งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างเว็บไซต์ เรื่อง วิธีการใช้ PHOTO SHOP. ๑. ด. ช. จิรวัฒน์ ศรีเจริญโชติ ม. ๓ / ๑ เลขที่ ๓ ๒. นาย ณัชพล พูลพิพัฒม์ ม. ๓ / ๑ เลขที่ ๘ ๓. นาย ปฏิภาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างเว็บไซต์ เรื่อง วิธีการใช้ PHOTO SHOP. ๑. ด. ช. จิรวัฒน์ ศรีเจริญโชติ ม. ๓ / ๑ เลขที่ ๓ ๒. นาย ณัชพล พูลพิพัฒม์ ม. ๓ / ๑ เลขที่ ๘ ๓. นาย ปฏิภาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างเว็บไซต์ เรื่อง วิธีการใช้ PHOTO SHOP

2 ๑. ด. ช. จิรวัฒน์ ศรีเจริญโชติ ม. ๓ / ๑ เลขที่ ๓ ๒. นาย ณัชพล พูลพิพัฒม์ ม. ๓ / ๑ เลขที่ ๘ ๓. นาย ปฏิภาณ พูนสิทธิโชคชัย ม. ๓ / ๑ เลขที่ ๑๓ ๔. นาย ศรัณย์ พรศิกดิ์ธนากูล ม. ๓ / ๑ เลขที่ ๑๘ ๕. ด. ช. อรัญ สุนทรศรีพิทักษ์ ม. ๓ / ๑ เลขที่ ๒๓ ๖. น. ส. ปิ่นประภา อินต๊ะวัง ม. ๓ / ๑ เลขที่ ๒๘ ๗. น. ส. วินิธา รักธรรมวาที ม. ๓ / ๑ เลขที่ ๓๓ รายชื่อผู้ทำโครงงาน

3 เนื่องจากในปัจจุบันมีการพัฒนาโปรแกรม แต่งรูปต่างๆอย่างหลากหลาย ซึ่งหนึ่งในนั้นก็ รวมถึงโปรแกรม PHOTO SHOP ด้วย โปรแกรมนี้มีเครื่องมือหลากหลาย ที่สามารถทำให้ภาพออกมาดูดีกว่ารูปเก่าได้ หรือดูสวยงามมากยิ่งขึ้น แต่มีผู้คนบางส่วนที่ยัง ไม่สามารถใช้โปรแกรมนี้ ได้ดี หรืออาจจะไม่เข้าใจในบางเรื่อง หรือ เว็บไซต์ ในอินเตอร์เน็ตต่างๆ ก็อธิบายไม่ค่อยละเอียด ที่มาและความสำคัญ

4 ทำให้ผู้เรียนยังไม่ค่อยเข้าใจนัก ทางคณะผู้จัดทำ โครงงาน จึงมีความคิดที่จะสร้างเว็บไซต์ เพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับ เรื่องดังกล่าว โดยจะกล่าวถึงการใช้ การแก้ไข หรือผลลัพธ์ที่ได้ และใช้ภาษาหรือขั้นตอนที่ เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ที่จะศึกษาเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ ประโยชน์ต่อไปได้

5 วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสร้างเว็บไซต์เรื่อง วิธีการใช้ Photo Shop ๒. เพื่อศึกษาภาษาสำหรับการสร้าง เว็บไซต์ ๓. เพื่อศึกษาเรื่อง วิธีการใช้ Photo Shop

6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. ผู้ที่ศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์จะได้รับข้อมูลความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น ๒. ผู้ที่ศึกษาข้อมูลจะได้รับรู้ถึงผลสำเร็จในรูปแบบ ต่างๆ ของการใช้โปรแกรม ๓. ผู้ที่ศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์สามารถที่จะนำไป ประยุกต์ใช้ กับงานอื่นๆได้อีก


ดาวน์โหลด ppt การสร้างเว็บไซต์ เรื่อง วิธีการใช้ PHOTO SHOP. ๑. ด. ช. จิรวัฒน์ ศรีเจริญโชติ ม. ๓ / ๑ เลขที่ ๓ ๒. นาย ณัชพล พูลพิพัฒม์ ม. ๓ / ๑ เลขที่ ๘ ๓. นาย ปฏิภาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google