งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายแรงงานสัมพันธ์. ม.13 ม.15 ม.16 ม.18 ม.19 ม.12 ม.20 ม.21 ม.22 ว.1 ม.22 ว.3 ม.23 ม.24 ม.25 ม.26-30 ม.34 กฎหมายแรงงานสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายแรงงานสัมพันธ์. ม.13 ม.15 ม.16 ม.18 ม.19 ม.12 ม.20 ม.21 ม.22 ว.1 ม.22 ว.3 ม.23 ม.24 ม.25 ม.26-30 ม.34 กฎหมายแรงงานสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายแรงงานสัมพันธ์

2 ม.13 ม.15 ม.16 ม.18 ม.19 ม.12 ม.20 ม.21 ม.22 ว.1 ม.22 ว.3 ม.23 ม.24 ม.25 ม.26-30 ม.34 กฎหมายแรงงานสัมพันธ์

3 ม.13 ม.15 ม.16 การยื่นข้อเรียกร้อง การยื่นข้อเรียกร้องในนามองค์กร การเลือกตั้งหา ผู้แทนการเจรจา การเจรจา ม.18 ม.19 การจัดทำข้อตกลง เกี่ยวกับสภาพการจ้าง การบังคับใช้ข้อตกลง เกี่ยวกับสภาพการจ้าง ม.12 อายุการใช้ข้อตกลง เกี่ยวกับสภาพการจ้าง ม.20 ห้ามตกลงกับลูกจ้าง เป็นอย่างอื่น ที่ปรึกษาในการเจรจา

4 ม.21 ม.22 ว.1 ม.16 1. ไม่เปิดการเจรจาภายใน 3 วัน 2. มีการเจรจาแล้วแต่ตกลงกัน ไม่ได้ เกิดข้อพิพาท แรงงาน ผู้ยื่นข้อเรียกร้องต้องแจ้ง พนง. ประนอมข้อพิพาทแรงงาน ภายใน 24 ชั่วโมง พนง. ประนอมข้อพิพาท แรงงาน มีเวลา 5 วัน ในการไกล่เกลี่ย ม. 22 ว.2 ( ตกลงกันได้ ) กลับไปจัดทำ ข้อตกลง เกี่ยวกับสภาพการจ้าง ม.18 ม.19 ม.12 ม.20 ม.22 ว.3 ตกลงกัน ไม่ได้ เกิดข้อพิพาท แรงงาน ที่ตกลงกันไม่ได้ ม.26-30 ม.34 ตั้งผู้ชี้ขาด นายจ้างปิดงาน ลูกจ้างนัดหยุดงาน


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายแรงงานสัมพันธ์. ม.13 ม.15 ม.16 ม.18 ม.19 ม.12 ม.20 ม.21 ม.22 ว.1 ม.22 ว.3 ม.23 ม.24 ม.25 ม.26-30 ม.34 กฎหมายแรงงานสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google