งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิจัยลุ่มน้ำน่าน สกว. การจัดการน้ำในลุ่มน้ำปัว ทีมอ. สมบัติ ม. นเรศวร การศึกษาด้านแหล่ง น้ำเพื่อการจัดการน้ำ ของลุ่มน้ำน่าน เชิงกลยุทธ์ ทีมรศ. ดร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิจัยลุ่มน้ำน่าน สกว. การจัดการน้ำในลุ่มน้ำปัว ทีมอ. สมบัติ ม. นเรศวร การศึกษาด้านแหล่ง น้ำเพื่อการจัดการน้ำ ของลุ่มน้ำน่าน เชิงกลยุทธ์ ทีมรศ. ดร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 งานวิจัยลุ่มน้ำน่าน สกว. การจัดการน้ำในลุ่มน้ำปัว ทีมอ. สมบัติ ม. นเรศวร การศึกษาด้านแหล่ง น้ำเพื่อการจัดการน้ำ ของลุ่มน้ำน่าน เชิงกลยุทธ์ ทีมรศ. ดร. สุจริต จุฬา ฯ ระบบข้อมูลเพื่อ สนับสนุนการวางแผน จัดการทรัพยากรลุ่มน้ำ น่าน ที มอ. ชฎา ม. นเรศวร การสร้างข้อมูลความรู้และกลไก ความร่วมมือเพื่อบูรณาการ ทำงานร่วมกันในการฟื้นฟูรักษา ป่าต้นน้ำและการจัดการที่ดิน จังหวัดน่าน ทีมคุณสำรวย มูลนิธิฮักเมืองน่าน 15 ตำบลลุ่มน้ำ ยอดน้ำยาว 1 เปือน้ำเปือ น่านตอนบน ศิลาแลงน้ำน่าน 2 อวนน้ำยาว ศรีภูมิน้ำน่าน 2 ยมน้ำยาว 2 ป่าแลวหลวงน้ำมวบ ( ย่อยน้ำยาว 2) เมืองจังน้ำยาว 2 น้ำเกี๋ยนน้ำน่าน 2 เรือง / สะเนียนน้ำสมุน น้ำพางน้ำว้าตอนกลาง ไหล่น่านน้ำว้าตอนปลาย บัวใหญ่ / ศรีษะเกษ น้ำแหง

3 ข้อมูลการเรียนรู้ ระบบข้อมูล แผนชุมชนแผนจังหวัดแผนลุ่มน้ำ ขอบเขตแปลง ปฏิทินเพาะปลูก ต้นทุนการผลิต การใช้น้ำ ปัญหา สาเหตุ ทางเลือก


ดาวน์โหลด ppt งานวิจัยลุ่มน้ำน่าน สกว. การจัดการน้ำในลุ่มน้ำปัว ทีมอ. สมบัติ ม. นเรศวร การศึกษาด้านแหล่ง น้ำเพื่อการจัดการน้ำ ของลุ่มน้ำน่าน เชิงกลยุทธ์ ทีมรศ. ดร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google