งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์ “ รักษ์ป่าน่าน ” ยุทธศาสตร์ “ รักษ์ป่าน่าน ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์ “ รักษ์ป่าน่าน ” ยุทธศาสตร์ “ รักษ์ป่าน่าน ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์ “ รักษ์ป่าน่าน ” ยุทธศาสตร์ “ รักษ์ป่าน่าน ”

2 จังหวัดน่านประกอบด้วย 15 อำเภอ 99 ตำบล 890 หมู่บ้าน พื้นที่ของจังหวัดน่าน ทั้งหมด 7,651,585 ไร่

3 แผนที่แสดงลุ่ม น้ำหลัก ในจังหวัดน่าน น้ำ ท่าง น้ำ ฮาว ลำน้ำ ย่่าง น้ำ เหมือง น้ำสะรอ นะ แม่น้ำ ยาว น้ำ เหมือง น้ำ ยาว น้ำยาง แม่น้ำ สมุน น้ำ ซาว น้ำ ปัว น้ำ ยาง น้ำว้ า น้ำ สา ห้วย บอน น้ำมวบ น้ำ สาคร แม่น้ำ

4 แม่น้ำสาย หลัก ของประเทศ ไทย ปิง วัง ยม น่าน บรรจบรวม เป็นแม่น้ำ เจ้าพระยา ที่มา : วิชาการธรณีไทย GeoThai.net 40% ของแม่น้ำ เจ้าพระยา น่า น ยม วัง ปิง

5 น่านมีพื้นที่ป่า สงวนตาม พระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ พ. ศ. 2507 6,435,792 ไร่ หรือ 84% ของพื้นที่ทั้ง จังหวัด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่นอกป่าสงวนแห่งชาติ

6 ดาวเทียมแลนด์แซท -5 วิเคราะห์แผนที่ภูมิศาสตร์ป่าไม้ น่านด้วยดาวเทียม ที่มา : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ( องค์การมหาชน )

7 ดาวเทียมไทยโชต วิเคราะห์แผนที่ภูมิศาสตร์ป่าไม้ น่านด้วยดาวเทียม ที่มา : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ( องค์การมหาชน )

8 พื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่าน ปี 2507-2556 ปี จำนวนพื้นที่ ( ล้านไร่ ) 2547 2556 2551 2507

9 พื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่านหายไปเฉลี่ยต่อปี ปี 2507-2547 ปี 2547-2551 ปี 2551-2556 ช่วงปี 125,4 02 52,9 47 17,94 2 จำนวนพื้นที่ ( ไร่ )

10 พื้นที่ปลูกพืชไร่ บนที่สูง พื้นที่ป่าสงวน แห่งชาติ ปัจจุบันพื้นที่ป่า หายไป 1,543,519 ไร่ หรือ 24% ของ พื้นที่ป่าไม้ ทั้งหมด

11 แนวโน้มที่เกี่ยวโยง 1 : ข้าวโพด บาท / กิโลกรัม ปี ที่มา : สนง. เศรษฐกิจการเกษตร ราคาข้าวโพด

12 แนวโน้มที่เกี่ยวโยง 2 : ยางพารา ปี ที่มา : สนง. เศรษฐกิจการเกษตร บาท / กิโลกรัม ราคายางพารา

13 แนวโน้มที่เกี่ยวโยง 3 : ยากำจัดศัตรูพืชและ สัตว์ ล้านบาท ปี ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ ปริมาณนำเข้ายากำจัด ศัตรูพืชและสัตว์

14 รวมแนวโน้มที่เกี่ยวโยง 1+2+3 จำนวนพื้นที่ ( ล้านไร่ ) 1. ข้าวโพด 2. ยางพารา 3. ยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ป่าไม้ 2537 2547 2551 2556

15 พื้นที่ของจังหวัดน่าน 7.6 ล้านไร่ แยกตาม อำเภอ อำเภอ 1. เฉลิมพระเกียรติ 2. เชียงกลาง 3. ท่าวังผา 4. ทุ่งช้าง 5. นาน้อย 6. นาหมื่น 7. บ่อเกลือ 8. บ้านหลวง 9. ปัว 10. ภูเพียง 11. เมืองน่าน 12. แม่จริม 13. เวียงสา 14. สองแคว 15. สันติสุข รวม จำนวน ตำบล 2 6 10 4 7 4 12 7 11 5 17 3 99 พื้นที่ ( ไร่ ) 383,064. 78 199,632. 14 469,897. 31 411,408. 67 804,489. 34 520,324. 14 539,673. 79 291,797. 70 572,787. 11 284,402. 37 598,243. 06 615,925. 64 1,358,52 2.21 350,633. 67 250,783. 99 7,651,58 5.93

16 พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดน่าน ปี 2556 พื้นที่ปลูกพืชไร่บน ที่สูงในเขตป่า สงวนแห่งชาติ ( ไร่ ) พื้นที่เขตป่า สงวน แห่งชาติ ( ไร่ ) เหลือ พื้นที่ ป่าไม้ ( ไร่ ) 1. เฉลิมพระ เกียรติ 2. เชียงกลาง 3. ท่าวังผา 4. ทุ่งช้าง 5. นาน้อย 6. นาหมื่น 7. บ่อเกลือ 8. บ้านหลวง 9. ปัว 10. ภูเพียง 11. เมืองน่าน 12. แม่จริม 13. เวียงสา 14. สองแคว 15. สันติสุข รวม 271,717.7 0 116,295.7 1 191,060.7 6 298,106.9 3 590,746.4 9 442,960.0 9 376,472.1 9 233,585.8 6 325,857.8 9 119,281.2 1 278,438.0 5 481,750.4 4 813,715.0 0 205,562.8 9 146,721.5 7 4,892,2 72.80 362,824.61 140,260.40 307,084.66 362,625.66 754,636.59 511,071.72 476,404.67 278,574.43 452,543.84 186,179.17 415,051.86 598,579.29 1,079,713.6 1 274,422.88 235,818.75 6,435,79 2.16 91,106.91 23,964.69 116,023.90 64,518.73 163,890.10 68,111.63 99,932.48 44,988.57 126,685.95 66,897.96 136,613.81 116,828.85 265,998.61 68,859.99 89,097.18 1,543,519.36 383,064.7 8 199,632.1 4 469,897.3 1 411,408.6 7 804,489.3 4 520,324.1 4 539,673.7 9 291,797.7 0 572,787.1 1 284,402.3 7 598,243.0 6 615,925.6 4 1,358,522.21 350,633.6 7 250,783.9 9 7,651,5 85.93 พื้นที่ ( ไร่ ) อำเภอ

17 พื้นที่ป่าไม้ของอำเภอสันติสุข กิโลเมตร พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 235,819 ไร่ พื้นที่ปลูกพืชไร่บนที่สูงในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 89,097 ไร่ คงเหลือพื้นที่ป่าไม้ 146,721 ไร่ พื้นที่ปลูกพืชไร่บนที่สูง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่นอกป่าสงวนแห่งชาติ

18 พื้นที่ป่าไม้ของอำเภอสันติสุข ตำบล พื้นที่เขตป่า สงวน แห่งชาติ ( ไร่ ) พื้นที่ป่า ไม้ ที่เหลือ ( ไร่ ) 82,702.04 40,721.14 112,395.5 7 235,818.7 5 58,658. 31 19,031. 29 69,031. 88 146,721.48 24,043.73 21,689.85 43,363.69 89,097.27 พื้นที่ปลูกพืช ไร่บน ที่สูงในเขตป่า สงวนแห่งชาติ ( ไร่ ) 1. พงษ์ 2. ดู่พงษ์ 3. ป่าแลว หลวง รวม

19 ประเด็นยุทธศาสตร์ การแก้ไข

20 1. ติดตามผลการฟื้นฟูและรักษาป่า เชิงคณิตศาสตร์เป็นรายปี ด้วย ดาวเทียมไทย โชต

21 2. กำหนดหน่วยรับผิดชอบเป็นตำบล ประธานสภาองค์กรชุมชน นายก อบต. กำนัน

22 3. สรรหาองค์กร หน่วยงาน ที่มีความรู้ จำเพาะไปสนับสนุน - บริหารดิน - น้ำ - พันธุกรรมศาสตร์ - การตลาดกับสากล - การจัดการสังคมท้องถิ่น

23 บริบทแห่งชุมชน - ภูมิปัญญาท้องถิ่น - นโยบายการกระจายอำนาจ - ยั่งยืนสู่เยาวชน


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์ “ รักษ์ป่าน่าน ” ยุทธศาสตร์ “ รักษ์ป่าน่าน ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google