งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ รู้รักษ์ ป่า รู้รักษ์ น้ำ ” บัณฑูร ล่ำซำ. กิโลเมตร พื้นที่ปลูกพืชไร่บนที่สูง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เหลือพื้นที่ป่า 5,147,246.72 ไร่ ปลูกพืชไร่ในพื้นที่ป่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ รู้รักษ์ ป่า รู้รักษ์ น้ำ ” บัณฑูร ล่ำซำ. กิโลเมตร พื้นที่ปลูกพืชไร่บนที่สูง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เหลือพื้นที่ป่า 5,147,246.72 ไร่ ปลูกพืชไร่ในพื้นที่ป่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ รู้รักษ์ ป่า รู้รักษ์ น้ำ ” บัณฑูร ล่ำซำ

2 กิโลเมตร พื้นที่ปลูกพืชไร่บนที่สูง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เหลือพื้นที่ป่า 5,147,246.72 ไร่ ปลูกพืชไร่ในพื้นที่ป่า สงวนฯ 1,394,449.81 ไร่ พื้นที่ป่าสงวน แห่งชาติ 6,541,696.53 ไร่ พื้นที่จังหวัด น่าน ทั้งหมด 7,651,585.93 ไร่

3 พื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่าน ปี 2507-2557 จำนวนพื้นที่ ( ล้านไร่ ) 2547 2556 2551 2507 2557 ปี 25572507251725272537254725512556 7.00 6.50 6.00 5.50 5.00 4.50 4.00

4 ความเดิม ประเด็น ยุทธศาสตร์ 1. ติดตามผลการฟื้นฟูและรักษาป่า ด้วยคณิตศาสตร์ ( จากดาวเทียม ) 2. กำหนดหน่วยรับผิดชอบเป็น ตำบล 3. สรรหาองค์กร หน่วยงาน ที่มี ความรู้จำเพาะ ไปสนับสนุน - บริหารดิน - น้ำ - พันธุกรรมศาสตร์ - การตลาดกับสากล - การจัดการสังคม ท้องถิ่น

5 ความเห็นเกี่ยวกับ ชุมชน 1. ชุมชนในป่าน่านมีจิตวิญญาณดี หาทางแก้ไขปัญหาระยะยาว 2. ผู้นำมีความสามารถ ได้แก่ นายกอบต. กำนัน ประธานสภาองค์กรชุมชน 3. ได้รับการสนับสนุนตามสมควร

6 ประเด็นบีบคั้น 1. ของที่เคยเป็นรายได้ ง่ายๆ เช่น ข้าวโพด ยางพารา - พึ่งไม่ได้ - ราคาผัน ผวน 2. หนี้ครัวเรือนค่อยๆ สูงขึ้น

7 เข้าใจปัญหา “ รักษ์ ป่าน่าน ” สมมุติฐาน “ ถ้าคนมีพอกินพอใช้ จะ ไม่ตัดป่า อีกทั้งจะคืนผืนป่า ”

8 ปัญหาพื้นฐาน “ ไม่มี น้ำ พอใช้ในการ เพาะปลูกตลอดปี ”

9 โครงการ เก็บกักน้ำ ขนาดของ โครงการ 1. ใหญ่ ( แม่น้ำ ) อุปสรรค ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 2. กลาง ( อ่างเก็บน้ำ / ฝาย ) 3. เล็ก ( อ่างเก็บน้ำ / ฝาย ) - ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - ทับที่ป่าสงวน - ทับที่ชาวบ้าน - งบประมาณ งบประมาณ 4. จิ๋ว ( อ่างเก็บน้ำ / ฝาย )

10 อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก น้ำปอน ต. ปอน อ. ทุ่งช้าง ความจุไม่เกิน 260,000 ลบ. ม. ขนาด 84x6 ม. ทำนบ ดินสูง 15 ม. ความช่วยเหลือครอบคลุม 4 หมู่บ้าน งบประมาณ 5 ล้านบาท

11 อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ต. ปิงหลวง อ. นาหมื่น ความจุไม่เกิน 3,435 ลบ. ม. ขนาด 35x5 ม. ทำนบ ดินสูง 6 ม. ความช่วยเหลือครอบคลุม 3 หมู่บ้าน งบประมาณ 1.98 ล้านบาท

12 โครงการอ่างเก็บน้ำขนาด กลาง 1. น้ำกุ๋ย ต. เมืองจัง อ. ภูเพียง 2. สมุน ต. สะเนียน อ. เมืองน่าน 3. น้ำริม ต. แสนทอง อ. ท่าวังผา 4. น้ำปัว ต. สถาน อ. ปัว 5. น้ำยาว ( ตอ.) ต. อวน อ. ปัว 6. น้ำฮิ ต. ขุนน่าน อ. เฉลิมพระเกียรติ 7. แม่ขะนิง ต. แม่ขะนิง อ. เวียงสา 8. ห้วยหลอด ต. ผาสิงห์ อ. เมืองน่าน 9. น้ำยาว ( ตต.) ต. นาไร่หลวง อ. สองแคว 10. ห้วยหลอด ต. ปงสนุก อ. เวียงสา 11. น้ำมอบ ต. ส้านนาหนองใหม่ อ. เวียงสา 12. น้ำกอน ต. เชียงกลาง อ. เชียงกลาง 13. น้ำแงน ต. ปอน อ. ทุ่งช้าง 14. ห้วยน้ำมีด ต. เปือ อ. เชียงกลาง 15. ห้วยชื่น ต. ทุ่งศรีทอง อ. เวียงสา 16. น้ำกิ ต. ผาตอ อ. ท่าวังผา 17. ฝายน้ำยาว ต. ผาทอง อ. ท่าวังผา

13 ความเพียงพอของอ่างเก็บน้ำ / ฝาย ในจังหวัดน่าน ขนาด โครงการ 1. ใหญ่ จำนวนอ่างเก็บ น้ำ / ฝาย ที่เพียงพอ 2. กลาง 3. เล็ก 4. จิ๋ว จำนวนอ่างเก็บ น้ำ / ฝาย ที่มีใน ปัจจุบัน - 15 อ.X 3 = 45 99 ต.X 6 = 594 99 ต.x 9 = 891 ? ? ? ?

14 อาการของความ ล้มเหลว 1. ตัดป่าเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มพื้นที่ เพาะปลูก 2. ใส่สารเคมีเร่งผลผลิต ทำให้การ ประปาชุมชนเสีย 3. หนี้ครัวเรือนสูง

15 หน่วยงานภาครัฐที่น่าจะมี บทบาท 1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม - กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช - กรมป่าไม้ - กรมทรัพยากรน้ำ 2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - กรมชลประทาน - กรมการข้าว และ กรมพัฒนาที่ดิน - กรมส่งเสริมการเกษตร 3. จังหวัดน่าน 4. กองทัพบก

16 ข้อสรุป “ น้ำต้องมา ก่อน ”

17 แนวทางเพิ่มคุณค่าผลผลิต การเกษตร เพื่อนำไปสู่รายได้ที่เพียงพอ กับชีวิต 5. ระบบจัดส่งสินค้า (Logistics) - ตัด คนกลาง - ผ่านโลก อินเทอร์เน็ต 1. เพิ่มผลผลิตในพืชเดิม - ข้าว ข้าวโพด ยางพารา 2. เปลี่ยนเป็นพืชอื่นที่มีมูลค่าสูง - ผัก ผลไม้สด สมุนไพร 3. แปรรูป - อาหารระดับสูง ยารักษาโรค 4. สร้างยี่ห้อสินค้า (Branding) ขาย ความเป็น “ น่าน ”

18 ตะบันน้ำ ต. บัวใหญ่ อ. นาน้อย

19 “ รู้รักษ์ ป่า รู้รักษ์ น้ำ ” บัณฑูร ล่ำซำ


ดาวน์โหลด ppt “ รู้รักษ์ ป่า รู้รักษ์ น้ำ ” บัณฑูร ล่ำซำ. กิโลเมตร พื้นที่ปลูกพืชไร่บนที่สูง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เหลือพื้นที่ป่า 5,147,246.72 ไร่ ปลูกพืชไร่ในพื้นที่ป่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google