งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างเว็บไซต์ เรื่อง วิธีการใช้ Photo Shop

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างเว็บไซต์ เรื่อง วิธีการใช้ Photo Shop"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างเว็บไซต์ เรื่อง วิธีการใช้ Photo Shop

2 รายชื่อผู้ทำโครงงาน ๑. ด.ช. จิรวัฒน์ ศรีเจริญโชติ ม.๓/๑ เลขที่ ๓ ๒. นาย ณัชพล พูลพิพัฒม์ ม.๓/๑ เลขที่ ๘ ๓. นาย ปฏิภาณ พูนสิทธิโชคชัย ม.๓/๑ เลขที่ ๑๓ ๔. นาย ศรัณย์ พรศิกดิ์ธนากูล ม.๓/๑ เลขที่ ๑๘ ๕. ด.ช. อรัญ สุนทรศรีพิทักษ์ ม.๓/๑ เลขที่ ๒๓ ๖. น.ส. ปิ่นประภา อินต๊ะวัง ม.๓/๑ เลขที่ ๒๘ ๗. น.ส. วินิธา รักธรรมวาที ม.๓/๑ เลขที่ ๓๓

3 ที่มาและความสำคัญ เนื่องจากในปัจจุบันมีการพัฒนาโปรแกรมแต่งรูปต่างๆอย่างหลากหลาย ซึ่งหนึ่งในนั้นก็รวมถึงโปรแกรมPhoto Shop ด้วย โปรแกรมนี้มีเครื่องมือหลากหลาย ที่สามารถทำให้ภาพออกมาดูดีกว่ารูปเก่าได้ หรือดูสวยงามมากยิ่งขึ้น แต่มีผู้คนบางส่วนที่ยังไม่สามารถใช้โปรแกรมนี้ ได้ดี หรืออาจจะไม่เข้าใจในบางเรื่อง หรือเว็บไซต์ ในอินเตอร์เน็ตต่างๆ ก็อธิบายไม่ค่อยละเอียด

4 ทำให้ผู้เรียนยังไม่ค่อยเข้าใจนัก ทางคณะผู้จัดทำโครงงาน จึงมีความคิดที่จะสร้างเว็บไซต์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่องดังกล่าว โดยจะกล่าวถึงการใช้ การแก้ไข หรือผลลัพธ์ที่ได้ และใช้ภาษาหรือขั้นตอนที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ที่จะศึกษาเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้

5 วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสร้างเว็บไซต์เรื่อง วิธีการใช้ Photo Shop
๒. เพื่อศึกษาภาษาสำหรับการสร้างเว็บไซต์ ๓. เพื่อศึกษาเรื่อง วิธีการใช้ Photo Shop

6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. ผู้ที่ศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์จะได้รับข้อมูลความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น ๒. ผู้ที่ศึกษาข้อมูลจะได้รับรู้ถึงผลสำเร็จในรูปแบบต่างๆ ของการใช้โปรแกรม ๓. ผู้ที่ศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ กับงานอื่นๆได้อีก


ดาวน์โหลด ppt การสร้างเว็บไซต์ เรื่อง วิธีการใช้ Photo Shop

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google