งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำรองที่นั่งและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม บริษัท ภูรีภาค จำกัด คุณสุมิตร 02-944-0844,081-874-9043 โรงแรมบางกอกชฎา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำรองที่นั่งและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม บริษัท ภูรีภาค จำกัด คุณสุมิตร 02-944-0844,081-874-9043 โรงแรมบางกอกชฎา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำรองที่นั่งและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม บริษัท ภูรีภาค จำกัด คุณสุมิตร 02-944-0844,081-874-9043 Email:pureepark@pureepark.com โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ สถานีรถไฟฟ้า MRT หัวยขวาง หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล “แก่นแท้ของ พรบ. คุ้มครองแรงงานที่ควรรู้ ” วันอังคารที่ 24 – วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.–16.00 น. “แก่นแท้ของ พรบ. คุ้มครองแรงงานที่ควรรู้ ” วันอังคารที่ 24 – วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.–16.00 น. หลัก สูตร ความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ใน พรบ.คุ้มครองแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านแรงงานอื่นๆ ตลอดจนการทราบ ขั้นตอนการพิจารณาคดีของศาลแรงงานจะช่วยให้การบริหารงาน บุคคลภายในองค์กรประสบความสำเร็จได้ในระดับหนึ่ง เพราะมี ประเด็นด้านแรงงานสำคัญหลายๆเรื่องที่จะต้องนำไปปฏิบัติด้าน แรงงานสัมพันธ์และออกกฎระเบียบองค์กร,การลดข้อพิพาทแรงงาน ตลอดจนการวางกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กร เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อหาทางป้องกันการกระทำใดๆที่ลูกจ้างมองว่าตนเองไม่ได้ รับความเป็นธรรม จนต้องนำคดีไปสู่ศาลแรงงานในที่สุด เสียทั้ง เวลา เสียค่าใช้จ่ายเสียชื่อเสียงและถ้าแพ้คดีก็ต้องจ่ายเงิน ค่าชดเชยที่ถูกเรียกร้องอีก ผู้ที่ทำหน้าที่และรับผิดชอบงาน ทรัพยากรบุคคลและฝ่ายกฎหมายทั้งระดับบริหาร,หัวหน้างานและ เจ้าหน้าที่จึงควรที่จะต้องมีความรู้และทักษะในเรื่องดังกล่าวเป็น อย่างดี เพราะถ้าพลาดขึ้นมาเรื่องต้องถึงศาลแรงงานแน่นอน เราจะ ป้องกันหรือหาวิธีแก้ไขอย่างไร เจ้าของกิจการ/ผู้บริหาร,/ผู้อำนวยการฝ่าย/ ผู้จัดการฝ่าย/หัวหน้าแผนก/เจ้าหน้าที่ทรัพยากร บุคคล/ผู้สมัครเป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงาน และผู้สนใจทั่วไป อัตราค่าสัมมนาอัตราค่าสัมมนา ท่านละ4,500+Vat315=4,815 บาทชำระก่อนสัมมนา7วัน ท่านละ5,000+Vat350=5,350 บาทชำระวันสัมมนา ( ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวันและ 2 เบรกของแต่ละวัน แล้ว) หมายเหตุ สมัครอบรมทุก 3 ท่านจะแถมฟรีให้อีก 1 ท่าน สาระสำคัญของสัญญาจ้างแรงงาน Hr. พลาดอะไรบ้าง? ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างและการยื่นข้อเรียกร้องมีเงื่อนไขใด ที่ต้องสนใจเป็นพิเศษ การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงสภาพการจ้างทำอย่างไรบ้าง? การจ้างแรงงานและจ้างทำของต่างกันอย่างไร? ผู้ประกอบการ(ผู้จ้างเหมา)ต้องรับผิดชอบต่อลูกจ้างของผู้รับเหมา เพียงไร?ตามมาตรา 11/1 อะไรคือค่าจ้าง? อะไรคือสวัสดิการ? Hr.พลาดอะไรบ้าง? การบอกเลิกสัญญาจ้างที่ต้องจ่ายและไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย? การเลิกจ้างระหว่างทดลองงาน ต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า? การเลิกจ้างที่เป็นธรรมและการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม สิทธิของนายจ้างและลูกจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ การใช้แรงงานหญิงและแรงงานเด็กที่ถูกต้องไม่ให้มีปัญหา วันหยุดตามประเพณีของธุรกิจใดบ้างที่เมื่อลูกจ้างมาทำงานแล้ว นายจ้างอาจตกลงให้หยุดชดเชยแทนการจ่ายค่าแรงที่เพิ่มขึ้นได้ นายจ้างมีสิทธิลงโทษผู้ที่เป็นคณะกรรมการลูกจ้างได้เพียงใด? วินัยและการลงโทษทางวินัยที่ถูกต้องตามกฎหมาย สินจ้างการบอกกล่าวล่วงหน้านับอย่างไร? การหยุดกิจการชั่วคราวต้องทำอย่างไรบ้าง ตามมาตรา75? อัตราค่าชดเชยและค่าชดเชยพิเศษจ่ายอย่างไร? การกระทำอันไม่เป็นธรรมตามมาตรา 123 ? ศาลแรงงานและการดำเนินคดีในศาลแรงงานมีขั้นตอนอย่างไร? ส่วนใหญ่กรณีอะไรบ้างที่นำไปสู่การฟ้องร้องในศาลแรงงาน การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีของศาล ประเด็นอะไรบ้างที่ทำให้นายจ้างแพ้คดีในศาลแรงงาน อื่นๆ บริษัท ภูรีภาค จำกัด www.pureepark.com สถานที่ฝึกอบรมและ สัมมนา วิทยากร : ผู้เข้าร่วมสัมมนาผู้เข้าร่วมสัมมนาประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจ **** บริษัท ภูรีภาค จำกัดได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มี ความรู้ความสามารถและมากด้วยประสบการณ์การ ทำงานด้านแรงงานและคดีแรงงาน มากกว่า 15 ปี รูปแบบการสัมมนารูปแบบการสัมมนา การบรรยาย การถามตอบ และ ยกตัวอย่างฎีกาและกรณีศึกษา


ดาวน์โหลด ppt สำรองที่นั่งและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม บริษัท ภูรีภาค จำกัด คุณสุมิตร 02-944-0844,081-874-9043 โรงแรมบางกอกชฎา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google