหตุ ๓๑ มี. ค. ๕ 6 22- ๒ 6 เม. ย. ๕ 6 ๒ 9 เม. ย.-3 พ. ค.56 ๓๐ เม. ย. ๕ 6 3 พ. ค. ๕ 6 6-17 พ. ค. ๕ 6 9 พ. ค. ๕ 6 20-27 พ. ค. ๕ 6 28-29 พ. ค. ๕ 6 30, 31 พ. ค., 3, 4 และ 5 มิ. ย.56 6-7 มิ. ย. ๕ 6 10-21 มิ. ย.56 24-26 มิ. ย.56 28-30 มิ. ย.56 1-6 ก. ค.56 7-31 ก. ค.56 8-10 ก. ค.56 8 ก. ค.-11 ต. ค.56 18 ก. ค.56 ๓๑ ก. ค. ๕ 6 4-28 ส. ค.56 5-7 ส. ค.56 ๒ 8 ส. ค. ๕ 6 1-25 ก. ย.56 - สรุปรายงานเลื่อนชั้นปีของ นศท. ชั้นปีที่ ๑, ๒ และ ๔ ให้ นรด. - ฝึกทบทวนครูฝึกภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ - การฝึกทบทวน ผกท. ปีการศึกษา ๒๕๕๖ - รับการจัดสรรยอดรับสมัคร นศท. ชั้นปีที่ ๑ และยอดรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ ๔ จาก นรด. ปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ประชุมสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ จว. อ. บ., จว. ศ. ก., จว. ม. ห. และ จว. อ. จ. - จัดเตรียมเอกสารรับรายงานตัว และรับสมัคร - วันสถาปนาหน่วยฯ - ออกทำการรับรายงานตัว ชั้นปีที่ ๒, ๓, ๔ และ ๕ จว. อ. บ., จว. ศ. ก., จว. อ. จ. และ จว. ม. ห. - รับรายงานตัวเพิ่มเติม - ออกทำการรับสมัคร นศท. ชั้นปีที่ ๑ ทั้ง ๔ จังหวัด - รับสมัครเพิ่มเติม - ตรวจสอบเอกสารรับรายงานตัวและ รับสมัคร - ประชุมมอบนโยบายการฝึก ปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ฝึก นศท. บังคับบัญชา ๒๐๐ นาย - เตรียมการออกทำการฝึกศูนย์ฝึกรอบ นอก และการฝึกศูนย์ฝึกค่ายฯ - ชุดครูฝึกออกทำการฝึกศูนย์ฝึกรอบนอก ห้วงที่ ๑ รร. พรานวิบูลวิทยา, รร. กันทรารมณ์, รร. ขุขันธ์ และ รร. ศรีสะเกษวิทยาลัย - พิธีเปิดการฝึกศูนย์ฝึกรอบนอก ห้วงที่ ๑ - ศูนย์ฝึกค่ายสรรพสิทธิประสงค์ทำการฝึก - พิธีเปิดการฝึกศูนย์ฝึกค่ายฯ - พิธีปิดการฝึกศูนย์ฝึกรอบนอก ห้วงที่ ๑ - ชุดครูฝึกออกทำการฝึกศูนย์ฝึกรอบนอก ห้วงที่ ๒ รร. พนาศึกษา, รร. อำนาจเจริญ, รร. นวมินทราชูทิศอีสาน และ รร. คำบก วิทยาคาร - พิธีเปิดการฝึกศูนย์ฝึกรอบนอก ห้วงที่ ๒ - พิธีปิดการฝึกศูนย์ฝึกรอบนอก ห้วงที่ ๒ - ชุดครูฝึกออกทำการฝึกศูนย์ฝึกรอบนอก ห้วงที่ ๓ รร. ศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ, รร. ม่วงสามสิบอัมพวัน, รร. เขมราฐ พิทยาคม และ ว. เทคนิคศรีสะเกษ วัน / เดือน / ปีการปฏิบัติ หมา ย เหตุ 2-4 ก. ย.56 25 ก. ย.56 29 ก. ย.-23 ต. ค.56 30 ก. ย.-2 ต. ค.56 ๑ - ๑๒ ต. ค. ๕ 6 ๓ ต. ค. ๕ 6 ๑ 1 ต. ค. ๕ 6 ๑๒ ต. ค. ๕๕ ๑๖ - ๓๑ ต. ค. ๕ 6 23 ต. ค. ๕ 6 27 ต. ค.-20 พ. ย.56 ๒ 8-31 ต. ค.56 11-15 พ. ย. ๕ 6 20 พ. ย.56 20-22 พ. ย. ๕ 6 21-22 พ. ย. ๕ 6...... พ. ย. ๕ 6 2-4 ธ. ค. ๕ 6 8 ธ. ค. ๕ 6 16-20 ธ. ค. ๕ 6 ๒ 3-27 ธ. ค. ๕๖ ม. ค.- มี. ค. ๕ 7..... มี. ค. ๕ 7 31 มี. ค. ๕ 7 - พิธีเปิดการฝึกศูนย์ฝึกรอบนอก ห้วงที่ ๓ - พิธีปิดการฝึกศูนย์ฝึกรอบนอก ห้วงที่ ๓ - ชุดครูฝึกออกทำการฝึกศูนย์ฝึกรอบนอก ห้วงที่ ๔ รร. เดชอุดม, รร. นาจะหลวย และ รร. ศรีเมืองวิทยาคาร - พิธีเปิดการฝึกศูนย์ฝึกรอบนอก ห้วงที่ ๔ - ชุดครูฝึกออกทำการฝึก รร. ราชประชานุเคราะห์ ๒ 9 - พิธีเปิดการฝึกศูนย์ฝึก รร. ราชประชานุเคราะห์ ๒ 9 - พิธีปิดการฝึกศูนย์ฝึก ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ - พิธีปิดการฝึกศูนย์ฝึก รร. ราชประชานุเคราะห์ ๒ 9 - นศท. ชั้นปีที่ ๔ และ ๕ รายงานตัว เข้ารับการฝึกศูนย์ฝึกค่ายฯ - พิธีปิดการฝึกศูนย์ฝึกรอบนอก ห้วงที่ ๔ - ชุดครูฝึกออกทำการฝึกศูนย์ฝึกรอบนอก ห้วงที่ ๕ รร. พิบูลมังสาหาร, รร. เบญจลักษ์ พิทยา, รร. กันทรลักษ์วิทยา และ รร. กำแพง - พิธีเปิดการฝึกศูนย์ฝึกรอบนอก ห้วงที่ ๕ - ประชุมสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖ - พิธีปิดการฝึกศูนย์ฝึกรอบนอก ห้วงที่ ๕ - ส่งคืนอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ออกทำการฝึก - ประชุมเตรียมการสอบ นศท. ชั้นปีที่ ๓ และ ๕ - จัดเตรียมห้องสอบภาคทฤษฎี - สอบภาคทฤษฎี นศท. ชั้นปีที่ ๓ และ ๕ - สอบเก็บตกที่ รร. ราชสีมาวิทยาลัย จว. น. ม. - ซักซ้อมพิธีสวนสนามของ นศท. - พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม ของ นศท. - ฝึกทบทวนครูฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ - จัดเตรียมสนามฝึกภาคสนาม อ่างเก็บน้ำห้วยซัน - ออกทำการฝึกภาคสนาม ประจำปี ๒๕๕๖ - รายงานผลการฝึกประจำปี ๒๕๕๖ - สรุปยอดการเลื่อนชั้นปีของ นศท. ชั้นปีที่ ๑, ๒ และ ๔


ดาวน์โหลด ppt วัน / เดือน / ปีการปฏิบัติ หมาย เหตุ ๓๑ มี. ค. ๕ 6 22- ๒ 6 เม. ย. ๕ 6 ๒ 9 เม. ย.-3 พ. ค.56 ๓๐ เม. ย. ๕ 6 3 พ. ค. ๕ 6 6-17 พ. ค. ๕ 6 9 พ. ค. ๕ 6 20-27 พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google