งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเรดด์พลัส (REDD Plus) โดย กลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ( เชียงใหม่ ) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช ปีงบประมาณ พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเรดด์พลัส (REDD Plus) โดย กลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ( เชียงใหม่ ) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช ปีงบประมาณ พ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเรดด์พลัส (REDD Plus) โดย กลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ( เชียงใหม่ ) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช ปีงบประมาณ พ. ศ.2555

2 การดำเนินงาน กิจกรรมโครงการเรดด์พลัส (REDD Plus) กิจกรรมด้านวิจัยป่าไม้และสัตว์ป่า ผลผลิตที่ ๔ องค์ความรู้ด้านอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1. สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลลักษณะหมู่บ้านและการ ใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติ / เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า / พื้นที่ต้นน้ำ และพื้นที่แนวกัน ชน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินกิจกรรมโครงการ เรดด์พลัส (REDD Plus) ในอนาคต 2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมโครงการ เรดด์พลัส (REDD Plus) แก่ชุมชน 3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้แก่คนทั่วไปเกี่ยวกับ กิจกรรมโครงการเรดด์พลัส (REDD Plus) 4. ติดตามและประเมินผลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กิจกรรมโครงการเรดด์พลัส (REDD Plus)

3

4 1. สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลลักษณะหมู่บ้านและการ ใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติ / เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า / พื้นที่ต้นน้ำ และพื้นที่แนวกัน ชน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินกิจกรรมโครงการ เรดด์พลัส (REDD Plus) ในอนาคต บ้าน นามน บ้านแม่ ตุงติง บ้าน หัวทุ่ง

5

6

7

8 จุดเด่นของหมู่บ้าน รางวัลชนะเลิศ เรื่อง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และวัฒนธรรมระดับประเทศ โล่เกียรติคุณจากกรมส่งเสริมคุณภาพและ สิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม รางวัลเหรียญทอง เรื่อง หมู่บ้านปลอดการ เผาชุมชนสีเขียว ภายใต้โครงการการแก้ไข ปัญหาหมอกควันระดับภาคเหนือตอนบน ดีเด่นในเรื่องแก้ไขปัญหาขยะระดับอำเภอ

9 ข้อมูลเบื้องต้นบ้านหัวทุ่ง คนพื้นเมือง แยกจากบ้านเดิม 15 ปีที่แล้ว พื้นที่ 6,851.28 ไร่ ป่า 4,458.54 ไร่ ที่อยู่ทำกิน 2,392.74 ไร่ คน 150 ครัวเรือน 467 คน มีส่วนไผ่บง สานก๋วย 42 ไร่ และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทำเกษตร นาข้าว สวนลำไย การศึกษา 50% ประถม 30% มัธยมฯ 10% ตรี 10% ไม่ได้เรียน มีกลุ่มต่างๆ 11 กลุ่ม รายได้รวมปีละ 3.5 ล้าน ปัญหา พืชผลราคาตกต่ำ ภูมิปัญญา ผีขุนน้ำ ฝาย บวชป่า ดูแลป่า มีทุกกระบวนการดูแล และฟื้นฟู สิ่งที่คิดต่อไป คือ ก้าวล่วงหน้าสู่มิติใหม่ ( เมืองป่าไม้ )

10

11 จุดเด่นของหมู่บ้านนามน เป็นหมู่บ้านเชิงอนุรักษ์ที่ให้ความร่วมมือดี หมู่บ้านหนึ่งของอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

12 ข้อมูลเบื้องต้นบ้านนามน กะเหรี่ยง 100 ปี แยกเป็นหมู่บ้าน 30 ปี พื้นที่ 6,000 ไร่ ที่อยู่ 100 ไร่ ที่ทำกิน 1,500 ไร่ ป่าชุมชน 500 ไร่ และป่าอุทยานแห่งชาติ 126 ครัวเรือน 543 คน การศึกษา 25% ไม่ได้ศึกษา 22% ประถม 4% มัธยม 2% ตรี มี 4 กลุ่ม เกษตร ออมทรัพย์ แม่บ้าน อสม มีรายได้ 4 ล้าน / ปี ปัญหา เอกสารสิทธิ์ แนวเขต อช ไม่ชัดเจน เกษตร เลี้ยงสัตว์ ภูมิปัญญา กะเหรี่ยง รักษ์น้ำรักษ์ป่า ผีน้ำผีป่า ปลูกต้นไม้ถวายในหลวง

13

14

15 ข้อมูลเบื้องต้นบ้านแม่ตุงติง สมเด็จพระนางเจ้าฯ เสด็จ 7 ครั้ง พระราชทานฟาร์มตัวอย่าง ( เกษตร และสัตว์ เพื่อแหล่งอาหาร ) คนพื้นเมือง กว่า 90 ปี แยกจากบ้านเดิม 20 ปี จากการขอเพิกถอน สทก พื้นที่ต้นน้ำ 16 ราย 270 ไร่ สู้นายทุนแปลงไม้ดอกไม้ประดับ น้อมนำพระราชดำริ ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ไม้ 3 ประโยชน์ 4 ฝายแม้ว ไม้ผลหวายแทรกในป่า พื้นที่ 5,600 ไร่ ที่อยู่ทำกิน 1,000 ไร่ ป่าชุมชน 3,000 ไร่ ป่าอนุรักษ์ 2,000 ไร่ 45 ครัวเรือน 180 คน การศึกษา 70% ประถม 20% มัธยม มี 4 กลุ่ม รายได้รวม 7 ล้าน / ปี มี ลตว. ป่า ทุกวันอาทิตย์ ภูมิปัญญา เลี้ยงผีขุนน้ำ บวชป่า ทอผ้า ตีเหล็ก ไม้กวาด อาชีพ เกษตร รับจ้าง เห็ด หน่อไม้ ดูแลป่าดี ป่าและสัตว์ป่าเพิ่ม

16 2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมโครงการ เรดด์พลัส (REDD Plus) แก่ชุมชน โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเตรียมความพร้อมรองรับกิจกรรม เรดด์พลัส ( สำหรับชุมชน ) ณ ศาลาประชาคม บ้านหัวทุ่ง ต. เชียงดาว อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ วัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศและเรดด์พลัส ให้กับชุมชนในพื้นที่ เป้าหมาย จำนวน ๑ ชุมชน 2) เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดประชุมเชิง ปฏิบัติการเฉพาะกลุ่มเป็น การเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินโครงการ เรดด์พลัสในอนาคต 3) เพื่อทราบถึงกระบวนการและกิจกรรมต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามกลไกเรดด์พลัส วัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศและเรดด์พลัส ให้กับชุมชนในพื้นที่ เป้าหมาย จำนวน ๑ ชุมชน 2) เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดประชุมเชิง ปฏิบัติการเฉพาะกลุ่มเป็น การเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินโครงการ เรดด์พลัสในอนาคต 3) เพื่อทราบถึงกระบวนการและกิจกรรมต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามกลไกเรดด์พลัส

17

18


ดาวน์โหลด ppt โครงการเรดด์พลัส (REDD Plus) โดย กลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ( เชียงใหม่ ) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช ปีงบประมาณ พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google